Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/01309

Bruxelles, den 14. september 2009

EU's foreløbige prognose: Vi er på vej ud af recessionen, men der hersker stadig stor usikkerhed

Den økonomiske situation er blevet væsentligt forbedret siden andet kvartal, og der er bedre udsigter for den økonomiske vækst i anden halvdel af året. Men da den økonomiske aktivitet i slutningen af 2008 og begyndelsen af 2009 var lavere end oprindeligt skønnet, forventes det stadig, at BNP både i EU og euroområdet vil falde med 4 % i år, hvilket er i overensstemmelse med forudsigelserne fra foråret. Der hersker dog stadig stor usikkerhed, og selv om den økonomiske situation kan give positive overraskelser på kort sigt, er det stadig usikkert, hvor holdbar genrejsningen af økonomien vil blive. Kommissionens prognoser for inflationen i 2009 ligger uændret på 0,9 % for EU og på 0,4 % for euroområdet. De grundlæggende virkninger af, at stigningerne i energi- og fødevarepriserne ikke fortsatte, hvilket pressede priserne ned, er ved at aftage, og der er ikke udsigt til andre faktorer, der vil forøge inflationen.

"Situationen er blevet bedre , hvilket hovedsagelig skyldes, at centralbankerne og de offentlige myndigheder har pumpet hidtil uset store mængder penge ind i det økonomiske kredsløb, men den svage økonomi vil stadig have virkninger for jobsituationen og de offentlige finanser. Vi skal fortsat gennemføre de økonomiske genrejsningsforanstaltninger, som er planlagt for dette år og for 2010, og fremskynde genrejsningen af den finansielle sektor for at sikre, at bankerne vil udlåne på rimelige betingelser, når erhvervslivet og private på ny ønsker at investere. Desuden er det nødvendigt, at vi fastlægger en klar, troværdig og koordineret strategi for at komme ud af denne situation og gradvis bringe de offentlige finanser tilbage på en holdbar kurs, samtidig med at vi skal finde de nødvendige ressourcer til at øge vækst- og jobskabelsespotentiellet i EU , " udtaler Joaquín Almunia, kommissær for økonomiske og monetære anliggender.

De positive udsigter er blevet stadig bedre i løbet af sommeren i takt med, at den økonomiske situation er begyndt at stabilisere sig, hvilket delvis skyldes den stærke interventionspolitik. Hjulpet af bedre finansielle betingelser blev faldet i EU's BNP bremset betydeligt i andet kvartal (til – 0,2 % fra kvartal til kvartal fra – 2,4 % i første kvartal af 2009). Situationen for lagerbeholdninger er nået til et vendepunkt, og i næsten alle sektorer og lande er tilliden vendt tilbage, hvilket gør, at udsigterne på kort sigt er lyse.

På baggrund af disse tendenser er vækstprognosen for anden halvdel af dette år blevet en smule opskrevet i Kommissionens prognoser. Men da skønnene for 2008 og for første kvartal af 2009 er blevet ændret i negativ retning, forbliver det samlede fald i BNP for 2009 uændret på 4 % både i EU og euroområdet. Dette resultat er fremkommet på baggrund af opdaterede prognoser vedrørende Frankrig, Tyskland, Italien, Nederlandene, Polen, Spanien og Det Forenede Kongerige, der samlet tegner sig for 80 % af EU's BNP.

De eksterne forhold bliver stadig bedre

Den globale økonomi er ikke længere i frit fald. De seneste oplysninger vedrørende handelen og industriproduktionen samt erhvervslivets og forbrugernes tillid er opmuntrende. Vækstlandene i Asien ser ud til først at overvinde krisen, og der er fortsat en solid vækst i Kina, og samtidig er svækkelsen af den amerikanske økonomi ved at aftage. Den finanspolitiske hjælpepakke og nettoeksporten forventes at få USA tilbage til en situation med vækst fra og med tredje kvartal. I denne opdatering er det forventede fald i verdens BNP for 2009 halveret (fra prognosen på – 1,4 % i foråret til - 0,7 %). Men det er stadig usikkert, hvor holdbar genrejsningen af økonomien vil være, og hvilken form den vil antage.

For EU's vedkommende er der grund til at være moderat optimistisk med hensyn til det korte sigt. Ud over at den eksterne situation er forbedret, og at finansieringsbetingelserne er gunstigere, har både det offentlige og det private forbrug holdt stand, samtidig med at genopbygningen af lagerbeholdningerne skrider fremad, og højfrekvensindikatorer tyder på en vis genrejsning i de kommende kvartaler. Dette skyldes til dels omfattende stimulerende foranstaltninger i en række medlemsstater, hvoraf nogle stadig skal gennemføres i år. Den fulde virkning af krisen på arbejdsmarkedssituationen og de offentlige finanser har dog endnu ikke vist sig, og korrektionen på boligmarkedet lægger fortsat en bremse på investeringerne i byggeriet i flere lande. Den økonomiske genrejsning kan derfor vise sig at blive flygtig og senere ikke leve op til forventningerne.

Inflationen er nu lav

Inflationen i forbrugerpriserne faldt i første halvdel af 2009 ned til 0,2 % i juli i EU (og helt ned til – 0,7 % i euroområdet), hvilket skyldes, at energi- og fødevarepriserne ikke længere steg, men faldt. Denne virkning er dog ved at være forbi, og da råvarepriserne stiger igen, vil inflationen øges mod slutningen af året. Der er dog intet inflationsskabende pres internt i EU, da økonomierne stadig er svækkede, og lønstigningerne forventes at aftage. Disse faktorer betyder alt i alt, at prognoserne for inflationen er uændret fra forårets prognose (0,9 % i EU i 2009 og 0,4 % i euroområdet).

Risikovurdering

R isiciene for de økonomiske udsigter for 2009 er i det store og hele velafbalance-rede. I nedadgående retning kan det ikke udelukkes, at der kan opstå et negativt samspil mellem en realøkonomi, der langsomt genrejser sig, og en finansiel sektor, der stadig er skrøbelig. I opadgående retning er det ikke umuligt, at de politiske indgreb viser sig at være mere virkningsfulde end forventet i form af at styrke efterspørgslen, øge den generelle tillid og genskabe et sundt fundament for den finansielle sektor.

Vurderingen af inflationen fører til samme resultat. Der kan være en risiko for, at højere råvarepriser og en forbedret økonomisk situation øger inflationen, men dette opvejes af, at svækkelsen af økonomien kan betyde, at inflationen holder sig lav i længere tid end forudset .

En mere detaljeret rapport kan ses på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15857_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar