Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1309

Bryssel 14. syyskuuta 2009

EU:n talouden väliennuste: taantuma hellittää, mutta tilanne vielä epävarma

EU:n talouden tilanne on parantunut huomattavasti toiseen vuosineljännekseen verrattuna: toisen vuosipuoliskon kasvunäkymät ovatkin paremmat. Koska taloudellinen toiminta vuoden 2008 lopussa ja vuoden 2009 alussa oli alun perin arvioitua vähäisempää, BKT:n odotetaan yhä pienevän 4 % vuositasolla sekä koko EU:n alueella että euroalueella. Tilanne on kuitenkin edelleen epävarma. Vaikka talous onkin osoittanut piristymisen merkkejä viime aikoina, suuntauksen kestävyydestä ei voida olla vielä varmoja. Euroopan komission ennusteen mukaan inflaatio pysyy vuonna 2009 ennallaan eli se on 0,9 % koko EU:n alueella ja 0,4 % euroalueella. Energian ja ruoan hintojen aikaisemmasta voimakkaasta kohoamisesta johtuvat perusvaikutukset, jotka vetivät muita hintoja alaspäin, ovat nyt heikentymässä, ja muitakaan merkittäviä inflaatiopaineita ei ole näkyvissä.

”Tilanne on parantunut – pääasiassa siitä syystä, että jäsenvaltioiden keskuspankit ja viranomaiset ovat elvyttäneet taloutta ennennäkemättömän suurilla rahasummilla – mutta heikko talous ilmenee vielä jatkossa työllisyyden ja julkisen talouden heikentymisenä. Meidän on jatkettava täksi ja ensi vuodeksi käyttöön otettujen elvytystoimien toteuttamista ja nopeutettava rahoitusalan tilanteen korjaamista, jotta pankeilla on valmiudet tarjota lainoja kohtuullisin ehdoin, kun yritykset ja kotitaloudet uskaltavat taas investoida”, totesi EU:n talous- ja raha-asioiden komissaari Joaquín Almunia ja jatkoi, että meidän on laadittava selkeä, uskottava ja koordinoitu ”poistumisstrategia”, jolla julkinen talous saadaan kammettua vähitellen kestävälle polulle, ja meidän on otettava käyttöön myös riittävät resurssit Euroopan kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksien hyödyntämiseksi."

Talouden myötätuuli on vahvistunut kesän aikana, kun maailmantalous on vakaantunut, mikä on osittain talouden alalla toteutettujen merkittävien poliittisten toimien ansiota. Rahoitustilanteen paranemisen myötä EU:n BKT:n supistuminen hidastui huomattavasti toisella vuosineljänneksellä (-0,2 % edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, kun vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen vastaava luku oli -2,4 %). Hyödykkeiden varastokierron vilkastuessa ja luottamuksen vahvistuessa lähes kaikilla aloilla ja kaikissa maissa lähiajan näkymät ovat suotuisat.

Näiden kehityssuuntausten rohkaisemana on tämän vuoden toisen vuosipuoliskon kasvuennusteita tarkistettu hieman ylöspäin komission ennusteessa. Mutta koska aikaisempia, vuoden 2008 ja vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen kasvuarvioita tarkistettiin alaspäin, vuoden 2009 BKT:n keskimääräistä supistumista koskeva ennuste säilyy ennallaan 4 %:ssa sekä koko EU:n alueen että euroalueen osalta. Ennusteessa on huomioitu Alankomaiden, Espanjan, Italian, Puolan, Ranskan, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan tarkistetut ennusteet; kyseisten maiden osuus on noin 80 % koko EU:n BKT:sta.

