Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1272

Br yssel den 3 september 2009

José Manuel Barroso , EU-kommissionens ordförande, föreslår ett partnerskap för framsteg och ambition för Europaparlamentet

I dag har ordförande Barroso skickat sina politiska riktlinjer för mandatet för nästa kommission till Europaparlamentets talman.

Dokumentet drar upp riktlinjerna för de mål och idéer som enligt ordförande Barroso bör inspirera ett politiskt partnerskap mellan kommissionen och parlamentet under de närmaste fem åren.

Europa står inför svåra val i dagens värld präglad av ömsesidigt beroende. Antingen arbetar vi tillsammans för att lösa problemen eller också förlorar vi vår betydelse i världen. Jag kommer att fördubbla mina ansträngningar för att åstadkomma ett målmedvetet Europa. Ett Europa som placerar människorna högt på dagordningen och tar tillvara europeiska värderingar och intressen i världen. Ett Europa som främjar nya tillväxtkällor och driver fram smart lagstiftning för sunda marknader som fungerar för människorna. Ett Europa av frihet och solidaritet,” sade ordförande Barroso.

Jag vill bedriva ett nära samarbete med parlamentet för ett välmående, säkert och hållbart Europa, som bygger på styrkan i den utvidgade inre marknaden, euron och vår europeiska samhällsmodell,” tillade ordförande Barroso.

Utdrag ur de politiska riktlinjerna

- Om ordförande Barrosos vision av EU

Vi lever i ovanliga tider. EU behöver en färdplan för kommande förändringar. Och en förutsättning för att ge EU tillräcklig tyngd i världen är att vi samarbetar. Valet är vårt: antingen skapar vi en ny ordning tillsammans eller också förlorar EU sin plats i första ligan.”

- Om utsikterna inför framtiden

Mitt första mandat handlade om att konsolidera en europeisk union med 27 medlemsstater. Det utvidgade EU erbjuder oss nu en språngbräda där vi kan göra det bästa av vår räckvidd och styrka. Vi är nu redo att med övertygelse och bestämdhet gå vidare till en ny ambitionsnivå .”

- Prioriteringarna i ett längre perspektiv: en vision för EU 2020

Vi måste se över Lissabonstrategin så att den lämpar sig för tiden efter 2010 och vända den till en strategi för konvergens och samordning för att denna integrerade vision för EU år 2020 ska bli verklighet. Detta kräver åtgärder både omedelbart och på längre sikt. Det handlar om följande:

  • En framgångsrik strategi för en utväg ur krisen

  • Ledande i kampen mot klimatförändringen

  • Ett uppsving för nya källor till hållbar tillväxt och social sammanhållning

  • Ett bättre EU för folket

  • En ny era för Europa i världen

- En framgångsrik strategi för en utväg ur krisen

Nu måste man i första hand fortsätta att upprätthålla efterfrågan och motarbeta en ökning av arbetslösheten. Det innebär att man genomför den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa med beslutsamhet, håller räntorna låga och använder våra regler om statligt stöd för att bistå medlemsstaterna i deras bemödanden att blåsa nytt liv i ekonomin utan att det får negativa effekter i andra medlemsstater. Det är ännu för tidigt att upphöra med dessa stimulans- och stödåtgärder till ekonomin och finanssektorn, men en strategi måste utarbetas för hur de ska upphöra .”

Un der min ledning kommer kommissionen att använda hela skalan av möjligheter som fördraget erbjuder för att öka överensstämmelsen mellan målen för den ekonomiska politiken och för att effekterna av denna politik ska bli mer logiska och konsekventa, särskilt inom euroområdet. Ökad samordning har central betydelse för en lyckad exitstrategi.”

Europa måste komma ut ur den rådande krisen i förtröstan om att man nu har ett mer etiskt, robust och ansvarsfullt finansiellt system.”

- O m att vara ledande i kampen mot klimatförändringen

Den ekonomiska och finansiella krisen och de vetenskapliga bevisen för klimatförändringar har visat oss att vi måste investera mer i hållbarhet. Men det handlar inte bara om att göra det rätta för planetens framtid – EU har enormt mycket att vinna på investeringar i ny energiteknik med låga koldioxidutsläpp för framtida arbetstillfällen och tillväxt. Kampen mot klimatförändringar och utvecklingen mot en ekonomi med låga koldioxidutsläpp medför oerhörda möjligheter för företag och människor och kommer att främja vår energisäkerhet.”

Fördelar av att vara först på plan kan vinnas genom att utnyttja den potential som finns i miljövänliga branscher, tjänster och tekniktillämpningar inom EU genom att uppmuntra särskilt små och medelstora företag att införa sådan miljövänlig teknik och genom att utarbeta lämplig lagstiftning. En industriell bas som har moderniserats för att kunna använda och producera miljövänlig teknik och som utnyttjar potentialen för energieffektivitet är avgörande för en hållbar tillväxt i Europa.”

