Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1305

V Bruseli 11. septembra 2009

Stratégia EÚ na zlepšenie riadenia námorných záležitostí v Stredozemnom mori

Európska komisia dnes predložila stratégiu, ktorej cieľom je zvládnuť rôzne námorné výzvy v oblasti Stredozemného mora. Lepšie riadenie námorných záležitostí by výrazne podporilo udržateľnejší rast v tejto oblasti, zatiaľ čo by sa zároveň riešili otázky spoločného záujmu. Pretekanie sa o morský priestor, riziká námornej bezpečnosti, degradácia životného prostredia, ako aj negatívne vplyvy zmeny klímy poukazujú na potrebu koordinovanejšej reakcie v oblasti riadenia námorných záležitostí v tejto oblasti a to aj v spolupráci s partnermi v Stredozemí, ktorí nie sú členmi EÚ.

Európsky komisár pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Joe Bor g uviedol: „Uplatňovanie postupov integrovanejšieho rozhodovania v oblasti Stredozemia bude určite prínosom pre všetky zainteresované strany a správne orgány. Náš úspech pri zabezpečovaní stabilnej a udržateľnej budúcnosti námorného priemyslu a ochrany morského prostredia v oblasti Stredozemia bude závisieť od množstva úsilia vynaloženého na zlepšovanie všetkých aspektov riadenia námorných záležitostí. EÚ sa musí snažiť o integrovanejšiu a komplexnejšiu námornú politiku nielen kvôli sebe, ale aj z hľadiska partnerstva so všetkými našimi susedmi.“

Využívanie medzisektorových nástrojov riadenia v Stredozemí

Integrovaná námorná politika sa od svojho vytvorenia v roku 2007 ďalej vyvíjala a viedla k vzniku niekoľkých nástrojov, ktoré môžu napomôcť riadenie námorných záležitostí, napr.:

 • Námorné priestorové plánovanie (NPP) na lepšie využitie morského priestoru. Komisia necháva vypracovať štúdiu možnosti realizácie NPP v Stredozemí ( IP/08/1767 ) a následne začne realizovať skúšobný projekt na podporu cezhraničných postupov NPP.

 • Integrované riadenie pobrežných zón (ICZM) v pobrežných oblastiach a na ostrovoch a súdržnejší prístup na rozhraní pevniny a mora. Komisia poskytne prostredníctvom webovej stránky zoznam osvedčených postupov zo všetkých pomorí a prostredníctvom 7. rámcového programu EÚ rozšíri vedomostnú základňu v oblasti ICZM v Stredozemí.

 • Integrované úsilie v oblasti výskumu , ktoré Komisia podporí v súlade so stratégiou EÚ pre morský a námorný výskum ( IP/08/1283 ). V rámci 7. rámcového programu Komisia predovšetkým poskytne veľkú príležitosť na medziodborový výskum prispôsobený pre Stredozemie.

 • Integrovaný námorný dozor na zvýšenie bezpečnosti Stredozemného mora. Šesť pobrežných členských štátov EÚ sa už pridalo k realizácii pilotného projektu, ktorého cieľom je prehĺbenie spolupráce a výmeny informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za monitorovanie mora a dozor nad ním, prispievajúceho k súdržnejšiemu námornému dozoru v celom Stredozemí.

Podpora integrovaného riadenia námorných záležitostí

Hlbšia spolupráca dotknutých krajín pri riešení spoločných úloh je len polovičným riešením. Účastníci rozhodovacieho procesu musia prejsť z prijímania sektorových opatrení na realizáciu komplexnej politiky, ktorá zohľadňuje súvislosti medzi jednotlivými námornými činnosťami.

Komisia preto prostredníctvom tohto oznámenia navrhuje:

 • podporiť zainteresované strany a správne orgány v tejto oblasti v riešení námorných záležitostí integrovanejším spôsobom a v tom, aby sa zúčastňovali na stanovovaní priorít v oblasti riadenia námorných záležitostí;

 • preskúmať možnosti podpory ďalšej spolupráce zainteresovaných strán a správnych orgánov zo všetkých námorných sektorov, ako aj z celého Stredozemia;

 • pomáhať členským štátom EÚ v Stredozemí pri výmene osvedčených postupov v rámci integrovanej námornej politiky, napr. s podporou prostredníctvom existujúceho financovania územnej spolupráce zo strany EÚ;

 • poskytovať technickú pomoc v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva krajinám v Stredozemí, ktoré nie sú členmi EÚ, s úmyslom pristupovať k riadeniu námorných záležitostí integrovanejším spôsobom ( IP/09/1113 );

 • podporiť ratifikáciu a uplatňovanie Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS) z roku 1982;

 • zriadiť pracovnú skupinu zo zástupcov z celej oblasti Stredozemného mora pre integrovanú námornú politiku s cieľom podporiť dialóg a spoluprácu s partnermi v Stredozemí, ktorí nie sú členmi EÚ;

 • prehĺbiť multilaterálnu medzisektorovú spoluprácu prostredníctvom špecifických štúdií, ako aj lepším prehľadom o existujúcich medzinárodných a regionálnych dohodách, ktorými sa riadia námorné činnosti v Stredozemí.

Ďalšie informácie:

MEMO/09/ 387

Odkaz na tematickú webovú stránku: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/mediterranean_en.html


Side Bar