Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT MT

IP/09/ 1294

Βρυξέλλες , 9 Σεπτεμβρίου 2009

Η Επιτροπή συνιστά να υποστηρ ιχθεί προσωρινά από την ΕΕ η πρόταση του Μονακό για ένταξη του τόνου του Ατλαντικού στη σύμβαση CITES

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται πολλές από τις ανησυχίες που διατύπωσε το Μονακό σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων τόνου του Ατλαντικού και συμφώνησε να είναι η ΕΕ προσωρινά συνεισηγήτρια της πρότασης του Μονακό με την οποία ζητείται η ένταξη του τόνου στο προσάρτημα 1 της σύμβασης CITES (Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας). Στις 21 Σεπτεμβρίου θα ζητηθεί η γνώμη των κρατών μελών σχετικά με την εν λόγω πρόταση. Εάν υπάρξει συμφωνία, η ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της CITES, τον Μάρτιο 2010, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου τόνου του Ατλαντικού . Η πρόταση για από κοινού προώθηση της πρωτοβουλίας του Μονακό είναι όμως προσωρινή, επειδή τα επιστημονικά τεκμήρια καλύπτουν μόνο το 2008. Η θέση της ΕΕ θα επανεξεταστεί πριν από τη σύνοδο της CITES, τον Μάρτιο 2010, λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, καθώς και τις αποφάσεις της ετήσιας συνόδου της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο 2009.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο για το περιβάλλον Επίτροπο κ. Σταύρο Δήμα «Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία του τόνου του Ατλαντικού. Πρέπει να ενεργήσουμε βασιζόμενοι στα καλύτερα επιστημονικά τεκμήρια που διαθέτουμε και, κατά τους επιστήμονες, χρειάζεται να ληφθούν επειγόντως μέτρα για να διασφαλιστεί ένα από τα πλέον συμβολικά πλάσματα των ωκεανών.»

Ο αρμόδιος για την αλιεία Επίτροπος της ΕΕ κ. Joe Borg δήλωσε ότι: «Οι συστάσεις μας είναι απότοκο των σοβαρών ανησυχιών που συμμερίζεται η Επιτροπή όσον αφορά την κατάσταση του τόνου. Αποφασιστική θα είναι η σημασία των τελευταίων επιστημονικών γνώσεων. Καλώ το σύνολο των 48 συμβαλλομένων μερών στη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού να επανεξετάσουν το πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου λαμβάνοντας υπόψη τους τις τελευταίες επιστημονικές συστάσεις. Εφόσον η ICCAT διαδραματίσει αποτελεσματικά τον ρόλο που της αναλογεί και είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε την πλήρη τήρηση, είναι δυνατό να αποφευχθεί η πλήρης απαγόρευση του εμπορίου τόνου.»

Η πρόταση την οποία θα εκπονήσει η Επιτροπή σχετικά με την τελική θέση της ΕΚ θα συνοδεύεται από ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των διαφόρων επιλογών που θα εξεταστούν.

Ο τόνος του Ατλαντικού

Ο τόνος του Ατλαντικού είναι άκρως μεταναστευτικό είδος που απαντά σε όλο τον βόρειο Ατλαντικό και στις γειτονικές θάλασσες, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Το είδος αυτό αλιεύεται ιδίως στις περιοχές ωοτοκίας του (στη Μεσόγειο όσον αφορά το ανατολικό απόθεμα και στον κόλπο του Μεξικού όσον αφορά το δυτικό απόθεμα). Η μεγαλύτερη ποσότητα τόνων αλιεύεται από τις χώρες της Μεσογείου. Οι αλιευτικές δραστηριότητες εντάθηκαν σημαντικά από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και κορυφώθηκαν το 1996 όταν το βάρος των αλιευμάτων έφθασε τους 50.000 τόνους. Ο κύριος όγκος της αλιευτικής δραστηριότητας εκτελείται πλέον με μεγάλες μηχανότρατες με συρόμενα δίχτυα, που μεταφέρουν τα αλιεύματά τους ζωντανά σε ιχθυοτροφεία τόνου, όπου οι τόνοι παχύνονται για αρκετούς μήνες προτού σφαγούν και εξαχθούν στην αγορά της Ιαπωνίας. Οι εξαγωγές προς την Ιαπωνία ανέρχονται σε περίπου 80% της ποσότητας τόνου του Ατλαντικού που αλιεύεται στη Μεσόγειο (περί τους 30.000 τόνους βάρους το 2007). Κατά τις εκτιμήσεις, οι ποσότητες της παράνομης, λαθραίας και ανεξέλεγκτης (ΠΛΑ) αλιείας τόνου του Ατλαντικού είναι μεγάλες, πράγμα που σημαίνει ότι οι ποσότητες αλιευμάτων είναι μάλλον πολύ υψηλότερες από εκείνες που δηλώνονται. Αποτέλεσμα των νόμιμων και παράνομων αλιευμάτων ήταν να συρρικνωθούν απότομα τα αποθέματα του είδους τις τελευταίες δεκαετίες και να είναι πλέον δεινή η κατάσταση διατήρησής του.

CITES

Η CITES, δηλαδή η Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας, είναι διεθνής συμφωνία μεταξύ κυβερνήσεων. Σκοπός της είναι να διασφαλίσει ότι το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας δεν απειλεί την επιβίωσή τους. Με βάση τη συμφωνία προστατεύονται σε διαφορετικό βαθμό περισσότερα από 30.000 είδη ζώων και φυτών. Με βάση τη σύμβαση CITES, το διεθνές εμπόριο επιλεγμένων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας υπόκειται σε ορισμένους ελέγχους. Έτσι, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η επανεξαγωγή ή η εισαγωγή από τη θάλασσα ειδών που καλύπτονται από τη σύμβαση πρέπει να εγκρίνονται με σύστημα αδειοδότησης. Τα είδη που καλύπτονται από τη σύμβαση CITES απαριθμούνται σε τρία προσαρτήματά της, ανάλογα με τον βαθμό προστασίας που χρειάζονται.

ICCAT

Από το 1969, για τη διαχείριση του τόνου του Ατλαντικού ισχύει η Διεθνής Σύμβαση για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Στην οργάνωση αυτή συμμετέχουν 48 συμβαλλόμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Τα τελευταία έτη η ΕΕ άσκησε πιέσεις, στο πλαίσιο της ICCAT, για τη βελτίωση του καθεστώτος διαχείρισης και διατήρησης των ειδών αυτών. Στην ετήσια σύνοδο της ICCAT, το Νοέμβριο 2008, εγκρίθηκε αναθεωρημένο πολυετές σχέδιο αποκατάστασης, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων μέτρων, τη μείωση των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων, τη συντόμευση της διάρκειας της αλιευτικής περιόδου, νέους μηχανισμούς ελέγχου και συμμόρφωσης και τη δρομολόγηση προγράμματος μείωσης της αλιευτικής ικανότητας. Η επόμενη σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στο Ρεσίφε της Βραζιλίας, από τις 6 έως τις 15 Νοεμβρίου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη CITES: http://www.cites.org/


Side Bar