N ästa kommission måste hålla tempot uppe i utvecklingen mot en lågutsläppsekonomi, och särskilt för att minska koldioxidutsläppen från vår elförsörjning och från transportsektorn – alla transporter, även sjötransporter och luftfart, och utveckling av rena elbilar .”

- Om ett uppsving för nya källor till tillväxt och social sammanhållning

”Vi kan inte fortsätta att förlita oss på kortsiktiga stimulansåtgärder hur länge som helst. Nya – och hållbara – källor till tillväxt måste ta vid.”

”För att EU ska kunna utnyttja sin potential till förändringar och fortfarande vara attraktivt för näringslivet 2020 behöver vi en ny strategi för industripolitiken som stöder industrin och som betonar hållbarhet, innovation och den kompetens som behövs för att EU:s industri ska fortsätta att vara konkurrenskraftig på världsmarknaderna. Min politik är en politik som fortsätter att bortrationalisera onödig administration och som ger företagen den rättsliga förutsebarhet som de behöver för långsiktiga investeringar.”

”Nästa kommission måste lyfta upp EU:s forskningspolitik på en ny nivå och göra den till en av drivkrafterna för hållbar utveckling.”

- Om en sysselsättningsagenda för ett arbetsliv i förändring

”Vi måste se till att våra värderingar när det gäller integration, lika villkor och social rättvisa lever vidare i en ny strategi. Vi kommer inte att låta de grundläggande sociala rättigheterna, som föreningsrätten eller rätten att strejka, att urholkas. De är grundläggande för den europeiska samhällsmodellen. Och även om globaliseringen innebär en prövning för vår konkurrenskraft måste vårt svar bli att aldrig sänka ribban. Vi måste i stället arbeta för att övertyga andra partner att anta samma normer, i sitt eget intresse, och vi måste fortsätta att förespråka anständiga arbetsvillkor och andra normer i alla delar av världen.”

- Om de globala marknaderna

”Öppenhet är avgörande för Europas konkurrenskraft i framtiden. Det är inte enbart ett politiskt ställningstagande. Det ligger i vårt intresse som världens ledande exportör.”

”Vi måste samla de olika delarna av vår utrikespolitik på ett mycket bättre sätt så att vi kan bruka ”mjuk makt” för att åstadkomma verkliga resultat för EU:s näringsliv och för människorna. Europas intresse måste främjas, konsekvent och beslutsamt.”

- Om framtidens nätverk

”Nästa kommission kommer att utveckla en digital dagordning för Europa (tillsammans med ett riktat lagstiftningsprogram) för att ta itu med de största hindren för en genuin digital inre marknad, främja investeringar i höghastighetsinternet och undvika en oacceptabel digital klyfta.”

”Ett av de kommande stora europeiska projekten är att ge Europa ett nytt europeiskt supernät för el och gas.”

- Om en ny era för Europa i världen

Om Lissabonfördraget ratificeras får vi nya redskap för att skapa en ny era när det gäller EU:s förmåga att ta vara på sina intressen runt om i världen .”

Jag är fast besluten att se till att kommissionen, som är motorn på många centrala externa politikområden, gör sitt för att ta vara på tillfället att ge Europeiska unionen den tyngd som den förtjänar på världsarenan. Vi får inte se dagens yttre förbindelser som ett separat ”område”, utan som en del av hur vi uppnår målen för vår interna politik .”

- Om resurserna för att förverkliga dessa ambitioner

Detta kräver en djupgående budgetreform .”

Vi måste samarbeta närmare och med större uppfinningsrikedom med Europeiska investeringsbanken och den privata sektorn .”

Kommissionen kommer också att förslå en ny ram för offentlig-privata partnerskap för att bidra till sammanförandet av olika finansieringskällor i syfte att maximera investeringarna under kommande år .”

Bakgrund

José Manuel Barroso har varit ordförande för Europeiska kommissionen sedan 2004. Efter valet till Europaparlamentet den 4 –7 juni 2009 nominerade Europeiska rådet enhälligt ordförande Barroso till ytterligare en femårig mandatperiod .

Ordförande José Manuel Barroso lägger fram sina politiska riktlinjer för nästa mandatperiod inför mötena med Europaparlamentets olika politiska grupper den 7 –9 september 2009 .

Mötena hålls inför en debatt vid Europaparlamentets plenarmöte och en omröstning om nomineringen av ordföranden till nästa mandatperiod, som Europaparlamentet för närvarande avser att genomföra den 15 respektive den 16 september 2009.

De politisk riktlinjerna finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/


Side Bar