Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/1292

Brussel, 9 september 2009

Consumenten: EU pakt websites aan die elektronische consumentenartikelen verkopen

EU-commissaris voor consumentenbescherming Meglena Kuneva heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van een in de hele EU gehouden onderzoek – waarbij 26 lidstaten plus Noorwegen en IJsland betrokken waren – naar misleidende reclame en oneerlijke praktijken op websites die elektronische consumentenartikelen verkopen. Het optreden betrof 369 websites die zes van de populairste elektronische artikelen aan consumenten in de EU verkopen – digitale camera's, mobiele telefoons, persoonlijke muziekspelers, dvd-spelers, computerapparatuur en spelconsoles. De actie omvatte tweehonderd van de grootste websites die elektronische apparatuur verkopen en meer dan honderd websites die gericht werden onderzocht op basis van consumentenklachten. Uit de resultaten van de in mei dit jaar uitgevoerde controles blijkt dat op 55% van de onderzochte websites onregelmatigheden werden geconstateerd die met name betrekking hadden op misleidende informatie over consumentenrechten, misleidende informatie over de totale kosten van het product, of onvolledige contactgegevens van de handelaar. Na de controles die de nationale autoriteiten in eerste instantie hebben uitgevoerd, komt nu een handhavingsfase waarin de nationale autoriteiten contact met de ondernemingen opnemen en hun verzoeken hun websites aan te passen of hun standpunt te verduidelijken. In deze eerste fase hebben drie landen – IJsland, Letland en Noorwegen – de namen van de onderzochte websites gepubliceerd (zie MEMO/09/379 ).

Meglena Kuneva, EU-commissaris voor consumentenbescherming, stelde het als volgt: "Wij onderzochten gericht websites die elektronische producten verkopen omdat op basis van de mails die ik ontvang en van het aantal klachten dat binnenkomt in de Europese consumentencentra duidelijk is dat die websites een echt probleemgebied zijn voor de consumenten. Wij kwamen tot de ontdekking dat meer dan de helft van de detailhandelaren die online elektronische producten verkopen, de consumenten niet naar behoren behandelen. Dit is een probleem in heel Europa waarvoor een Europese oplossing nodig is. Er moet de komende maanden veel worden gedaan om in deze sector orde op zaken te stellen. De Europese consumenten verdienen beter."

De markt voor elektronische producten

De online-detailverkoop van elektronische consumentenartikelen in Europa is goed voor 6,8 miljard euro (2007) en ongeveer een op vier EU-consumenten die ooit iets online hebben gekocht, kocht een elektronisch product (met inbegrip van camera's). Ruim een derde van de klachten over onlineverkoop die in 2007 door het netwerk van Europese consumentencentra zijn behandeld, had betrekking op de aankoop van elektronische apparatuur.

Grootscheeps onderzoek

In mei 2009 hebben nationale handhavingsinstanties (gecoördineerd door de Europese Commissie) op websites die elektronische producten verkopen controles uitgevoerd om na te gaan of aan drie cruciale EU-consumentenwetten werd voldaan: de richtlijn inzake verkoop op afstand, de richtlijn inzake elektronische handel, en de richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken (zie MEMO/09/379 voor nadere gegevens).

Het onderzoek was geconcentreerd op drie hoofdpunten:

  • 1. contactgegevens van de handelaar: volgens de EU-wetgeving moet volledige informatie worden verstrekt over de naam, het geografische adres en het e-mailadres van de handelaar;

  • 2. duidelijke informatie over het aanbod (totale prijs en duidelijke beschrijving van het product): volgens de EU-consumentenwetgeving moeten onlinehandelaren duidelijke informatie verstrekken over de kenmerken van het product, de totale kosten (inclusief belastingen), alle extra leveringskosten en de betalingsregeling. De uiteindelijk te betalen prijs moet dezelfde zijn als die in de informatie vóór de aankoop;

  • 3. duidelijke informatie over consumentenrechten: volgens de EU-wetgeving moet aan de consumenten informatie worden verstrekt over hun "recht op terugzending", d.w.z. dat de koper over een termijn van ten minste zeven dagen beschikt om een op afstand gekocht product zonder opgave van redenen terug te zenden. In het kader van het onderzoek werd ook nagegaan of aanvullende informatie over consumentenrechten, bv. over garanties of terugbetalingen, juist was.

Resultaten

Het onderzoek leverde de volgende resultaten op:

  • Op 55% van de 369 gecontroleerde websites werden onregelmatigheden geconstateerd , die nader worden onderzocht. Voor 13% van de probleemsites zal grensoverschrijdende samenwerking tussen nationale autoriteiten nodig zijn. De meest voorkomende problemen waren:

  • misleidende informatie over consumentenrechten (66% van de probleemsites) . De kopers kregen ofwel helemaal geen informatie, of werden verkeerd ingelicht over hun "recht op terugzending" – het recht om een aankoop op afstand binnen een termijn van ten minste zeven dagen te annuleren en het product zonder opgave van redenen terug te zenden. Er werd hun bijvoorbeeld meegedeeld dat de handelaar het product niet terug zou nemen, of dat zij een tegoed zouden krijgen in plaats van terugbetaling van de koopsom. In andere gevallen werden de consumenten misleid over hun recht om producten met gebreken binnen een termijn van ten minste twee jaar na de aankoop te laten repareren of vervangen (er werd hun bijvoorbeeld meegedeeld dat dit recht maar één jaar gold);

  • misleidende informatie over de totale prijs (45% van de probleemsites). Er werd bijvoorbeeld geen informatie over de extra leveringskosten verstrekt of die informatie was moeilijk te vinden. De extra kosten werden dan pas aan het einde toegevoegd op het moment dat de betaling plaatsvond. Andere websites gingen zover dat zij "gratis levering" of een transactie "alles inbegrepen" beloofden, hoewel zij leveringskosten in rekening brachten;

  • geen of onvolledige contactgegevens van de handelaar (33% van de probleemsites). De naam, het geografische adres of het e-mailadres van de handelaar werden niet opgegeven of waren onvolledig, zodat bij problemen geen contact met hem kon worden opgenomen.

En nu?

De nationale autoriteiten zullen contact opnemen met de handelaren en hun verzoeken hun standpunt te verduidelijken of de geconstateerde problemen te corrigeren. Indien wordt nagelaten een website in overeenstemming te brengen met de wetgeving, kan een rechtsvordering worden ingesteld die leidt tot het opleggen van een boete of de sluiting van de website. De resultaten van de handhavingsactie voor de hele EU zullen medio 2010 worden gepresenteerd.

Voorbeelden van goede en slechte websites die elektronische producten verkopen:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/electronic_goods/index_en.htm


Side Bar