Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1305

Bruxelles, den 11. september 2009

En EU-strategi for bedre havforvaltning i Middelhavsområdet

Europa-Kommissionen forelagde i dag en strategi med henblik på at løse forskellige problemer i Middelhavsområdet. En bedre forvaltning af de maritime anliggender ville være en vigtig drivkraft for en mere bæredygtig vækst i området, og der kunne samtidig findes en løsning på nogle almene problematiske spørgsmål. Kappestriden om havarealet, truslerne mod sikkerheden på havet, miljøforringelsen og de negative virkninger af klimaændringerne peger alle på behovet for en mere koordineret indsats i havforvaltningen i området, også i samarbejde med Middelhavspartnere, der ikke er EU-medlemsstater.

Joe Borg, der er EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri, sagde: "Det vil med sikkerhed være til fordel for alle interesseparter og administrationer, at der udarbejdes en mere integreret beslutningsproces i Middelhavsområdet. Om det lykkes os at sikre en stærk og bæredygtig fremtid for de maritime industrier og samtidig bevare havmiljøet i Middelhavsområdet, vil afhænge af, hvor store kræfter vi lægger i at forbedre havforvaltningen i alle dens aspekter. EU må arbejde for en mere integreret og vidtfavnende havpolitik – ikke kun for EU, men også i partnerskab med alle vore naboer."

Anvendelse af tværgående forvaltningsværktøjer i Middelhavsområdet

Siden den integrerede havpolitik blev udstukket i 2007, har den udviklet sig og fremmet anvendelsen af en række værktøjer, der kan være til hjælp ved havforvaltningen. Det drejer sig om:

 • Maritim fysisk planlægning ( eng. forkortelse MSP) for en bedre anvendelse af havarealet. Kommissionen lancerer en undersøgelse for at vurdere muligheden af at anvende MSP i Middelhavsområdet ( IP/08/1767 ) og vil følge op herpå med et prøveprojekt for at tilskynde til grænseoverskridende MSP-praksis.

 • Integreret kystzoneforvaltning ( eng. forkortelse ICZM) af kystområder og øer og en mere overordnet tilgang til grænsen mellem land og hav. Kommissionen vil oprette en internetbaseret fortegnelse over bedste praksis fra alle havområder og videreudvikle videngrundlaget om integreret kystzoneforvaltning i Middelhavsområdet gennem EU's 7. rammeprogram.

 • Integreret forskningsindsats , som Kommissionen vil udbygge i tråd med EU-strategien for havforskning ( IP/08/1283 ). Den vil navnlig under det 7. rammeprogram udarbejde en omfattende tværtematisk forskningsmulighed, der er skræddersyet til Middelhavsområdet.

 • Integreret havovervågning for at gøre Middelhavet mere sikkert. Seks EU-kyststater har allerede tilsluttet sig et pilotprojekt for at fremme samarbejdet og informationsudvekslingen mellem de nationale myndigheder med ansvar for havovervågning, der vil bidrage til en mere sammenhængende havovervågning i hele Middelhavsområdet.

En drivkraft for integreret havforvaltning

Et bedre samarbejde mellem de berørte lande for at klare de fælles problemer er kun halvdelen af løsningen. Beslutningstagerne bliver nødt til at skifte fra en sektorbestemt indsats til en bredt favnende tilgang, hvor der tages hensyn til forbindelserne mellem de forskellige aktiviteter på havet.

Med denne meddelelse forslår Kommissionen således at:

 • tilskynde interesseparter og administrationer i Middelhavsområdet til at behandle de maritime anliggender på en mere integreret måde og at opstille prioriterede opgaver for havforvaltningen

 • undersøge veje til at fremavle mere samarbejde mellem interesseparter og administrationer både fra alle havrelaterede sektorer og fra hele Middelhavsområdet

 • bistå Middelhavsområdets EU-medlemsstater med udvekslingen af bedste praksis inden for integreret havpolitik, f.eks. med støtte fra EU-finansieringen af territorialt samarbejde

 • stille teknisk assistance til rådighed under Det Europæiske Naboskabs- og Partnerskabsinstrument til de Middelhavspartnere, der ønsker en mere integreret tilgang til maritime anliggender (IP/09/1113)

 • fremme ratificeringen og gennemførelsen af De Forenede Nationers havretskonvention

 • oprette en Middelhavsdækkende arbejdsgruppe om integreret havpolitik for at fremme dialogen og samarbejdet med de Middelhavspartnere, der ikke er EU-medlemsstater

 • fremme multilateralt tværsektorielt samarbejde, både gennem specifikke undersøgelser og et bedre overblik over gældende internationale og regionale aftaler, der regulerer maritime aktiviteter i Middelhavet.

Ønskes der yderligere information:

MEMO/09/ 387

Link til den tematiske webside:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/mediterranean_en.html


Side Bar