Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1305

Bryssel, 11. syyskuuta 2009

EU:n strategia meripolitiikan hallintotapojen parantamiseksi Välimerellä

Euroopan komissio esitti tänään strategian mereen liittyvien haasteiden voittamiseksi Välimeren alueella. Meriasioiden hallinnon tehostamisen uskotaan edistävän merkittävästi kestävämpää talouskasvua alueella samalla kun se auttaa ratkaisemaan yhteisiä ongelmia. Kilpailu merialueiden käytöstä, meriturvallisuuteen kohdistuvat uhkat, ympäristön pilaantuminen ja ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset edellyttävät koordinoidumpaa meriasioiden hallinnointia alueella – myös yhteistyössä EU:n ulkopuolisten Välimeren kumppanimaiden kanssa.

Meri- ja kalastusasioista vastaava komission jäsen Joe Borg totesi: "Yhdennetympien päätöksentekoprosessien kehittäminen Välimeren alueella on varmasti kaikkien sidosryhmien ja viranomaisten edun mukaista. Jos haluamme turvata merielinkeinojen vahvan ja kestävän kehityksen ja meriympäristön säilymisen Välimeren alueella, meidän on panostettava tarmokkaasti meriasioiden hallinnon tehostamiseen kaikissa suhteissa. Meidän on pyrittävä yhdennettyyn ja kokonaisvaltaiseen meripolitiikkaan sekä EU:n tasolla että yhteistyössä kaikkien naapureidemme kanssa."

Monialaisten hallinnointivälineiden soveltaminen Välimerellä

Sen jälkeen kun yhdennetty meripolitiikka otettiin käyttöön vuonna 2007, sitä on kehitetty ja sen puitteissa on edistetty useita välineitä, joiden avulla voidaan tukea meriasioiden hallinnointia. Esimerkkeinä voidaan mainita:

 • M erten aluesuunnittelu , jonka avulla voidaan varmistaa merialueiden hallitumpi käyttö. Komissio aikoo laatia tutkimuksen, jossa arvioidaan merten aluesuunnittelun soveltamismahdollisuuksia Välimerellä ( IP/08/1767 ), ja käynnistää sen jälkeen kokeiluhankkeen monialaisten käytänteiden edistämiseksi.

 • Rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito (ICZM) on ohjelma, joka koskee rannikkoalueita ja saaria ja jonka avulla pyritään luomaan johdonmukaisempi lähestymistapa maan ja meren rajapinnassa tapahtuvaan kehittämiseen. Komissio laatii internetpohjaisen luettelon kaikilta vesistöalueilta kerätyistä parhaista käytänteistä ja aikoo myös edistää EU:n seitsemännen puiteohjelman osana tietopohjan kehittämistä ICZM-ohjelman toiminnasta Välimerellä.

 • Yhdennetyt tutkimushankkeet , joita komissio edistää osana eurooppalaista strategiaa merten ja merenkulkualan tutkimusta varten ( IP/08/1283 ). Se aikoo käynnistää seitsemännen puiteohjelman osana erityisesti Välimerta varten suunnitellun laajan monialaisen tutkimushankkeen.

 • Yhdennetty merivalvonta turvallisuuden lisäämiseksi Välimerellä . Kuusi EU:n rannikkojäsenvaltiota osallistuu jo pilottihankkeeseen, jolla pyritään lisäämään yhteistyötä ja tietojenvaihtoa merellä tapahtuvasta seurannasta ja valvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten välillä ja parantamaan merivalvonnan johdonmukaisuutta kaikkialla Välimeren alueella.

Meriasioiden yhdennetyn hallintotavan edistäminen

Tiiviimpi kansainvälinen yhteistyö yhteisten haasteiden voittamiseksi on vain osittainen ratkaisu. Päättäjien on siirryttävä alakohtaisesta lähestymistavasta kokonaisvaltaiseen politiikkaan, jossa otetaan huomioon kaikkien merialan toimintojen väliset yhteydet.

Komissio haluaakin tiedonannollaan

 • kannustaa alueen sidosryhmiä ja viranomaisia käsittelemään meriasioita yhdennetymmän lähestymistavan pohjalta ja vahvistamaan meriasioiden hallinnoinnin ensisijaiset tavoitteet;

 • selvittää keinoja sidosryhmien ja viranomaisten välisen yhteistyön syventämiseen kaikilla meriasioihin liittyvillä aloilla kaikkialla Välimeren alueella;

 • auttaa Välimeren alueen jäsenvaltioita vaihtamaan yhdennettyyn meripolitiikkaan liittyviä parhaita käytänteitä esimerkiksi jatkamalla EU:n tukea alueelliselle yhteistyölle;

 • antaa Euroopan lähialue- ja kumppanuusvälineen puitteissa teknistä apua niille EU:n ulkopuolisille Välimeren alueen maille, jotka haluavat noudattaa yhdennetympää lähestymistapaa meriasioihin ( IP/09/1113 );

 • edistää vuoden 1982 Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ratifioimista ja täytäntöönpanoa;

 • perustaa yhdennettyä meripolitiikkaa käsittelevän, koko vesistöalueen kattavan työryhmän edistämään vuoropuhelua ja yhteistyötä EU:n ulkopuolisten Välimeren alueen kumppanimaiden kanssa;

 • lisätä monenvälistä ja monialaista yhteistyötä sekä erityistutkimusten avulla että parantamalla meriasioita Välimerellä säänteleviä kansainvälisiä ja alueellisia sopimuksia koskevaa tietoisuutta.

Lisätietoja :

MEMO/09/ 387

Link ki aihekohtaiselle verkkosivulle:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/mediterranean_en.html


Side Bar