Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1305

Brussel, 11 september 2009

Strategie van de EU voor beter maritiem bestuur in de Middellandse Zee

De Europese Commissie heeft vandaag een strategie voorgesteld die een antwoord moet bieden op de verschillende problemen waarmee het Middellandse Zeegebied op marit iem vlak af te rekenen krijgt. Beter bestuur op het gebied van maritieme aangelegenheden zou niet alleen een krachtige motor zijn voor duurzamere groei in de regio, maar bovendien een kader vormen voor het aanpakken van gezamenlijke problemen. Problemen als de concurrentie voor mariene ruimte, bedreigingen van de maritieme veiligheid, achteruitgang van de milieusituatie en de nadelige gevolgen van de klimaatverandering vergen een beter gecoördineerde reactie van het maritieme bestuur in de regio en samenwerking met de mediterrane partners die niet tot de EU behoren.

Europees commissaris voor Maritieme Zaken en visserij, Joe Borg, ziet het als volgt: “Het staat buiten kijf dat alle belanghebbende partijen en besturen baat zullen hebben bij de ontwikkeling van beter geïntegreerde besluitvormingsprocessen in het mediterrane gebied. Wij zullen er alleen in slagen de maritieme sectoren een betrouwbare en duurzame toekomst te bieden en het mariene mediterrane milieu in stand te houden, als we de nodige inspanningen leveren om het maritieme bestuur in al zijn aspecten te verbeteren. De EU moet absoluut werk maken van een meer geïntegreerd en participatief maritiem beleid: niet alleen voor zichzelf, maar in partnerschap met al haar buurlanden.”

Toepassing van horizontale bestuursinstrumenten in het Middellandse Zeegebied

Sinds de invoering van het geïntegreerde maritieme beleid in 2007 is een aantal instrumenten ontwikkeld en gestimuleerd ter ondersteuning van het maritieme beleid:

 • maritieme ruimtelijke ordening (MRO) voor een betere benutting van de mariene ruimte. De Commissie laat een studie uitvoeren om na te gaan of de toepassing van MRO in de Middellandse Zee haalbaar is ( IP/08/1767 ) en zal hieraan een proefproject vastknopen om grensoverschrijdende MRO‑praktijken te stimuleren.

 • geïntegreerd beheer van kustgebieden (Integrated Coastal Zone Management - ICZM ) en van eilanden, en een coherentere aanpak voor het grensvlak land‑zee. De Commissie zal een op internettechnologie gebaseerde inventaris van beste praktijken uit alle zeegebieden ter beschikking stellen en de kennisbasis over ICZM in het mediterrane gebied verbeteren via het zevende kaderprogramma.

 • geïntegreerd onderzoek . De Commissie zal inspanningen op dit gebied versterken overeenkomstig de Europese strategie voor marien en maritiem onderzoek ( IP/08/1283 ). In het kader van het zevende kaderprogramma zal de Commissie met name een groots opgezette multidisciplinaire onderzoeksfaciliteit opzetten die specifiek op het mediterrane gebied is toegesneden

 • geïntegreerd maritiem toezicht ter bevordering van de veiligheid in de Middellandse Zee. Zes kustlidstaten nemen al deel aan een proefproject dat de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de nationale overheden die bevoegd zijn voor monitoring en toezicht op zee, moet versterken en dat zal bijdragen tot een coherentere aanpak van het maritieme toezicht in de hele Middellandse Zee.

Geïntegreerd maritiem bestuur stimuleren

Meer samenwerking tussen landen die met dezelfde problemen worden geconfronteerd, biedt maar een deel van het antwoord. De besluitvormers moeten afstappen van sectorale maatregelen en overstappen naar een omvattende wijze van besluitvorming waarin rekening wordt gehouden met de verbanden tussen de verschillende maritieme activiteiten.

Daarom stelt de Commissie in deze mededeling voor:

 • belanghebbende partijen en overheden in de regio aan te zetten tot een beter geïntegreerde aanpak van maritieme aangelegenheden en tot prioritering op het gebied van maritiem bestuur;

 • na te gaan hoe de sectoroverschrijdende samenwerking tussen belanghebbende partijen en overheden uit het hele mediterrane gebied verder kan worden bevorderd;

 • de mediterrane lidstaten te helpen bij het uitwisselen van beste praktijken inzake geïntegreerd maritiem beleid, onder meer met steun uit de bestaande financieringsmiddelen van de EU voor territoriale samenwerking;

 • in het kader van het Europese nabuurschaps‑ en partnerschapsinstrument technische bijstand ter beschikking te stellen voor niet bij de EU aangesloten mediterrane landen die streven naar een beter geïntegreerde benadering van maritieme aangelegenheden (IP/09/1113 );

 • de ratificatie en tenuitvoerlegging van het uit 1982 daterende Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (UNCLOS) te stimuleren;

 • een werkgroep inzake geïntegreerd maritiem beleid voor het hele mediterrane gebied in te stellen om de dialoog en de samenwerking met mediterrane partners die niet tot de EU behoren, te bevorderen;

 • multilaterale, sectoroverschrijdende samenwerking te bevorderen aan de hand van specifieke studies en een beter overzicht van bestaande internationale en regionale overeenkomsten ter regulering van de maritieme activiteiten in het Middellandse Zeegebied.

Voor meer informatie:

MEMO/09/ 387

Link naar de thematische webpagina:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/mediterranean_en.html


Side Bar