Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1305

Bruksela, dnia 11 września 2009 r.

Unijna strategia na rzecz usprawnienia gospodarki morskiej na Morzu Śródziemnym

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj strategię mającą na celu sprostanie różnorodnym wyzwaniom związanym z gospodarką morską w basenie Morza Śródziemnego. Lepsza gospodarka morska ma stać się ważnym czynnikiem stymulującym bardziej zrównoważony rozwój w tym regionie, stanowiąc jednocześnie odpowiedź na kwestie będące przedmiotem wspólnych obaw. Rywalizacja o przestrzeń morską, zagrożenia dla bezpieczeństwa morskiego, degradacja środowiska, a także niekorzystne skutki zmian klimatu, wszystko to wskazuje na potrzebę bardziej skoordynowanego podejścia do gospodarki morskiej w regionie, obejmującego również współpracę z partnerami z rejonu Morza Śródziemnego nienależącymi do UE.

Unijny komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Joe Borg powiedział: „Opracowanie bardziej zintegrowanych procesów decyzyjnych w regionie Morza Śródziemnego będzie z pewnością korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron i administracji. Powodzenie naszych działań, jeśli chodzi o zapewnienie pomyślnej i trwałej przyszłości gałęziom przemysłu morskiego oraz zachowanie środowiska morskiego w regionie Morza Śródziemnego, zależeć będzie od tego, jak wiele wysiłku włożymy w usprawnienie gospodarki morskiej we wszystkich jej aspektach. UE musi działać na rzecz bardziej zintegrowanej i kompleksowej polityki morskiej w ramach samej Unii, jak również we współpracy ze wszystkimi naszymi sąsiadami”.

Stosowanie przekrojowych narzędzi zarządzania w rejonie Morza Śródziemnego

Od czasu ustanowienia zintegrowanej polityki morskiej w 2007 r. opracowano i wypromowano szereg narzędzi wspierających gospodarkę morską, takich jak:

 • Morskie planowanie przestrzenne (MSP) , służące lepszemu wykorzystaniu przestrzeni morskiej. Komisja zainicjowała badanie mające na celu ocenę możliwości zastosowania MSP w rejonie Morza Śródziemnego ( IP/08/1767 ), którego kontynuacją będzie projekt testowy promujący współpracę transgraniczną w zakresie MSP.

 • Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną (ICZM) obszarów nadmorskich oraz bardziej spójne podejście na granicy lądu i morza. Komisja opracuje internetowy wykaz najlepszych praktyk ze wszystkich basenów morskich oraz będzie dalej poszerzać bazę wiedzy w zakresie ICZM w rejonie Morza Śródziemnego w ramach siódmego programu ramowego UE.

 • Zintegrowane prace badawcze , które Komisja będzie wspierać zgodnie z unijną strategią na rzecz badań morskich ( IP/08/1283 ). W szczególności, w ramach siódmego programu ramowego, Komisja stworzy przekrojowe możliwości badawcze z myślą o potrzebach rejonu Morza Śródziemnego.

 • Zintegrowany system nadzoru morskiego służący poprawie bezpieczeństwa na Morzu Śródziemnym. Sześć nadmorskich państw członkowskich UE przystąpiło już do projektu pilotażowego mającego na celu poprawę współpracy i wymiany informacji między krajowymi organami odpowiedzialnymi za monitorowanie i nadzór na morzu, co przyczyni się do bardziej spójnego nadzoru morskiego w całym rejonie Morza Śródziemnego.

Sprzyjanie zintegrowanej gospodarce morskiej

Wzmocniona współpraca między zainteresowanymi krajami w celu rozwiązywania wspólnych problemów stanowi dopiero połowę sukcesu. Decydenci muszą przejść od działań realizowanych w poszczególnych sektorach do kompleksowej polityki, która uwzględni powiązania między różnymi gałęziami gospodarki morskiej.

W związku z tym Komisja proponuje, aby:

 • zachęcać zainteresowane strony i administracje w regionie do rozwiązywania spraw gospodarki morskiej w bardziej zintegrowany sposób oraz do zaangażowania się w proces ustalania priorytetów dla gospodarki morskiej;

 • badać sposoby rozwijania dalszej współpracy między zainteresowanymi stronami i administracjami, zarówno w sektorach związanych z gospodarką morską, jak i w całym rejonie Morza Śródziemnego;

 • pomagać śródziemnomorskim państwom członkowskim UE w wymianie najlepszych praktyk w zakresie zintegrowanej gospodarki morskiej, np. wykorzystując do tego wsparcie z istniejących funduszy unijnych przeznaczonych na współpracę terytorialną;

 • uruchomić w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa pomoc techniczną dla krajów śródziemnomorskich nienależących do UE, które są zainteresowane wdrożeniem bardziej zintegrowanego podejścia do gospodarki morskiej ( IP/09/1113 );

 • sprzyjać ratyfikacji i realizacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS);

 • ustanowić grupę roboczą ds. zintegrowanej polityki morskiej, skupiającą kraje basenu Morza Śródziemnego, w celu promowania dialogu i współpracy z partnerami z rejonu Morza Śródziemnego nienależącymi do UE.

 • wzmacniać wielostronną współpracę międzysektorową, zarówno poprzez konkretne badania, jak i lepszy przegląd istniejących porozumień międzynarodowych i regionalnych, regulujących kwestie gospodarki morskiej w rejonie Morza Śródziemnego.

Więcej informacji na ten temat:

MEMO/09/ 387

Link do strony internetowej poświęconej omawianym zagadnieniom:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/mediterranean_en.html


Side Bar