Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1305

V Bruselu dne 11. září 2009

Strategie EU pro zlepšení námořní správy ve Středozemním moři

Evropská komise dnes představila strategii zaměřenou na řešení různých problémů námořní správy v oblasti Středozemního moře. Lepší správa námořních záležitostí by byla významnou hnací silou udržitelnějšího růstu v regionu a současně by přispěla k řešení společných problémů. Hospodářská soutěž o námořní prostor, hrozby pro námořní bezpečnost, zhoršování životního prostředí a nepříznivé důsledky změny klimatu všechny ukazují potřebu koordinovanější reakce námořní správy v regionu, rovněž ve spolupráci se středomořskými partnerskými zeměmi, které nejsou členy EU.

Evropský komisař pro námořní záležitosti a rybolov Joe Borg uvedl: „Rozvoj integrovanějších rozhodovacích procesů ve středomořské oblasti zcela jistě prospěje všem zúčastněným stranám a správním orgánům. Náš úspěch v zajišťování silné a udržitelné budoucnosti námořních odvětví a zachování mořského prostředí v oblasti Středomoří bude záviset na tom, kolik úsilí vložíme do zlepšení námořní správy ve všech jejích aspektech. Evropská unie musí pracovat na integrovanější a otevřenější námořní politice nejen pro EU, ale také v partnerství se všemi našimi sousedy.“

Používání průřezových nástrojů správy ve Středomoří

Integrovaná námořní politika od roku 2007, kdy byla zavedena, vypracovala a podpořila řadu nástrojů, které mohou napomoci námořní správě, mezi něž patří:

 • Územní plánování námořních prostor pro lepší využití námořního prostoru. Komise zahajuje studii pro posouzení možnosti uplatnit územní plánování námořních prostor ve Středomoří ( IP/08/1767 ) a naváže na ni zkušebním projektem, jenž má povzbudit přeshraniční praxi v územním plánování námořních prostor.

 • Jednotný management pobřežní zóny (ICZM) pobřežních oblastí a ostrovů a soudržnější přístup napříč hranicí mezi pevninou a mořem. Komise zajistí internetový soupis osvědčených postupů ze všech přímořských oblastí a znalostní základnu o ICZM ve Středomoří bude dále rozvíjet prostřednictvím sedmého rámcového programu EU.

 • Integrované výzkumné úsilí , které Komise posílí v souladu se strategií mořského a námořního výzkumu EU ( IP/08/1283 ). Zejména v rámci sedmého rámcového programu připraví významnou mezioborovou výzkumnou příležitost přesně přizpůsobenou pro oblast Středomoří.

 • Integrovaný námořní dohled pro větší bezpečnost Středozemního moře. Šest pobřežních členských států EU se již připojilo k pilotnímu projektu pro posílení spolupráce a výměny informací mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za sledování a dohled na moři, jenž přispěje k soudržnějšímu námořnímu dohledu napříč Středomořím.

Rozvoj integrované námořní správy

Posílená spolupráce postižených zemí při řešení společných problémů je pouze polovinou řešení. Rozhodovací subjekty musí činnost podle jednotlivých odvětví nahradit komplexní tvorbou politik, která zohledňuje vazby mezi různými námořními činnostmi.

Komise proto v tomto sdělení navrhuje:

 • podpořit zúčastněné strany a správní orgány v oblasti, aby řešily námořní záležitosti integrovanějším způsobem a zapojily se do stanovování priorit pro námořní správu;

 • prozkoumat cesty k podpoře další spolupráce zúčastněných stran a správních orgánů ze všech námořních odvětví a z celé oblasti Středomoří;

 • napomoci středomořským členským státům EU při výměně osvědčených postupů v integrované námořní politice, například za podpory stávajících finančních prostředků EU na územní spolupráci;

 • středomořským zemím, které nejsou členy EU a které si přejí vyvíjet činnost v rámci integrovanějšího přístupu k námořním záležitostem, zpřístupnit technickou pomoc v rámci evropského nástroje sousedství a partnerství ( IP/09/1113 );

 • podporovat ratifikaci a provádění Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS) z roku 1982;

 • zřídit pro celou oblast pracovní skupinu pro integrovanou námořní politiku za účelem podpory dialogu a spolupráce se středomořskými partnerskými zeměmi, které nejsou členy EU;

 • posílit vícestrannou spolupráci napříč odvětvími prostřednictvím specifických studií i lepšího přehledu o stávajících mezinárodních a regionálních dohodách, které regulují námořní činnosti ve Středomoří.

Více informací:

MEMO/09/ 387

Internetová stránka k danému tématu:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/mediterranean_en.html


Side Bar