Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV FI ET LT LV PL

IP/09/1274

Bruxelles, den 3. september 2009

Fiskeri: Kommissionen foreslår fiskerimuligheder for Østersøen for 2010

Kommissionen fremlagde i går et forslag om fiskerimuligheder for fiskebestandene i Østersøen for 2010. Ifølge den videnskabelige rådgivning er torskebestandene på vej til at blive genoprettet, mens den vestlige sildebestand stadig giver anledning til alvorlig bekymring. På grundlag af denne rådgivning og i tråd med meddelelsen om fiskerimuligheder for 2010 og den flerårige plan for torskebestandene i Østersøen foreslår Kommissionen derfor, at fiskerimulighederne for østersøtorsk forhøjes med 15 % (for den østlige bestand) og med 9 % (for den vestlige bestand). Når det gælder den vestlige sildebestand, foreslår Kommissionen derimod, at fiskerimulighederne reduceres med 21 %. Forslaget om fiskerimuligheder forventes drøftet på fiskerirådsmødet i oktober.

Joe Borg, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, sagde følgende: "Den positive udvikling i torskebestanden i Østersøen viser, at den plan, som vi har vedtaget for at genoprette bestanden, virker efter hensigten. Vi har banet vejen for et comeback for østersøtorsken ved at holde os strengt til genopretningsplanen. Streng anvendelse af planens bestemmelser vil også være nødvendig i år med mange torsk, ligesom det kan blive nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger. Mens omfanget af udsmid tidligere var lavt i Østersøen, tyder det nu på, at omfanget kan være stigende. I tråd med Kommissionens holdning til udsmid foreslår vi derfor, at der for næste år indføres forbud mod "high grading" (udsmid af mindre værdifulde arter).

Hvad angår sildebestanden, har denne længe været i tilbagegang, hvilket kan illustreres ved, at de nye årgange bliver stadig mindre og nu blot er knap en fjerdedel af, hvad de var tidligere. Det er nødvendigt med drastiske nedskæringer i fiskerimulighederne for at standse overfiskningen af denne bestand og kompensere for den dårlige rekruttering."

Kommissionens forslag er baseret på den seneste videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd ( ICES ) og udtalelsen fra Kommissionens egen Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri ( STECF ) samt input fra aktører, især fra Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen.

Torsk

Kommissionen foreslår, at den samlede tilladte fangstmængde (TAC) i EU for den østlige østersøtorsk forhøjes med 15 % fra 44 580 t til 51 267 t, og at TAC'en for den vestlige østersøtorsk forhøjes med 9 % fra 16 337 t til 17 700 t. Den østlige torskebestand nyder fortsat godt af god rekruttering og strengere disciplin, når det gælder anvendelsen af den flerårige plan. Den vestlige bestand begynder også så småt at komme sig efter en årrække med dårlig rekruttering og mangelfuld overholdelse af planen. De foreslåede TAC-forhøjelser er i tråd med bestemmelserne i den flerårige plan, som har til formål at bringe fiskeridødeligheden ned på et niveau, som er bæredygtigt på lang sigt.

Sild

Den vestlige sildebestand er i yderligere tilbagegang som følge af, at TAC'en for 2009 blev fastsat langt over det videnskabeligt anbefalede niveau . Den nye årgang er kun en fjerdedel af langtidsgennemsnittet. Denne bestand blander sig med nordsøsildebestanden, som også præges af dårlig rekruttering. Det er derfor vigtigt at anvende en fælles strategi for forvaltningen af disse to bestande.

Under hensyn til den økonomiske situation i sektoren foreslår Kommissionen derfor, at TAC'en for den vestlige sildebestand reduceres med 21 % fra 27 176 t til 21 469 t. Andre pelagiske bestande er ligeledes præget af faldende rekruttering, hvilket gør det nødvendigt at reducere TAC'en. Kommissionen foreslår derfor, at fiskerimulighederne for sildebestanden i den centrale del af Østersøen reduceres med 15 % fra 143 609 t til 122 068 t, og at fiskerimulighederne for brisling reduceres med ligeledes 15 % (fra 399 953 t til 339 960 t).

Laks

I lyset af den faldende overlevelsesrate for unglaks i den centrale del af Østersøen og den dårlige stand, som nogle af flodlaksebestandene befinder sig i, fordi de indgår i fiskeriet efter laks i den centrale del af Østersøen, er TAC'en for laksebestanden i denne del af Østersøen reduceret med 15 %. Der er derimod ikke foreslået nogen reduktion af TAC'en for Den Finske Bugt, da årsagerne til problemerne i dette område primært bør tackles ved hjælp af nationale forvaltningsforanstaltninger i de indre farvande. Kommissionen vil rejse spørgsmålet med den pågældende medlemsstat i forbindelse med den forvaltningsplan for laks i Østersøen, som er under udarbejdelse.

Nyttigt link:

Kort over torskebestande i Østersøen:

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press/map_baltic_en.pdf


Side Bar