Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/09/1282

Bryssel den 8 september 2009

Europeiska kommissionens rapport om järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet

Europeiska kommissionen offentliggjorde idag en rapport om genomförandet av gemenskapens direktiv om järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet. Dessa utgör tillsammans med lagstiftningen om marknadstillträde regelverket för ett integrerat europeiskt järnvägsområde. Kommissionen är överlag nöjd med det sätt på vilket de tekniska kraven harmoniserats. Däremot anser man att genomförandet av de harmoniserade bestämmelserna gått långsamt. Detta beror delvis på att vissa delar av järnvägssystemet, som infrastruktur och rullande materiel, har en lång livscykel.

Antonio Tajani, vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för transportfrågor, gjorde följande uttalande: ”Det är bara några år sedan Europeiska järnvägsbyrån och de nationella säkerhetsmyndigheterna inrättades, men de har redan spelat en central roll när det gäller att skapa ett integrerat europeiskt järnvägsområde. Min målsättning är att ytterligare stärka järnvägsbyråns roll”.

Offentliggörandet av denna lägesrapport sammanfaller med en järnvägssäkerhetskonferens som anordnas av Europeiska kommissionen ( IP/09/1283 ). I meddelandet redogörs för hur långt man kommit med att genomföra järnvägssäkerhetsdirektivet och uppnå driftskompatibilitet hos det europeiska järnvägssystemet sedan den första rapporten antogs av kommissionen i november 2006 1 . Meddelandet utgår ifrån en studie som utförts på uppdrag av Europeiska kommissionen och som analyserar i vilken utsträckning lagstiftningen om driftskompatibilitet och säkerhetslagstiftningen tillämpas och vilka framsteg som gjorts på detta område 2 . Dessutom genomfördes ett offentligt samråd. En sammanfattning av resultatet av samrådet finns i bilagan till denna rapport 3 .

De framsteg ifråga om järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet som möjliggjorts genom gemenskapens regelverk har i sin tur främjat en vidareutveckling av den inre marknaden för järnvägstrafik. Nyetablering av företag har blivit lättare och kostnaderna för marknadstillträdet har minskat. Dessutom har järnvägens konkurrenskraft gentemot andra transportmedel främjats.

Enligt tillgänglig statistik kan man när det gäller järnvägssäkerheten konstatera att gemenskapens järnvägssystem är mycket säkert och att de organisatoriska förändringar som hänför sig till gemenskapens regelverk inte haft några negativa konsekvenser för säkerheten utan förväntas förbättra säkerheten på kort och medellång sikt.

Sett ur ett marknadsperspektiv utgör de länderspecifika säkerhetsbestämmelserna fortfarande betydande hinder för marknadstillträdet. Kostnadsfaktorn, handläggningstiderna för harmoniseringsförfarandet på nationell nivå, de stora skillnaderna i förfaranden inom Europa och bristande insyn och förutsägbarhet utgör en del av hindren. Avsevärda förbättringar förväntas på detta område dels beroende på harmoniseringen av säkerhetsintyg för järnvägsföretag och införandet av gemensamma säkerhetsmetoder, dels beroende på ändringarna av driftskompatibilitetsdirektivet som nu föreskriver korsacceptans av nationella bestämmelser vid tillståndsgivning för idrifttagande av järnvägsfordon.

Kommissionens genomförande av lagstiftningen om driftskompatibilitet (tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, TSD:er) förväntas när det gäller det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) vara slutfört 2010. Den ökade driftskompatibiliteten för infrastrukturer och rullande materiel samt det begränsade antal undantag som medlemsstaterna begärt tyder på att befintliga TSD:er genomförts på ett tillfredsställande sätt.

Att skapa driftskompatibilitet går långsamt. Eftersom järnvägsinfrastruktur och rullande materiel har en lång livslängd och sektorns kostnader måste hållas på en godtagbar nivå är radikala förändringar för att uppnå harmonisering inte möjliga. Av denna anledning avser kommissionen att inrikta sig på att genomföra de tekniska specifikationer som kommer att bidra till betydande fördelar på kort och medellång sikt, som telematik för signalering, godstrafik och persontransport.

Ytterligare upplysningar

  • Bakgrundsinformation om järnvägssäkerhet i Europa: MEMO/09/377

  • Pressmeddelande om konferensen om järnvägssäkerhet: IP/09/1283

  • Tal av vice ordföranden i samband med öppnandet av konferensen om järnvägssäkerhet: SPEECH/09/367

1 :

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Rapport om de framsteg som gjorts under 2000–2005 vad beträffar driftskompatibilitetsdirektiven . KOM(2006) 660 slutlig.

2 :

http://ec.europa.eu/transport/rail/studies/doc/2007_interoperability_safety.pdf.

3 :

Kommissionens arbetsdokument som åtföljer kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet. Lägesrapport om genomförandet av järnvägssäkerhetsdirektivet och direktiven om driftskompatibilitet på järnvägsområdet SEK(2009) XXX.


Side Bar