Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1305

Briselē, 2009. gada 11. septembrī

ES stratēģija jūrniecības nozaru pārvaldības uzlabošanai Vidusjūrā

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar stratēģiju, kuras mērķis ir risināt dažādus ar jūrniecību saistītus problēmjautājumus Vidusjūras baseinā. Jūrlietu pārvaldības uzlabošana būtu nozīmīgs virzītājspēks ilgtspējīgākai izaugsmei reģionā, kā arī palīdzētu risināt kopējos jautājumus. Konkurence par jūras telpas izmantošanu, riski, kas apdraud kuģošanas drošumu, vides degradācija un klimata pārmaiņu negatīvā ietekme — tas viss kopā saasina nepieciešamību pēc saskaņotākiem jūrniecības pārvaldības risinājumiem šajā reģionā, iesaistot arī Vidusjūras reģiona partnerus, kas nav ES dalībvalstis.

Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Džo Borgs sacīja: „Integrētākas lēmumu pieņemšanas procedūras izstrāde Vidusjūras reģionā noteikti sniegs labumu visām ieinteresētajām aprindām un pārvaldes iestādēm. Mūsu veiksme jūrniecības nozaru drošas un ilgtspējīgas nākotnes nodrošināšanā un jūras vides saglabāšanā Vidusjūras reģionā būs atkarīga no tā, cik daudz pūliņu mēs ieguldīsim jūrniecības pārvaldības uzlabošanā visos tās aspektos. Eiropas Savienībai ir jāizstrādā integrētāka un atvērtāka jūrniecības politika ne tikai pašas ES vajadzībām, bet arī sadarbībai ar visiem mūsu kaimiņiem.”

Pārnozaru pārvaldības instrumentu izmantošana Vidusjūras reģionā

Kopš integrētas jūrniecības politikas ieviešanas 2007. gadā tās ietvaros tikuši izstrādāti un popularizēti vairāki instrumenti, kas var palīdzēt jūrniecības pārvaldības īstenošanā, piemēram:

 • jūras teritoriālā plānošana labākai jūras telpas izmantošanai. Komisija ir uzsākusi pētījumu, lai novērtētu jūras teritoriālās plānošanas piemērošanas iespējas Vidusjūras reģionā ( IP/08/1767 ); kā turpinājums paredzēts izmēģinājuma projekts, lai veicinātu jūras teritoriālās plānošanas pārrobežu prakses izmantošanu;

 • integrēta piekrastes zonas apsaimniekoša na piekrastes un salu teritorijās un saskaņotākas pieejas piemērošana sauszemes–jūras robežjoslā. Komisija internetā apkopos labākās prakses piemērus no visu jūru baseiniem un ES Septītās pamatprogrammas ietvaros turpinās pilnveidot zināšanu bāzi par integrētas piekrastes zonas apsaimniekošanu Vidusjūras baseina teritorijā;

 • integrēti pētniecības projekti , kurus Komisija atbalstīs saskaņā ar ES stratēģiju jūras zinātniskajai un tehniskajai pētniecībai ( IP/08/1283 ). Komisija Septītās pamatprogrammas ietvaros nodrošinās tieši Vidusjūras reģiona vajadzībām atbilstošas plašas pārnozaru pētniecības iespējas.

 • integrēta jūrniecības pārraudzība , lai padarītu Vidusjūru drošāku. Sešas ES dalībvalstis, kas atrodas pie Vidusjūras, jau ir iesaistījušās izmēģinājuma projektā, lai veicinātu sadarbību un informācijas apmaiņu starp valstu iestādēm, kuras ir atbildīgas par uzraudzību un pārraudzību jūrā. Šis projekts palīdzēs nodrošināt saskaņotāku jūrniecības pārraudzību visā Vidusjūras reģionā.

Integrētas jūrniecības pārvaldības veicināšana

Pastiprināta sadarbība starp valstīm, risinot kopējos problēmjautājumus, ir tikai puse no risinājuma. Lēmumu pieņēmējiem ir jāpārorientējas no atsevišķām nozarēm paredzētiem pasākumiem uz visaptverošas politikas veidošanu, ņemot vērā saistību starp dažādām jūrniecības darbībām.

Tāpēc šajā paziņojumā Komisija ierosina:

 • mudināt ieinteresētās personas un pārvaldes iestādes Vidusjūras reģionā risināt ar jūrlietām saistītos jautājumus integrētākā veidā un noteikt jūrniecības pārvaldības prioritātes;

 • apzināt veidus, kā varētu sekmēt turpmāko sadarbību starp ieinteresētajām aprindām un pārvaldes iestādēm gan ar jūrniecību saistītajās nozarēs, gan visā Vidusjūras reģionā;

 • palīdzēt Vidusjūras reģiona ES dalībvalstīm informācijas apmaiņā par labāko integrētas jūrniecības politikas praksi, piemēram, atbalstot esošo ES finansējumu teritoriālās sadarbības veicināšanai;

 • izmantojot Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumentu, sniegt tehnisko palīdzību tām Vidusjūras reģiona valstīm, kuras nav ES dalībvalstis, bet kuras vēlas piemērot integrētāku pieeju jūrlietām ( IP/09/1113 );

 • veicināt Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada Jūras tiesību konvencijas ( UNCLOS ) ratificēšanu un īstenošanu;

 • izveidot Vidusjūras baseina mēroga darba grupu integrētas jūrniecības politikas jautājumos, lai sekmētu dialogu un sadarbību ar Vidusjūras reģiona partnervalstīm, kas nav ES dalībvalstis;

 • veicināt daudzpusēju pārnozaru sadarbību, veicot īpašus pētījumus un nodrošinot labāku pārskatu par esošajiem starptautiskajiem un reģionālajiem nolīgumiem, kas reglamentē jūrniecības darbības Vidusjūras reģionā.

Papildinformācija:

MEMO/09/ 387

Saite uz šim tematam veltītu tīmekļa vietni:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/mediterranean_en.html


Side Bar