Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV ET LT LV PL

IP/09/1274

Bryssel 3. syyskuuta 2009

Komissio antoi ehdotuksen Itämeren kalansaalismääristä vuodeksi 2010

Euroopan komissio antoi eilen ehdotuksensa eräiden Itämeren kalakantojen kalastusmääristä vuodeksi 2010. Asiantuntijoiden mukaan turskakannat ovat elpymässä, mutta läntisten silakkakantojen tila on hyvin huolestuttava. Komissio ehdottaa, että Itämeren turskaa saisi itäisillä alueilla kalastaa 15 prosenttia ja läntisillä alueilla 9 prosenttia aiempaa enemmän. Ehdotus perustuu asiantuntijoiden lausuntoon ja noudattaa vuodelle 2010 ehdotettuja kalastusmahdollisuuksia koskevaa komission tiedonantoa sekä Itämeren turskan monivuotista suunnitelmaa. Läntiselle silakkakannalle komissio ehdottaa 21 prosentin vähennystä kalastusmääriin. Tästä kalastusmahdollisuuksia koskevasta ehdotuksesta on tarkoitus keskustella lokakuussa kokoontuvassa kalastusneuvostossa.

Kalastus- ja meriasioista vastaava komissaari Joe Borg kommentoi ehdotusta seuraavasti: ”Itämeren turskakannan myönteinen kehitys antaa uskoa siihen, että suunnitelmamme kantojen uudistamiseksi toimii. Olemme valmistelleet Itämeren turskan paluuta soveltamalla tiukasti turskaa koskevaa suunnitelmaamme; sen noudattaminen on olennaisen tärkeää myös hyvinä vuosina, mutta tarvittaessa on toteutettava lisätoimenpiteitä. Saaliiden poisheittäminen on ollut Itämerellä perinteisesti vähäistä, mutta se näyttäisi olevan lisääntymässä. Poisheittämistä koskevan komission kannan mukaisesti ehdotamme ensi vuodeksi tiukkaa saaliin arvon nostamista koskevaa kieltoa.

Silakkakanta kärsii kauan jatkuneesta taantumassa, mistä on todisteena se, että uudet vuosiluokat pienenevät jatkuvasti ja ovat nyt vain neljäsosa entisestä. Sallittuja kalastusmääriä on leikattava tuntuvasti, jotta kantaa ei kalastettaisi liikaa ja jotta vältettäisiin vähäisestä nuorien kalojen määrästä aiheutuvat ongelmat.”

Komission ehdotukset pohjautuvat viimeisimpiin Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ( ICES ) antamiin tieteellisiin lausuntoihin sekä komission oman tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean lausuntoon. Niissä otetaan huomioon myös sidosryhmien ja erityisesti Itämeren alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan näkemykset.

Turskakannat

Komissio ehdottaa, että Itämeren itäisen turskakannan EU-kiintiötä (TAC) lisätään 15 prosenttia, 44 580 tonnista 51 267 tonniin, ja Itämeren läntisen turskakannan TACia lisätään 9 prosenttia, 16 337 tonnista 17 700 tonniin. Itäisen turskakannan tilan paranemiseen ovat johtaneet useat vahvat vuosiluokat sekä monivuotisen suunnitelman kurinalaisempi täytäntöönpano. Myös läntinen turskakanta on alkanut kasvaa hitaasti sen jälkeen, kun useina vuosina nuoria kaloja tuli vähemmän ja suunnitelmaa noudatettiin huonosti. Ehdotetut kiintiöiden nostot ovat monivuotisen suunnitelman mukaisia. Suunnitelmassa pyritään mukauttamaan kalojen kalastuksesta johtuva kuolleisuus pitkällä aikavälillä kestävälle tasolle.

Silakka

Läntinen silakkakanta on pienentynyt edelleen. Vuoden 2009 kiintiö oli asetettu huomattavasti suuremmaksi kuin asiantuntijat olivat suositelleet. Uusi vuosiluokka on vain neljänneksen pitkän aikavälin keskiarvosta. Tämä kanta sekoittuu Pohjanmeren sillikantaan, johon myös tulee vähän uusia nuoria kaloja. Näiden kahden kannan hoitoa on siksi tärkeää suunnitella yhdessä.

Komissio on ottanut kalastusalan taloudellisen tilanteen huomioon ja ehdottaa läntisen silakkakannan kiintiöiden pienentämistä 21 prosentilla, 27 176 tonnista 21 469 tonniin. Myös muiden pelagisten kantojen nuorten kalojen määrät ovat vähentyneet, minkä vuoksi kiintiöitä on pienennettävä. Komissio ehdottaa siksi 15 prosentin vähennystä Keski-Itämeren silakan kalastusmääriin, 143 609 tonnista 122 068 tonniin, ja samansuuruista vähennystä kilohailille, 399 953 tonnista 339 960 tonniin.

Lohi

Koska nuorten lohien määrät Itämerellä vähenevät ja joidenkin jokilohien kantojen tila on huono pääasiallisella kalastusalueella harjoitetun sekakalastuksen vuoksi, on tämän alueen kiintiötä pienennetty 15 prosentilla. Suomenlahdelle ei kiintiöiden pienennystä ole ehdotettu, sillä ongelman syihin on siellä puututtava pääasiassa sisävesiin kohdistuvilla kansallisilla toimenpiteillä. Komissio ottaa asian esille valmisteilla olevassa Itämeren lohenhoitosuunnitelmassa niiden jäsenvaltioiden kanssa, joita asia koskee.

Hyödyllinen linkki:

Kartta: Itämeren turskakannat : http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press/map_baltic_en.pdf


Side Bar