Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1309

Bryssel den 14 september 2009

EU:s preliminära prognos: Vi tar oss ur recessionen men läget är fortfarande mycket osäkert

Den ekonomiska situationen har förbättrats betydligt sedan andra kvartalet, vilket pekar mot bättre utsikter för tillväxten för andra halvåret. Men eftersom den ekonomiska aktiviteten vid utgången av 2008 och början av 2009 var sämre än vad som ursprungligen hade bedömts, förväntas BNP fortfarande minska med sammanlagt 4 % i år, både i EU och i euroområdet, i enlighet med vårens prognoser. Osäkerheten är emellertid fortfarande hög och även om återhämtningen kan överraska uppåt på mycket kort sikt är det fortfarande oklart hur hållbar den kommer att bli. Kommissionens prognoser för inflationen under 2009 är också oförändrade på 0,9 % i EU och 0,4 % i euroområdet. De grundläggande effekterna av att höjningarna av energi- och matpriserna inte längre fortsatte, vilket pressade ner priserna, har avtagit, och det finns inget annat betydande inflationstryck i sikte.

"Situationen har förbättrats, huvudsakligen på grund av de oöverträffade mängderna pengar som centralbankerna och de offentliga myndigheterna har pumpat in i ekonomin, men den svaga ekonomin fortsätter att skada arbetsmarknaden och de offentliga finanserna. Vi måste fortsätta att genomföra de återhämtningsåtgärder som tillkännagavs för i år och 2010 och snabba på återställandet av finanssektorn för att säkerställa att bankerna är redo att låna ut till rimliga villkor när företagen och hushållen återupptar sina investeringsplaner. Vi måste också definiera en tydlig, trovärdig och samordnad "avslutningsstrategi" för att gradvis få de offentliga finanserna tillbaka på en hållbar väg och hitta de nödvändiga resurserna för att öka Europas tillväxt- och sysselsättningspotential", sade Joaquín Almunia, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och monetära frågor.

Den positiva trenden har ökat i styrka under sommaren i takt med att den globala ekonomin har börjat att stabiliseras, vilket delvis är en följd av de kraftiga politiska insatserna. Fallet i EU:s BNP har minskat avsevärt under andra kvartalet (till -0,2 % på kvartalsbasis från -2,4 % under första kvartalet 2009), vilket de förbättrade ekonomiska förhållandena har bidragit till. Med en lagercykel som befinner sig vid en vändpunkt och ett ökat förtroende i nästan alla sektorer och länder är utsikterna gynnsamma på kort sikt.

Bas erat på dessa trender har tillväxtprognoserna för andra hälften av detta året reviderats uppåt något i kommissionens prognos. Men på grund av revideringar nedåt för tidigare uppskattningar för 2008 och första kvartalet 2009 är takten för det förväntade fallet i BNP 2009 i helhet fortfarande oförändrad på 4 % både i EU och i euroområdet. Detta är beräknat på grundval av uppdaterade prognoser för Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien och Storbritannien, som tillsammans står för ca 80 % av EU:s BNP.

De externa förhållandena är i ökad grad gynnsamma

Den globala ekonomin befinner sig inte längre i fritt fall. Färska uppgifter för handel n och industriproduktionen, samt företags- och konsumentförtroendet är uppmuntrande. De asiatiska tillväxtekonomierna verkar leda återhämtningen. Tillväxten i Kina är fortfarande kraftig och krympningen i den amerikanska ekonomin har också planat ut. Stimulanspaketet och nettoexporten förväntas göra det möjligt för USA att återgå till positiv tillväxt från och med tredje kvartalet. Totalt sett kommer det förväntade fallet i världens BNP för 2009 att halveras i denna uppdatering (från ‑1,4 % i vårprognosen till ‑0,7 %). Men hur pass hållbar den globala återhämtningen kommer att bli och vilken form den kommer att ta är fortfarande mycket osäker.

Om vi tittar på Europa finns det anledning till en viss optimistism när det gäller utsikterna på kort sikt. Utöver de förbättrade utsikterna externt och de mer gynnsamma finansieringsförhållandena har både den privata och den offentliga konsumtionen stått sig väl, medan lagerkorrigeringen påskyndas och frekventa indikatorer pekar mot en viss återhämtning under de kommande kvartalen. Detta beror delvis på ansenliga stimulansåtgärder, varav vissa fortfarande ska genomföras senare i år i flera medlemsstater. Krisens fulla inverkan på arbetsmarknaderna och de offentliga finanserna ligger fortfarande framför oss och korrigeringen av husmarknaderna fortsätter att hålla tillbaka bygginvesteringarna i flera länder. Återhämtningen kan därför visa sig instabil och under det normala vid en senare tidpunkt.

In flationen befinner sig nu i ett bottenläge

Konsumentprisernas ökningstakt föll under första hälften av 2009, och nådde en lägsta nivå på 0,2 % i juli i EU (och en så låg nivå som ‑0,7 % i euroområdet). Ökningstakten har framförallt tryckts ned genom omsvängningen av de tidigare ökningarna i energi- och matpriserna. Men i takt med att denna upphör och råvarupriserna rör sig uppåt förväntas inflationstakten öka mot slutet av året. Det finns emellertid inget inhemskt inflationstryck då det fortfarande finns avsevärda outnyttjade resurser i ekonomin och löneökningarna förväntas att mattas av. Sammantaget förblir inflationsprognosen oförändrad från vårprognosen på 0,9 % i EU 2009 (och 0,4 % i euroområdet).

Riskbedömning

Riskerna för tillväxtutsikterna för 2009 verkar i stort sett vara balanserade. På nedåtsidan kan ytterligare negativa återkopplingar mellan en långsam återhämtning i den reella ekonomin och en finanssektor som fortfarande är sårbar inte uteslutas. På uppåtsidan kan politiska insatser vara effektivare än vad som förväntats när det gäller att upprätthålla efterfrågan, förbättra förtroendet och återställa sundheten i den finansiella sektorn.

Riskerna för inflationsutsikterna verkar också vara i stort sett balanserade . Högre råvarupriser och förbättrade ekonomiska förhållande tyder på att det finns risk för att inflationsberäkningarna ligger i underkant, vilket balanseras av de avsevärda outnyttjade resurserna i ekonomin vilka kan hålla tillbaka inflationen mer än väntat.

En mer detaljerad rapport finns på Internet:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15857_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar