Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SK

IP/09/ 1311

V Bruselu dne 14. září 2009

Telekomunikace: Evropská komise vyzývá český telekomunikační regulační orgán, aby zintenzívnil regulační kontrolu v mobilních sítích

Evropská komise v dopise, který byl odeslán dnes, podruhé vyzývá Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jakožto český telekomunikační regulační orgán, aby ještě více snížil sazby za ukončení volání v mobilní síti (MTR) v České republice. Sazby za ukončení volání v mobilní síti jsou velkoobchodní poplatky, které operátoři mobilních sítí účtují jiným operátorům za spojování hovorů ve své síti. Přes nedávnou výzvu, kterou Komise adresovala ČTÚ v dopise odeslaném koncem minulého roku , aby co možná přiblížil MTR úrovni efektivních nákladů, chce český regulátor zachovat MTR na úrovních stanovených ve svém předchozím rozhodnutí. Novou přechodnou regulací zaměřenou na rychlejší přiblížení se efektivním nákladům by se však mohl zajistit hladší přechod na přístup stanovený v doporučení Komise o sazbách za ukončení volání v mobilní síti ( IP/09/710 ), v němž se po všech členských státech požaduje, aby stanovily MTR na úrovni nákladů efektivního operátora do 31. prosince 2012. Komise také vyjadřuje politování nad tím, že nejmenšímu operátorovi, totiž společnosti MobilKom, se ukládají méně přísné povinnosti. To může vést k selháním trhu nebo ke sporům mezi operátory, pokud se MobilKom rozhodne zvýšit své vlastní MTR nebo neprovádět ukončení hovorů ze sítí jiných operátorů.

„Průměrná sazba za ukončení volání v mobilní síti v České republice je druhá nejvyšší v EU. I když vítáme úsilí ČTÚ zohlednit některé aspekty našeho doporučení již v rámci jeho stávajícího opatření, musím vyjádřit velké zklamání z toho, že český regulační orgán navrhuje zachovat úroveň sazeb za ukončení volání v mobilní síti, která byla větším operátorům uložena dříve,“ prohlásila komisařka EU pro telekomunikace Viviane Redingová a pokračovala: „Pouze dalšími podstatnými sníženími lze zabezpečit, aby spotřebitelé v České republice mohli využívat nižší ceny u mobilních hovorů. Taktéž naléhám na ČTÚ, aby nejmenšímu operátorovi uložil přísnější povinnosti, a zacházel tak se všemi mobilními společnostmi stejně. Doufám, že český telekomunikační regulační orgán naši radu řádně zváží a bude trhy s ukončením mobilních hovorů regulovat odpovídajícím způsobem.“

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová uvedla: „S politováním musím konstatovat, že český regulační orgán neaplikoval model výpočtu nákladů, který odráží skutečné náklady, jež efektivnímu operátorovi vznikají v souvislosti s poskytováním služeb ukončení volání v mobilní síti. Takový přístup by vedl k nižším sazbám za ukončení volání v mobilní síti a k rovným podmínkám pro všechny mobilní operátory, což by prospělo hospodářské soutěži a českým spotřebitelům.“

Podle oznámeného opatření ČTÚ musejí společnosti Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone respektovat soubor povinností k zabezpečení spravedlivé hospodářské soutěže na českém mobilním trhu. Sem patøí zejména to, že sazby za ukonèení volání tìchto operátorù by nemìly pøesahovat urèité cenové stropy. Proto do 31. prosince 2009 mohou tři největší operátoři účtovat maximálně 2,31 Kč (≈ 9,1 eurocentů) za minutu, avšak za období od 1. ledna do 30. června 2010 činí maximální sazba za ukončení volání v mobilní síti 1,96 Kč (≈ 7,7 eurocentů) za minutu. Ceny, které se mají povolit následně, stanoví ČTÚ koncem roku 2009 na základě nejnižších nákladů, které těmto třem větším operátorům skutečně vznikají, přičemž některé náklady, které nejsou spojeny se službou ukončení volání v mobilní síti, nebudou zohledněny.

Komise dnes znovu zdůraznila, že pro výpočet účinných nákladů na ukončení volání v mobilní síti je důležité používat metodu dlouhodobých přírůstkových nákladů označovanou jako LRIC (Long Run Incremental Costs), a nikoli metodu plně alokovaných nákladů (FAC, Fully Allocated Costs), kterou navrhuje ČTÚ. Komise v dopise naléhavě vyzývá ČTÚ, aby opětně zvážil svou navrhovanou přechodnou regulaci za účelem rychlejšího přechodu na efektivnější úroveň sazeb za ukončení volání v mobilní síti. To také pomůže vyhnout se potřebě náhlých, prudkých snížení MTR v budoucnu a usnadní se rychlejší přechod k metodě efektivních nákladů stanovené v  doporučení Komise , která se má použít do konce roku 2012.

ČTÚ také navrhuje ukládat méně přísné povinnosti (tj. pouze průhlednost a nediskriminaci) nejmenšímu novému operátorovi, společnosti MobilKom, s poukazem na jeho poměrně slabší postavení na trhu. ČTÚ hodlá v případì možných sporů o poskytování služeb terminace mobilních hovorů a o použitelné sazby chránit hospodářskou soutěž postupy k urovnání sporů.

Komise vyjádřila pochybnosti ohledně vhodnosti ukládání mírnějších nápravných opatření společnosti MobilKom než ostatním třem mobilním operátorům. Připomněla také ČTÚ, že obchodní dohody a postupy k urovnání sporů, jako jsou dohody a postupy navržené, zpravidla nedokáží vyřešit možná selhání trhu na trzích se službami ukončení volání v mobilní síti. Komise proto požádala ČTÚ, aby uložil povinnost kontroly cen a povinnost přístupu také společnosti MobilKom, aby se tak zajistila adekvátní a efektivní regulace služeb ukončení volání v mobilní síti u všech operátorů v České republice.

Souvislosti:

Připomínky Komise k ČTÚ vycházejí z „ postupu podle článku 7 “ na základě rámcové směrnice o telekomunikačních pravidlech EU ( MEMO/08/620 ) . Tento postup ponechává regulačním orgánům určitý prostor k tomu, aby na svých vnitrostátních telekomunikačních trzích dosáhly účinné hospodářské soutěže, a zároveň zajišťuje jednotnost v rámci EU, a proto regulačním orgánům ukládá oznamovat Komisi předlohy opatření. V případech, kdy se tato opatření týkají tržních definicí a analýz skutečnosti, zda operátoři mají významnou tržní sílu, může Komise po regulačním orgánu vyžadovat, aby vzal opatření zpět. Pokud se týkají nápravných regulačních opatření – jako je tomu v tomto případě – může Komise vznést připomínky, které regulační orgán musí v nejvyšší míře zohlednit.

Dopis, který dnes Komise zaslala, bude zveřejněn koncem tohoto týdne na adrese:

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commissionsdecisions&vm=detailed&sb=Title

Annex

Average MTRs in 32 European countries as of January 2009

Czech Republic has the second highest mobile termination rate amongst EU countries

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: European Regulators Group, MTR Benchmark Snapshot ERG (09) 23_final_090604


Side Bar