Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

IP/09/ 1328

Bryssel den 16 s eptember 2009

Miljö: Europeiska unionen välkomnar den universella ratificeringen av Montrealprotokollet för att skydda ozonskiktet

Det svenska EU-ordförandeskapet och Europeiska kommissionen välkomnar den universella ratificeringen av Montrealprotokollet vilket meddelades idag för att sammanfalla med den internationella dagen för bevarandet av ozonskiktet. Den universella ratificeringen av protokollet uppnåddes i och med att Östtimor ratificerade det. Montrealprotokollet som förbjuder produktionen av ozonnedbrytande ämnen, är allmänt erkänt som en framgång som har lett till att ozonskiktet håller på att återhämta sig. Protokollet har också bidragit till att i hög grad skydda det globala klimatet eftersom ozonnedbrytande ämnen också är kraftiga växthusgaser. EU är angelägen om att säkerställa att Montrealprotokollet även i framtiden bidrar till att bekämpa klimatförändringen i samarbete med FN:s klimatkonvention, särskilt när det gäller eventuella åtgärder om industrigaser som innehåller fluorkolväte. Fluorkolväte används i ökad grad som ersättning för ozonnedbrytande ämnen, men de är själva kraftiga växthusgaser.

Jag välkomnar nyheten om att Montrealprotokollet äntligen har uppnått det universella erkännande som det förtjänar. De framsteg som uppnåtts genom protokollet när det gäller att skydda både ozonskiktet och det globala klimatet visar att det är möjligt att nå enighet världen över om ytterst viktiga miljöfrågor. Detta är ett mycket viktigt och uppmuntrande budskap som vi bör ha i åtanke när världen förbereder sig för att slutföra vad som måste bli ett ambitiöst globalt avtal om klimatförändring vid Köpenhamnkonferensen i december, sade kommissionens ledamot med ansvar för miljöfrågor, Stavros Dimas.

Europeiska unionen gläder sig över att kunna välkomna Östtimor till den globala gemenskapen som arbetar för att skydda ozonskiktet. Montrealprotokollets insatser när det gäller att skydda ozonskiktet och bekämpa klimatförändringarna har varit utomordentliga, men det finns ett växande globalt samförstånd om att den planerade ökningen av fluorkolväten inte är förenlig med vårt mål att bygga en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Nästa konferens om Montrealprotokollet i november och klimatkonferensen i Köpenhamn i december är viktiga tillfällen för det fortsatta arbetet med denna fråga, sade den svenske miljöministern Andreas Carlgren.

Montreal protokollets framgångar

Till följd av Östtimors ratificering, vilket meddelades idag av FN:s ozonsekretariat, har Förenta Nationernas samtliga 196 medlemmar nu ratificerat Montrealprotokollet.

Protokollet godkändes 1987 efter upptäckten av ozonhålet , och skyddar ozonskiktet från skador orsakade av vissa industrikemikalier som går under benämningen ozonnedbrytande ämnen. Genom protokollet kommer produktionen av CFC-baserade köldmedier och lösningsmedel samt halogensläckmedel att ha förbjudits i slutet av detta år. Genom protokollet har det fastställts en tydlig tidtabell för utfasningen av andra skadliga ämnen som klorfluorkolväten och metylbromid. Till följd av dessa åtgärder förväntas ozonskiktet återgå till normala nivåer från och med 2050.

Utmaningar som följer av klimatförändringarna

Eftersom ozonnedbrytande ämnen också är kraftiga växthusgaser har protokollet i hög grad bidragit till att skydda klimatet. Det återstår emellertid en del stora utmaningar eftersom ozonnedbrytande ämnen i ökad grad ersätts av fluorkolväten som kan ge en global uppvärmning som är 14 800 gånger så hög som för koldioxid, den viktigaste växthusgasen.

Montrealprotokollets framgång är nu en inspirationskälla för eventuella sektorspecifika åtgärder om fluorkolväte under förhandlingarna om klimatförändringar . Eftersom fluorkolväte kontrolleras genom FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och Kyotoprotokollet har EU främjat samverkan mellan ramkonventionen om klimatförändringar och Montrealprotokollet. I juli i år började parterna till Montrealprotokollet att diskutera ett förslag om att begränsa och minska den globala konsumtionen av fluorkolväte. Köpenhamnskonferensen i december innebär ytterligare en möjlighet att säkerställa samarbetet i den internationella klimatordningen och ozonskiktsordningen på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sunt sätt.

Bakgrund

Det stratosfäriska ozonskiktet skyddar livet på jorden från skadlig UV-B-strålning. Under det tidiga 1980-talet upptäcktes en betydande uttunning av ozonskiktet över Antarktis på grund av utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. Genom Montrealprotokollet från 1987, vilket är ett av det tidigaste och mest framgångsrika multilaterala miljöavtalen, förbinder sig parterna, inklusive Europeiska gemenskapen, att upphöra med produktionen och konsumtionen av ozonnedbrytande ämnen.

EU har fasat ut över 99 % av sin produktion av ozonnedbrytande ämnen, tack vare ett aktivt deltagande från industrin och en sträng tillämpning av EU:s lagstiftning avseende ozonnedbrytande ämnen från kommissionens och medlemsstaternas sida. Från och med 2010 kommer ytterligare EU-restriktioner gällande ozonnedbrytande ämnen att träda i kraft.

2006 införde EU lagstiftning för att reglera fluorerade industrigaser, inklusive fluorkolväte. Genom lagstiftningen förbjuds vissa användningar men den fokuserar huvudsakligen på åtgärder för att minimera utsläppen. Europeiska unionen kontrollerar ännu inte produktionen av fluorkolväten men den har i år varit aktiv när det gäller diskussioner både i enlighet med FN:s ramkonvention om klimatförändringar och Montrealprotokollet om ytterligare åtgärder som kan vidtas för att minska utsläppen. Diskussioner pågår om hur samarbetet i ozon- och klimatordningarna kan ske på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sunt sätt.

Ytterligare information

http://europa.eu/comm/environment/ozone/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/climat/fluor/index_en.htm


Side Bar