Tilanne muuttumassa suotuisammaksi myös EU:n ulkopuolella

Maailmantalous ei ole enää vapaassa pudotuksessa. Viimeisimmät kauppaa ja teollisuustuotantoa sekä yritysten ja kuluttajien luottamusta koskevat tiedot ovat rohkaisevia. Aasian kasvava talous näkyy toimivan veturina talouden toipumisessa. Kiinan talous jatkaa voimakasta kasvuaan, ja myös Yhdysvaltojen talouden supistuminen on päättynyt. Yhdysvaltojen odotetaan pääsevän positiivisen kasvun tielle kolmannella vuosineljänneksellä elvytyspaketin ja nettoviennin ansiosta. Maailman BKT:n keskimääräinen supistuminen vuonna 2009 puolittuu tässä ennustepäivityksessä (kevään ennusteen -1,4 %:sta -0,7 %:iin). On kuitenkin edelleen hyvin epävarmaa, kuinka kestävää maailmantalouden toipuminen on ja missä muodossa se tulee toteutumaan.

Euroopan talouden lähitulevaisuuteen voidaan suhtautua varovaisen myönteisesti. Sen lisäksi, että EU:n ulkopuolisten maiden talousnäkymät ovat parantuneet, sekä yksityinen että julkinen kulutus on ollut Euroopassa voimakasta. Hyödykkeiden varastokierto on niin ikään virkistymässä, ja usein päivitettävät indikaattorit osoittavat jonkinasteista talouden elpymistä lähineljännesten aikana. Tämä johtuu osittain useiden jäsenvaltioiden toteuttamista merkittävistä elvytystoimista, joista osa odottaa vielä täytäntöönpanoa myöhemmin tänä vuonna. Finanssikriisin vaikutukset näkyvät koko laajuudessaan työmarkkinoilla ja julkisessa taloudessa kuitenkin vasta jonkin ajan kuluttua, ja useiden maiden asuntomarkkinoilla rakennusinvestoinnit ovat edelleen jäissä. Tämän vuoksi elpyminen voi osoittautua lyhytaikaiseksi ja oletettua heikommaksi.

Inflaatio on nyt alalukemissa

EU:n kuluttajahinta-inflaatio heikkeni vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla; se saavutti 0,2 %:n pohjalukeman heinäkuussa (-0,7 % euroalueella). Inflaatioon heikkenemiseen vaikutti pääasiassa se, että aikaisemmin voimakkaasti kohonneet energian ja ruoan hinnat alenivat. Mutta koska tämä vaikutus päättyy pian ja hyödykkeiden hinnat alkavat nousta, inflaation odotetaan kohoavan vuoden loppua kohti. Inflaatioon ei kuitenkaan kohdistu sitä kasvattavia kotimaisia paineita, koska talous toimii edelleen huomattavalla vajaateholla ja palkkojen kohoamisen odotetaan hidastuvan. Keskimääräisen inflaation odotetaan olevan EU:n alueella vuonna 2009 sama kuin kevään ennusteessa eli 0,9 % (ja 0,4 % euroalueella).

Riskienarviointi

Vuoden 2009 talouden kasvunäkymiin vaikuttavien riskien katsotaan olevan pääsääntöisesti tasapainossa. Kasvua saattavat suitsia negatiiviset vuorovaikutukset hitaasti elpyvän reaalitalouden ja yhä hauraan rahoitusalan välillä. Toisaalta talouden kasvua saattaa vauhdittaa se, että poliittisilla toimilla, joita on toteutettu kysynnän ylläpitämiseksi, luottamuksen parantamiseksi ja rahoitusalan vakauden palauttamiseksi, on odotettua suurempi elvytysvaikutus.

Myös inflaatioon liittyvät riskit näyttävät olevan pääasiassa tasapainossa. Hyödykkeiden hintojen kohoaminen ja talouden tilanteen paraneminen saattavat aiheuttaa jonkin verran kohoamispaineita inflaatiolle, mutta edelleen vajaateholla käyvä taloudellinen toiminta saattaa toisaalta hillitä inflaatiota odotettua enemmän.

Yksityiskohtaisempi kertomus on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15857_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar