Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA FI ET LT LV PL

IP/09/1274

Bryssel den 3 september 2009

Fiske: Kommissionen föreslår fiskemöjligheter i Östersjön för 2010

Europeiska kommissionen lade i går fram sitt förslag om fiskemöjligheter för fiskbestånden i Östersjön under 2010. Forskningen har visat att torskbestånden håller på att återhämta sig, men att det västra sillbeståndet fortfarande ger fortfarande anledning till allvarlig oro. Utgående från dessa rön och i enlighet med meddelandet om fiskemöjligheter för 2010 och den fleråriga återhämtningsplanen för torsk i Östersjön föreslår kommissionen en ökning av fiskemöjligheterna för östersjötorsk med 15 % (östra beståndet) respektive 9 % (västra beståndet). För det västra sillbeståndet föreslår kommissionen en minskning med 21 % av fiskemöjligheterna. Det aktuella förslaget om fiskemöjligheter kommer att diskuteras vid fiskeriministrarnas möte i oktober.

Kommissionsledamoten Joe Borg, som ansvarar för havsfrågor och fiske, kommenterade förslaget så här: ”Östersjötorskens positiva utveckling gör att vi vågar hoppas att vår plan för att åter bygga upp bestånden fungerar. Vi har banat väg för östersjötorskens återhämtning genom att strängt följa torskplanen. En sådan sträng efterlevnad kommer att vara nödvändig även under goda torskår, och måste vid behov kombineras med andra insatser. Hittills har andelen fångst som kastas överbord varit relativt låg i Östersjön, men det finns tecken på att den håller på att öka. I enlighet med kommissionens syn på metoden att kasta fångst överbord föreslår vi därför ett förbud mot utsortering under nästa år.

Sillbestånden minskar sedan länge, vilket illustreras av att årskullarna fortsätter att krympa och i dag bara är en fjärdedel av vad de tidigare varit. Det behövs drastiska nedskärningar av fiskemöjligheterna för att stoppa överexploateringen av detta bestånd och kompensera för den dåliga tillväxten. "

Kommissionens förslag bygger på de senaste yttrandena från Internationella havsforskningsrådet (ICES) och kommissionens egen vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté för fiskerinäringen (STECF) , såväl som på synpunkter från berörda parter, särskilt den regionala rådgivande nämnden för Östersjön.

Torskbestånd

Kommissionen föreslår en ökning på 15 % av EU:s totala tillåtna fångstmängder för torsk från östra delen av Östersjön, från 44 580 ton till 51 267 ton, och en ökning på 9 % av de totala tillåtna fångstmängderna för torsk från västra delen av Östersjön, från 16 337 ton till 17 700 ton. Under de senaste åren har årskullarna i det östra torskbeståndet varit stora och den fleråriga återhämtningsplanen har efterlevts bättre. Det västra beståndet har också börjat öka långsamt, efter ett antal år med dålig tillväxt och otillräcklig efterlevnad av planen. De föreslagna ökningarna av de totala tillåtna fångstmängderna överensstämmer med bestämmelserna i den fleråriga planen, som går ut på att få ned fiskeridödligheten till en nivå som är hållbar på lång sikt.

Sill

Det västra sillbeståndet har fortsatt att minska, efter det att de totala tillåtna fångstmängderna för 2009 satts långt över forskarnas rekommendationer. Den nya årskullen är bara en fjärdedel av det långsiktiga genomsnittet. Detta bestånd blandas med sillbeståndet i Nordsjön, som också lider at dålig tillväxt. Det är därför viktigt att få till stånd en gemensam strategi för dessa båda bestånd.

Med beaktande av sektorns ekonomiska situation föreslår kommissionen en minskning av de totala tillåtna fångstmängderna för sill i västra Östersjön med 21 %, från 27 176 ton till 21 469 ton. Andra pelagiska bestånd har också haft minskande tillväxt, vilket innebär att de totala tillåtna fångstmängderna måste minskas. Kommissionen föreslår därför en minskning med 15 % av fiskemöjligheterna för sillbeståndet i centrala Östersjön (från 143 609 ton till 122 068 ton) och samma procentandel minskning för skarpsill (från 399 953 ton till 339 960 ton).

Lax

Med tanke på den minskande mängden yngel av östersjölax som överlever i havet, och det dåliga tillståndet hos många av de flodbestånd som utsätts för icke selektivt fiske i egentliga Östersjön, har de totala tillåtna fångstmängderna minskats med 15 %. För finska viken har inga minskningar av de totala tillåtna fångstmängderna föreslagits, eftersom orsakerna till problemen i detta område i första hand måste åtgärdas med nationella insatser i inre vattendrag. Kommissionen kommer att ta upp frågan med de berörda medlemsstaterna i samband med den framtida förvaltningsplanen för östersjölaxen, som håller på att sammanställas.

Länkar:

Karta: Torskbestånd i Östersjön:

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press/map_baltic_en.pdf


Side Bar