Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1272

Bruselj, 3.  septembra 2009

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso predlaga Evropskemu parlamentu partnerstvo za napredek in uresničitev ambicij

P redsednik Barroso je danes predsedniku Evropskega parlamenta poslal svoje politične smernice za mandat naslednje Evropske komisije.

V dokumentu so navedeni cilji ter ideje, za katere predsednik Barroso verjame, da bi morale navdihovati politično partnerstvo med Komisijo in Parlamentom v naslednjih petih letih.

Predsednik Barroso je izjavil: „Evropa je v današnjem soodvisnem svetu postavljena pred skrajno izbiro: bodisi se s skupnimi močmi lotimo izzivov bodisi se obsodimo na izgubo vpliva. Podvojil bom svoja prizadevanja za uresničitev ambiciozne Evrope. Evrope, ki državljane postavlja v osredje svojega programa politik in ki evropske vrednote in interese projicira v svet. Evrope, ki neguje nove vire rasti in spodbuja pripravo smotrne ureditve zdravih trgov, ki prinaša koristi ljudem. Evrope svobode in solidarnosti.“

Dodal je še: „Želim si tesnega sodelovanja s Parlamentom, da bi skupaj sooblikovali uspešno, varno in trajnostno Evropo, ki se opira na prednosti notranjega trga razširjene EU, na evro in evropski model družbe.“

Izvlečki iz besedila političnih smernic

O Evropi, v katero verjame predsednik Barroso

To niso običajni časi. Evropa zdaj potrebuje načrt preobrazbe. Le združena lahko doseže potrebno kritično maso. Pred nami je izbira: ali skupaj oblikujemo novi red ali pa bo Evropa izgubila svoje vplivno mesto.“

O prihodnjih možnostih

Moj prvi mandat je bil usmerjen v utrditev Evrope s 27 državami članicami. Razširjena EU je odskočna deska, da svojo moč in sposobnosti uporabimo čim bolje. Zdaj lahko s prepričanostjo in odločnostjo stopimo v novo fazo uresničevanja svojih velikih ciljev.“

O določitvi prednostnih nalog v okviru dolgoročnega načrta: vizija EU v letu 2020

Trenutno lizbonsko strategijo moramo pregledati, da bo ustrezala obdobju po letu 2010, in jo preoblikovati v strategijo za konvergenco in usklajevanje, da bomo lažje uresničili to celovito vizijo EU v letu 2020. To zahteva takojšnje in dolgoročno ukrepanje:

  • Zagotavljanje uspešnega izhoda iz krize

  • Prvenstvo v boju proti podnebnim spremembam

  • Razvoj novih virov trajne rasti in socialne kohezije

  • Spodbujanje Evrope državljanov

  • Začetek nove dobe za globalno Evropo

O zagotavljanju uspešnega izhoda iz krize

Zdaj je treba dati prednost nadaljevanju vzdrževanja povpraševanja in zajezitvi rasti brezposelnosti. To pomeni, da moramo odločno izvajati Evropski načrt za oživitev gospodarstva, ohraniti nizke obrestne mere in s pravili o državni pomoči priskočiti na pomoč vladam pri njihovih prizadevanjih za oživitev gospodarstva, ne da bi to negativno učinkovalo na druge države članice. Prezgodaj je, da bi odtegnili te spodbude in ukrepe pomoči gospodarstvu in finančnemu sektorju, vendar je treba pripraviti strategijo umika.“

Komisija bo pod mojim vodstvom uporabila vse možnosti, ki jih ponuja Pogodba, da bi okrepila zbliževanje ciljev in povezanost učinkov gospodarske politike, zlasti v euroobmočju. Okrepljeno usklajevanje bo osrednjega pomena za uspešno strategijo umika.“

Evropa mora trenutno krizo za sabo pustiti z zaupanjem, da je njen finančni sistem bolj etičen, trden in odgovoren.“

O prvenstvu v boju proti podnebnim spremembam

Z gospodarsko in finančno krizo ter znanstvenimi dokazi za podnebne spremembe se je pokazalo, da moramo več vlagati v trajnostnost. Vendar tu ne gre samo za to, da je treba delati, kar je dobro za prihodnost našega planeta. Naložbe v nove tehnologije z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida lahko Evropi prinesejo ogromne koristi, zlasti prihodnja delovna mesta in gospodarsko rast. Boj proti podnebnim spremembam in prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida lahko zagotovita velike priložnosti za podjetja in ljudi ter povečata zanesljivost naše energetske oskrbe.“

