Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1332

Брюксел, 17 септември 2009 г.

Държавна помощ: Комисията приема Насоки за широколентови мрежи

Европейската комисия прие Насоки за прилагането на правилата за държавна помощ от Договора за ЕО към публичното финансиране на широколентови мрежи. В насоките се предвижда ясна и предвидима рамка за заинтересованите страни. Те ще бъдат от полза за държавите-членки при ускоряването и разширяването на разгръщането на широколентови мрежи. В насоките се съдържат също така специални разпоредби относно разгръщането на мрежи за достъп от следващо поколение, които дават възможност публичните финансови средства да подсилят инвестициите в този стратегически сектор, без да се предизвиква неправомерно нарушаване на конкуренцията. В насоките са взети предвид становища, получени по време на обществено допитване (вж. IP/09/813 ).

Комисарят по въпросите на конкуренцията Нели Крус заяви: „Насоките предоставят на държавите-членки и на публичните органи цялостен и прозрачен инструмент, който да гарантира, че техните планове за държавно финансиране на широколентови мрежи са в съответствие с правилата за държавна помощ на ЕС. Затова насоките ще улеснят широкото разгръщане на бързи и много бързи широколентови мрежи, засилвайки конкурентоспособността и спомагайки за изграждането в Европа на общество, основано на знанието.“

През последните пет години Комисията натрупа последователен и съвместим опит във връзка с държавната помощ за разгръщане на широколентови мрежи, като прие повече от 40 отделни решения. Новите насоки се основават на този опит.

По-специално в насоките се съдържат обяснения за това как публичното финансиране може да бъде насочено към разгръщането на обикновени широколентови мрежи, както и на мрежи за достъп от следващо поколение („ДСП“) в райони, в които частните оператори не инвестират. В насоките се набляга върху разграничаването между конкурентни райони („черни“ райони), в които не са необходими държавни помощи, и нерентабилни или райони с недостатъчно обслужване („бели“ и „сиви“ райони), в които предоставянето на държавни помощи би било оправдано, ако са изпълнени определени условия. Това разграничаване се адаптира съответно и към ситуацията с мрежите за ДСП (чието разгръщане е все още в съвсем начална фаза), като от държавите-членки се изисква да вземат предвид не само съществуващите инфраструктури за мрежи за ДСП, но също така и конкретни инвестиционни планове от страна на телекомуникационни оператори за разгръщане на такива мрежи в близкото бъдеще.

С цел да се насърчи конкуренцията и да се избегне ефектът на изтласкване на частните инвестиции, в насоките са посочени няколко предпазни мерки от първостепенно значение (като подробно картографиране, открити тръжни процедури, задължение за открит достъп или технологична неутралност, както и механизми за дължими възстановявания).

Въпреки че инвестициите за бързи и много бързи широколентови мрежи следва да бъдат предоставени на първо място от частни оператори, държавните помощи могат да играят първостепенна роля за разширяването на широколентовото покритие в райони, в които пазарните оператори нямат планове да инвестират. Главната цел на насоките за широколентови мрежи е да се подсили широкото и бързо разгръщане на широколентови мрежи, като същевременно се запази пазарната динамика и конкуренцията в този сектор, който беше изцяло либерализиран. Насоките гарантират също така, че при предоставяне на държавна помощ на частни оператори тя трябва да насърчава конкуренцията, като от бенефициента се изисква да докаже, че е предоставен открит достъп до мрежа, финансирана с публични средства, на оператори, които се явяват трети страни.

През май и юни 2008 г. Комисията проведе обществено допитване до всички заинтересовани страни, а на 22 юни 2009 г. се състоя многостранна среща с държавите-членки. Държавите-членки, основните оператори, алтернативните оператори, доставчиците на интернет услуги и организациите на гражданското общество изпратиха около 100 становища. Държавите-членки, както и други заинтересовани страни, подкрепиха решението на Комисията да състави насоки и приветстваха новите правила за мрежи за ДСП.

Инвестициите за широколентови мрежи представляват също така основна част от Европейския план за икономическо възстановяване (вж. IP/08/1771 ), за който Комисията предостави 1,02 млрд. EUR чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за разработване на широколентови интернет мрежи в селските райони (вж. IP/09/142 и MEMO/09/35 ). Насоките ще помогнат на публичните органи да инвестират тези, както и други финансови средства и по този начин да допринесат ефективно за бързото икономическо възстановяване и дългосрочната конкурентоспособност на Европа.

Насоките са достъпни на:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband

Вж. също MEMO/09/396 .


Side Bar