Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1305

Bryssel den 11 september 2009

EU-strategi för bättre havsförvaltning i Medelhavet

EU-kommissionen presenterade i dag en strategi för att lösa ett antal problem i Medelhavet. En bättre havsförvaltning skulle starkt främja en hållbar tillväxt i området och samtidigt bidra till att finna svar på viktiga gemensamma frågor. Konkurrens om havsområden, hot mot sjösäkerheten, miljöförstöring och klimatförändringens negativa effekter gör att det behövs en bättre samordning av havsförvaltningen i området och ett stärkt samarbete med Medelhavsländer utanför EU.

”En ökad samordning av beslutsprocesser i Medelhavsområdet kommer definitivt att gynna alla berörda parter och förvaltningar”, säger Joe Borg som är EU-kommissionär för havsfrågor och fiske. ”Om vi ska lyckas skapa en stabil och hållbar framtid för de havsrelaterade näringarna och skydda havsmiljön i Medelhavsområdet måste vi förbättra alla delar av havsförvaltningen. EU måste verka för en mer samordnad och omfattande havspolitik inte bara för medlemsländerna, utan också i samverkan med våra grannländer.”

Nya verktyg för havsförvaltning i Medelhavet

Den integrerade havspolitiken utformades 2007 och har därefter vidareutvecklats med flera verktyg som kan användas i havsförvaltningen:

 • Fysisk planering i kust- och havsområden för bättre användning av havet. Kommissionen inleder en undersökning för att bedöma möjligheten att tillämpa fysisk planering i Medelhavsområdet ( IP/08/1767 ) och kommer att följa upp den med ett testprojekt för att uppmuntra gränsöverskridande metoder för fysisk planering i kust- och havsområden.

 • Integrerad förvaltning av kustområden är inriktad på kuststräckor och öar och bättre samordning över gränsen mellan land och hav. Kommissionen kommer att ge en nätbaserad översikt över bästa praxis från alla havsområden och ska fördjupa kunskaperna om integrerad förvaltning av kustområden genom EU:s sjunde ramprogram.

 • Integrerad forskning , ett område som kommissionen kommer att stärka i linje med EU:s strategi för havs- och sjöfartsforskning ( IP/08/1283 ). Framför allt kommer kommissionen att utveckla en stor temaövergripande forskningsinsats inom sjunde ramprogrammet, särskilt inriktad på Medelhavet.

 • Integrerad övervakning till havs för att göra Medelhavet säkrare. Sex EU-länder vid Medelhavet har redan inlett ett pilotprojekt för att förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan nationella myndigheter som har ansvaret för övervakning och tillsyn till havs. Detta kommer att bidra till en mer samordnad havsövervakning i Medelhavsområdet.

Att driva på utvecklingen av integrerad havsförvaltning

Ökat samarbete mellan de berörda länderna för att försöka lösa gemensamma problem är bara halva lösningen. Beslutsfattarna måste övergå från sektorsvisa åtgärder till en övergripande beslutsprocess som tar hänsyn till sambanden mellan olika havsrelaterade verksamheter.

Därför vill kommissionen

 • uppmuntra berörda parter och förvaltningar i Medelhavsområdet att samordna havsfrågorna mer och fastställa prioriteringar för havsförvaltningen,

 • undersöka sätt att främja samarbete mellan berörda parter och förvaltningar både inom alla havsrelaterade näringar och i hela Medelhavsområdet,

 • hjälpa EU-länderna vid Medelhavet att utbyta bästa praxis om integrerad havspolitik, exempelvis med stöd av befintliga EU-medel för territoriellt samarbete,

 • använda det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet för att erbjuda tekniskt stöd till Medelhavsländer utanför EU som visar intresse för en mer integrerad strategi för havsfrågor ( IP/09/1113 ),

 • främja ratificering och genomförande av FN:s havsrättskonvention från 1982,

 • inrätta en arbetsgrupp för integrerad havspolitik i Medelhavet för att främja dialog och samarbete med Medelhavsländer utanför EU,

 • stärka det multilaterala sektorsöverskridande samarbetet, både genom särskilda undersökningar och genom en bättre överblick över nuvarande internationella och regionala avtal som reglerar havsrelaterad verksamhet i Medelhavsområdet.

Mer information:

MEMO/09/ 387

Temawebbplats:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/mediterranean_en.html


Side Bar