Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS

IP/09/ 1311

V Bruseli 14. septembra 2009

Telekomunikácie: Európska komisia vyzýva český telekomunikačný regulačný orgán, aby posilnil regulačnú kontrolu terminácie v mobilných sieťach

Európska komisia v liste, ktorý dnes odoslal a, po druhýkrát vyzýva Český telekomunikačný úrad (ČTÚ) ako český telekomunikačný regulačný orgán, aby ešte viac znížil terminačné poplatky v mobilných sieťach (MTR) v Českej republike. MTR sú veľkoobchodné poplatky, ktoré prevádzkovatelia mobilných sietí účtujú iným prevádzkovateľom za prepájanie hovorov do svojich sietí. Napriek nedávnej výzve, ktorú Komisia adresovala ČTÚ v liste odoslanom v minulom roku , aby čo najskôr prešiel na efektívne MTR, český telekomunikačný regulačný úrad chce zachovať MTR na úrovniach ustanovených v jeho predchádzajúcom rozhodnutí. Novou prechodnou reguláciou zameranou na aproximáciu efektívnych nákladov rýchlejším spôsobom by sa však mohol zabezpečiť hladší prechod na prístup ustanovený v odporúčaní Komisie o poplatkoch za ukončenie volania ( IP/09/710 ), v ktorom sa hovorí, že MTR by sa mali vo všetkých členských štátoch do 31. decembra 2012 znížiť na úroveň nákladov efektívneho prevádzkovateľa. Komisia takisto vyjadrila poľutovanie nad tým, že na najmenšieho prevádzkovateľa, ktorým je MobilKom, sa kladú najmenej prísne povinnosti. To môže viesť k zlyhaniam na trhu alebo k rozporom medzi prevádzkovateľmi, ak sa MobilKom rozhodne zvýšiť svoje vlastné MTR, alebo neukončovať hovory zo sietí iných prevádzkovateľov.

„Priemerná sadzba terminačných poplatkov v Českej republike je druhá najvyššia v EÚ. Aj keď vítam úsilie ČTÚ zohľadniť určité aspekty nášho odporúčania v rámci jeho súčasných opatrení, musím vyjadriť veľké sklamanie nad tým, že český regulačný orgán navrhuje zachovať úroveň sadzieb terminačných poplatkov v mobilných sieťach, ktorá bola väčším prevádzkovateľom určená už skôr,“ uviedla komisárka EÚ pre telekomunikácie Viviane Reding. „Jedine ďalším významným znížením je možné zabezpečiť, aby spotrebitelia v Českej republike mohli využívať nižšie ceny hovorov v mobilných sieťach. Taktiež nalieham na ČTÚ, aby v záujme rovnakého prístupu ku všetkým mobilným spoločnostiam uvalil prísnejšie povinnosti na najmenšieho prevádzkovateľa. Dúfam, že český telekomunikačný regulačný orgán dôkladne zváži naše odporúčania a zodpovedajúcim spôsobom bude regulovať trhy služieb ukončenia mobilného volania.

K omisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Ľutujem, že český regulačný orgán nevybral nákladový model, v ktorom sa odrážajú skutočné náklady na poskytovanie tejto služby efektívnym prevádzkovateľom . Bolo by to viedlo k nižším sadzbám terminačných poplatkov a k vyváženému prostrediu pre všetkých prevádzkovateľov mobilných sietí, na prospech hospodárskej súťaže a českých spotrebiteľov.“

Podľa oznámeného opatrenia ČTÚ musia spoločnosti Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone rešpektovať súbor povinností na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže na mobilnom trhu v Českej republike. Sadzby terminačných poplatkov týchto prevádzkovateľov by predovšetkým nemali presahovať určité cenové limity. Preto do 31. decembra 2009 môžu traja najväčší prevádzkovatelia účtovať maximálne 2,31 českých korún (≈ 9,1 eurocentov) za minútu, pričom v období od 1. januára do 30. júna 2010 je maximálna sadzba terminačných poplatkov na úrovni 1,96 českých korún (≈ 7,7 eurocentov) za minútu. Ceny, ktoré sa majú následne povoliť, stanoví ČTÚ na konci roku 2009, a to na základe najnižších nákladov troch najväčších prevádzkovateľov, pričom by sa nezohľadňovali určité poplatky, ktoré sa netýkajú služieb ukončenia mobilného volania.

Komisia dnes v súvislosti s kalkuláciou efektívnych nákladov na ukončenie hovoru opätovne potvrdila význam používania metodiky dlhodobých prírastkových nákladov namiesto metodiky plne alokovaných nákladov navrhovanej ČTÚ. Komisia vo  svojom liste nalieha na ČTÚ, aby opätovne zvážil svoju navrhovanú prechodnú reguláciu zameranú na rýchlejší prechod na úroveň efektívnych MTR. Tým by sa takisto vyhlo potrebe náhlych, prudkých znížení MTR v budúcnosti a umožnil by sa rýchlejší prechod na efektívnu nákladovú metodiku stanovenú v  odporúčaní Komisie , ktoré sa má uplatňovať od konca roku 2012.

ČTÚ takisto navrhuje, aby sa na najmenšieho nového prevádzkovateľa, MobilKom, uvalili menej prísne povinnosti (tzn. len transparentnosť a nediskriminácia), pričom odkazuje na jeho relatívne slabšie postavenie na trhu. ČTÚ chce v prípade možných sporov týkajúcich sa poskytovania služieb ukončenia mobilného volania a platných sadzieb chrániť hospodársku súťaž ich urovnaním.

Komisia vyjadrila pochybnosti , či je vhodné uložiť Mobil Komu menej prísne nápravné opatrenia než ďalším trom prevádzkovateľom mobilných sietí. Takisto pripomenula ČTÚ, že navrhované obchodné dohody a postupy urovnania sporov zvyčajne nedokážu riešiť zlyhania na trhoch služieb ukončenia mobilného volania. Komisia preto vyzvala ČTÚ, aby zaviedla povinnosť kontroly cien a povinnosť prístupu aj v prípade spoločnosti MobilKom, aby sa tak zabezpečila primeraná a účinná regulácia služieb ukončenia mobilného volania všetkých prevádzkovateľov v Českej republike.

Kontext:

Pripomienky Komisie k ČTÚ nadväzujú na tzv. „ postup podľa článku 7 “ na základe rámcovej smernice o telekomunikačných pravidlách v EÚ ( MEMO/08/620 ). Tento postup ponecháva istý priestor pre regulačné orgány na dosiahnutie účinnej hospodárskej súťaže na národných trhoch s telekomunikáciami pri zabezpečení konzistentnosti v rámci EÚ, preto od nich požaduje, aby Komisii oznamovali návrhy regulačných opatrení. Ak sa týkajú vymedzenia trhu alebo analýzy toho, či prevádzkovatelia majú významný podiel na trhu, Komisia môže regulačné orgány požiadať o zrušenie týchto opatrení. Ak sa týkajú regulačných opatrení - ako je tomu aj v tomto prípade – Komisia môže vysloviť pripomienky, ktoré regulačné orgány musia v najvyššej miere zohľadniť.

List, ktorý Komisia dnes odoslala, bude uverejnený koncom týždňa na tejto adrese:

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commissionsdecisions&vm=detailed&sb=Title

Annex

Average MTRs in 32 European countries as of January 2009

Czech Republic has the second highest mobile termination rate amongst EU countries

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: European Regulators Group, MTR Benchmark Snapshot ERG (09) 23_final_090604


Side Bar