Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/09/ 1305

Brüssel, 11. september 2009

ELi strateegia Vahemere merenduse juhtimise parandamiseks

Euroopa Komisjon esitas täna Vahemere merendusega seonduvate mitmete probleemide lahendamise strateegia. Merenduse parem juhtimine soodustaks oluliselt piirkonna säästlikku arengut, aidates samaaegselt lahendada ühiseid mureküsimusi. Konkurents merealade pärast, meresõiduohutust ähvardavad tegurid, keskkonnaseisundi halvenemine ja kliimamuutuste kahjulikud mõjud osutavad kõik vajadusele ulatuslikumalt koordineerida merenduse juhtimist kõnealuses piirkonnas ning teha selles valdkonnas koostööd ka ELi mittekuuluvate Vahemere piirkonna riikidega.

Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse volinik Joe Borg ütles: „Integreerituma otsustuskorra väljatöötamine Vahemere piirkonnas toob kindlasti kasu kõigile sidusrühmadele ja riiklikele asutustele. Meie edu merendustööstusele tugeva ja jätkusuutliku tuleviku tagamisel ja Vahemere merekeskkonna kaitsmisel sõltub sellest, kui suuri jõupingutusi me teeme merenduse juhtimise igakülgsel parandamisel. EL peab tegema tööd kõikehõlmava integreeritud merenduspoliitika loomisel, kuid mitte ainult enda jaoks, vaid koostöös kõigi naabritega.”

Valdkonnaülese juhtimise vahendite kohaldamine Vahemere piirkonnas

Alates integreeritud merenduspoliitika kasutuselevõtmisest 2007. aastal on selle raames välja töötatud ja edendatud mitmeid vahendeid, millest võib olla abi merenduse juhtimisel, näiteks:

 • mereala ruumiline planeerimine (MSP) mereala paremaks kasutamiseks. Komisjon käivitab uuringu, et hinnata võimalust kohaldada Vahemere piirkonnas mereala ruumilist planeerimist (IP/08/1767 ) ning teeb pärast seda katseprojekti, et soodustada piiriülest mereala ruumilist planeerimist;

 • rannikuala integreeritud majandamine (ICZM) rannikualadel ja saartel ning ühtsem lähenemisviis maismaa ja mere piirialade majandamisel. Komisjon koostab veebipõhise parimate tavade registri kõikide merealade kohta ja arendab ELi seitsmenda raamprogrammi all edasi Vahemere rannikuala integreeritud majandamise teadmisbaasi;

 • integreeritud teadusuuringud , mida komisjon tõhustab kooskõlas ELi mere- ja merendusuuringute strateegiaga ( IP/08/1283 ). Eelkõige loob komisjon spetsiaalselt Vahemere jaoks seitsmenda raamprogrammi vahendusel võimaluse teha ulatuslik mitut teemat hõlmav uuring;

 • integreeritud mereseire Vahemere ohutumaks muutmiseks. Kuus ELi rannikuriiki on juba ühinenud katseprojektiga, et tugevdada mereseire ja järelevalve eest vastutavate riiklike ametiasutuste vahelist koostööd ja teabevahetust, mis aitab kaasa mereseire ühtsemaks muutmisele kogu Vahemerel.

Integreeritud mereseire edendamine

Tugevdatud koostöö asjaomaste riikide vahel, et leida lahendus ühistele probleemidele, on ainult poolik lahendus. Otsuste tegijad peavad valdkonnapõhiselt lähenemisviisilt üle minema terviklikumale poliitikale, mis võtab arvesse erinevate merendusalaste tegevuste seotust.

Seepärast esitab komisjon käesolevas teatises ettepaneku:

 • julgustada kõnealuse piirkonna sidusrühmi ja riiklikke asutusi tegelema merendusküsimustega integreeritumalt ja määrata kindlaks prioriteedid merenduse juhtimises;

 • uurida huvirühmade ja riiklike asutuste edasise koostöö edendamise viise nii kõigis merendusega seotud sektorites kui ka kogu Vahemere piirkonnas;

 • abistada Vahemere-äärseid ELi liikmesriike integreeritud merenduspoliitika parimate tavade vahetamisel, näiteks toetada olemasolevate ELi fondide kaudu territoriaalset koostööd;

 • muuta Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendi raames kättesaadavaks tehniline abi neile Vahemere äärsetele ELi mittekuuluvatele riikidele, kes soovivad merendusküsimustes järgida integreeritumat lähenemisviisi ( IP/09/1113 );

 • soodustada 1982. aasta mereõiguse konventsiooni (UNCLOS) ratifitseerimist ja rakendamist;

 • luua kogu piirkonda hõlmav integreeritud merenduspoliitika töörühm, et edendada dialoogi ja koostööd Vahemere äärsete ELi mittekuuluvate riikidega;

 • tugevdada sektoritevahelist mitmepoolset koostööd nii konkreetsete uurimuste abil kui ka parema ülevaate kaudu olemasolevatest rahvusvahelistest ja piirkondlikest kokkulepetest, millega reguleeritakse merendusalast tegevust Vahemeres.

Lisateave:

MEMO/09/ 387

Temaatiline veebileht:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/mediterranean_en.html


Side Bar