Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1305

Брюксел, 11 септември 2009 г.

Стратегия на ЕС за по-добро управление на морското дело в Средиземно море

Днес Европейската комисия представи стратегия, насочена към решаване на различните морски предизвикателства на Средиземноморския басейн. Подобреното управление на морското дело би било важна движеща сила за по-устойчив растеж в региона, като в същото време ще отговори на пораждащи загриженост въпроси от общ интерес. Конкуренцията за морско пространство, заплахите пред морската безопасност, влошаването на околната среда и неблагоприятните последствия от промяната на климата подчертават нуждата от по-координиран отговор в управлението на морското дело в региона, като не се забравя сътрудничеството със средиземноморските партньори, които не са членове на ЕС.

Европейският комисар по морското дело и рибарството Джо Борг коментира: „Изграждането на по-интегрирани процеси за вземане на решения в Средиземноморския регион със сигурност ще бъде от полза за всички заинтересовани страни и администрации. Дали ще успеем да осигурим благоприятно и устойчиво бъдеще за морската промишленост и за опазването на морската околна среда в Средиземноморския регион ще зависи от това какви усилия ще положим за подобряване на управлението на морското дело във всичките му аспекти. ЕС трябва да работи за по-интегрирана и всеобхватна морска политика и то не само самостоятелно, а и в партньорство с всички наши съседи.“

Прилагане на инструменти за комплексно управление в Средиземно море

От създаването си през 2007 г. досега интегрираната морска политика се сдоби с инструменти, които могат да подпомогнат управлението на морското дело. Кои са те:

 • Морско пространствено планиране (МПП) за по-добро използване на морското пространство. Комисията започва проучване за оценка на възможността за прилагане на МПП в Средиземно море ( IP/08/1767 ), което ще бъде последвано от пробен проект за насърчаване на практиките за трансгранично МПП.

 • Интегрирано управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) за крайбрежните зони и острови и по-съгласуван подход по границата между морето и сушата. Комисията ще предостави в интернет списък на най-добрите практики от всички морски басейни и ще осигури по-нататъшно развитие на базата от знания за ИУКЗ в Средиземно море чрез 7-та рамкова програма на ЕС.

 • Интегрирани изследователски усилия, които Комисията ще активизира в съответствие с Европейската стратегията за мореплавателските и морските изследвания ( IP/08/1283 ). По-специално в рамките на 7-та рамкова програма тя ще създаде мащабен механизъм за интердисциплинарни изследвания, проектиран за Средиземно море.

 • Интегриран морски надзор за по-голяма безопасност в Средиземно море. Шест крайбрежни държави-членки на ЕС вече се присъединиха към пилотен проект за укрепване на сътрудничеството и обмена на информация между националните органи, отговарящи за наблюдението и надзора в морето, който ще допринесе за по-съгласуван морски надзор в Средиземно море.

Провеждане на интегрирано управление на морското дело

Усиленото сътрудничество между съответните държави с цел справяне с общите предизвикателства е само половината от отговора на проблема. Тези, които взимат решенията, трябва да преминат от действия, насочени само към даден сектор, към създаване на всеобхватна политика, в която се взимат предвид връзките между различните морски дейности.

Следователно чрез настоящото съобщение Комисията предлага:

 • да насърчи заинтересованите страни и администрациите в региона да подхождат към морското дело по-интегрирано и да пристъпят към определяне на приоритети за неговото управление;

 • да разгледа пътищата за поощряване на по-нататъшното сътрудничество между заинтересованите страни и администрациите във всички свързани с морето сектори в Средиземноморския басейн;

 • да подпомогне средиземноморските държави-членки на ЕС да обменят най-добри практики от интегрираната морска политика, например с помощта на съществуващите фондове на ЕС за териториално сътрудничество;

 • да осигури техническа помощ в рамките на Европейския инструмент за съседство и партньорство за тези средиземноморски държави, които не са членки на ЕС, но желаят да провеждат по-интегриран подход към морското дело ( IP/09/1113 );

 • да насърчи ратифицирането и прилагането на Конвенцията на Обединените нации по морско право от 1982 г. (UNCLOS);

 • да създаде работна група на равнището на целия басейн относно интегрираната морска политика с цел да се поощри диалогът и сътрудничеството със средиземноморските партньори, които не са членове на ЕС;

 • да засили многостранното междусекторно сътрудничеството чрез конкретни проучвания и по-добър поглед върху съществуващите международни и регионални споразумения, които регулират морските дейности в Средиземно море.

За допълнителна информация:

MEMO/09/ 387

Адрес на тематичната интернет страница:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/mediterranean_en.html


Side Bar