Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1305

2009 m. rugsėjo 11 d., Briuselis

ES strategija Viduržemio jūros valdymui pagerinti

Šiandien Europos Komisija pristatė strategiją, skirtą įvairioms Viduržemio jūros baseino problemoms spręsti. Geresnis jūrų reikalų valdymas labai paskatintų darnesnį regiono ekonomikos augimą ir padėtų spręsti bendrus rūpimus klausimus. Varžymasis dėl jūrų erdvės, grėsmės jūrų saugai, aplinkos blogėjimas ir neigiami klimato kaitos padariniai – visa tai rodo, kad regione būtina geriau koordinuoti jūrų valdymą, be kita ko, bendradarbiaujant su Europos Sąjungai nepriklausančiomis Viduržemio jūros regiono partnerėmis.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Joe Borgas teigė: „Integruotas sprendimų priėmimas Viduržemio jūros regione tikrai bus naudingas visoms suinteresuotosioms šalims ir institucijoms. Tai, kaip mums pavyks užtikrinti tvirtą ir tvarią jūrų pramonės ateitį ir išsaugoti Viduržemio jūros aplinką, priklausys nuo mūsų pastangų visapusiškai gerinti jūrų valdymą. ES turi siekti integruotesnės ir visapusiškesnės jūrų politikos ne tik pačioje ES, bet ir bendradarbiaudama su visomis savo kaimynėmis.“

Įvairių sričių valdymo priemonių taikymas Viduržemio jūros regione

2007 m. sukūrus integruotą jūrų politiką, sukurta įvairių jūrų valdymo priemonių ir skatinama jas taikyti. Tai:

 • Jūrų erdvės planavimas , kuriuo siekiama geriau naudoti jūrų erdvę. Komisija pradeda tyrimą, kuriuo bus siekiama įvertinti galimybes vykdyti jūrų erdvės planavimą Viduržemio jūros baseine ( IP/08/1767 ), o po jo įgyvendins bandomąjį projektą, kuriuo bus skatinama imtis tarpvalstybinių jūrų erdvės planavimo veiksmų.

 • Integruotas pakrančių zonų – pakrančių rajonų ir salų – valdymas ir nuoseklesnis sausumos ir jūros ribos zonoje taikomas metodas. Komisija internete pateiks visų jūrų baseinų gerosios patirties aprašą ir pagal ES 7-ąją bendrąją programą toliau plės žinių apie integruotą Viduržemio jūros pakrančių zonų valdymą bazę.

 • Integruoti moksliniai tyrimai , kuriuos Komisija skatins vykdyti pagal ES jūrų ir jūrininkystės mokslinių tyrimų strategiją ( IP/08/1283 ). Visų pirma pagal 7-ąją bendrąją programą Komisija sudarys palankias sąlygas atlikti Viduržemio jūrai skirtus įvairių sričių mokslinius tyrimus.

 • Integruotas jūrų stebėjimas siekiant padaryti Viduržemio jūrą saugesnę. Šešios Europos Sąjungai priklausančios Viduržemio jūros regiono valstybės jau įgyvendina bandomąjį projektą, kuriuo siekiama pagerinti už jūrų stebėseną ir priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų bendradarbiavimą ir dalijimąsi informacija; įgyvendinant šį projektą viso Viduržemio jūros baseino priežiūra taps nuoseklesnė.

Integruoto jūrų valdymo skatinimas

Geresnis atitinkamų šalių bendradarbiavimas sprendžiant bendras problemas tėra sprendimo dalis. Užuot teikusios pirmenybę su atskirais sektoriais susijusiems veiksmams, sprendimus priimančios institucijos turi formuoti kompleksinę politiką, kuria atsižvelgiama į skirtingų jūrų veiklos rūšių ryšius.

Todėl šiuo komunikatu Komisija siūlo:

 • skatinti regiono suinteresuotąsias šalis ir institucijas bendrai spręsti su jūrų reikalais susijusius klausimus ir nustatyti jūrų valdymo prioritetus;

 • išnagrinėti būdus skatinti glaudesnį Viduržemio jūros regiono suinteresuotųjų šalių ir institucijų visuose su jūra susijusiuose sektoriuose bendradarbiavimą;

 • padėti Europos Sąjungai priklausančioms Viduržemio jūros regiono valstybėms dalytis gerąja integruotos jūrų politikos įgyvendinimo patirtimi, pavyzdžiui, sudarant sąlygas pasinaudoti esamomis ES lėšomis, skirtomis teritoriniam bendradarbiavimui skatinti;

 • teikti techninę pagalbą pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę Europos Sąjungai nepriklausančioms Viduržemio jūros regiono šalims, pageidaujančioms taikyti integruotą jūrų reikalų valdymo metodą ( IP/09/1113 );

 • skatinti ratifikuoti 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją ir ją įgyvendinti;

 • iš Viduržemio jūros baseino šalių atstovų sudaryti integruotos jūrų politikos darbo grupę, kad būtų skatinamas dialogas ir bendradarbiavimas su Europos Sąjungai nepriklausančiomis Viduržemio jūros regiono partnerėmis;

 • skatinti daugiašalį įvairių sektorių atstovų bendradarbiavimą atliekant konkrečius tyrimus ir geriau apžvelgiant galiojančius tarptautinius ir regioninius susitarimus, kuriais reglamentuojama jūrų veikla Viduržemio jūroje.

Daugiau informacijos

MEMO/09/ 387

Teminės interneto svetainės nuoroda

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/mediterranean_en.html


Side Bar