Prednost prvega akterja je mogoče pridobiti z izkoriščanjem potenciala okolju prijaznih industrij, storitev in tehnologije EU, tako da se k njihovi uporabi spodbuja podjetja, še zlasti MSP, ter se zanje oblikuje primerno zakonodajno okolje. Industrijski temelj, posodobljen tako, da lahko uporablja in proizvaja okolju prijazne tehnologije ter izkorišča možnosti povečanja energetske učinkovitosti, je ključ do trajnostne rasti v Evropi.“

Naslednja Komisija mora ohraniti zanos na poti k gospodarstvu z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida, in zlasti k izločitvi ogljika iz energetske oskrbe in prevoza – in sicer vsega prevoza, vključno s pomorskim in letalskim prevozom ter z razvojem čistih in električnih avtomobilov.“

O spodbujanju uporabe novih virov rasti in socialne kohezije

Vendar se ne moremo večno zanašati na kratkoročni dražljaj. Krmilo bodo morali prevzeti novi viri rasti, in to trajnostni viri.“

Če želimo, da EU izkoristi to možnost sprememb in ostane privlačna industrijska lokacija v letu 2020, moramo osvežiti pristop k industrijski politiki, podpreti industrijo in dati poudarek trajnosti, inovacijam ter človeškim spretnostim in znanju, ki so potrebni za ohranitev konkurenčnosti industrije EU na svetovnih trgih. Sam sem predan politiki, ki še nadalje odstranjuje nepotrebne upravne obremenitve in podjetjem zagotavlja pravno varnost, ki jo potrebujejo za dolgoročno vlaganje.“

Naslednja Komisija bo morala nadgraditi raziskovalno politiko EU, tako da bo ta postala gonilna sila našega trajnostnega razvoja.“

O programu za zaposlovanje ter menjavi delovnih mest

Poskrbeti moramo, da bodo naše vrednote glede vključenosti, enakosti in socialne pravičnosti zajete tudi v novem pristopu. Ne bomo dovolili, da se omejijo temeljne socialne pravice, kot so pravica združevanja ali pravica do stavke. Te pravice so bistvenega pomena za evropski model družbe. Če globalizacija zahteva vse večjo konkurenčnost, naš odziv nikoli ne sme pomeniti znižanja standardov. Pač pa moramo druge partnerje spodbuditi, da v interesu svoje blaginje sprejmejo podobne standarde, ter še naprej v vseh delih sveta zagovarjati dostojno delo in druge standarde.“

O svetovnih trgih

Odprtost je bistvenega pomena za konkurenčnost Evrope v prihodnosti. To ni zgolj vprašanje politične preference, temveč je v interesu nas samih kot največjega svetovnega izvoznika.“

Veliko bolje moramo združiti različne interese naših zunanjih politik, da bomo z uporabo „mehkih sredstev“ prišli do konkretnih rezultatov za podjetja in državljane EU. Evropski interes je treba dosledno ter odločno varovati in ga spodbujati.“

O omrežjih prihodnosti

Naslednja Komisija bo razvila evropsko digitalno agendo (skupaj z usmerjenim zakonodajnim programom) za odpravo glavnih ovir za pristen enotni digitalni trg, spodbujanje naložb v internet velikih hitrosti in preprečevanje nastajanja nesprejemljivega digitalnega razkoraka.“

Eden od naslednjih pomembnih evropskih projektov bo vzpostavitev novega evropskega nadomrežja za električno energijo in plin.“

O začetku nove dobe za globalno Evropo

Če bo Lizbonska pogodba ratificirana, bomo dobili orodja za začetek novega obdobja v načrtovanju evropskih interesov po vsem svetu.“

Trdno sem odločen, da bom zagotovil, da si bo Komisija kot gonilna sila številnih ključnih zunanjih politik kar najbolj prizadevala izkoristiti trenutek in Evropi dati vpliv, ki ji pripada na mednarodnem prizorišču. Zunanjih odnosov danes ne smemo gledati kot posebne dejavnosti, ampak kot sestavni del načina, s katerim dosegamo cilje notranje politike.“

O sredstvih za doseganje naših ciljev

To bo zahtevalo korenito reformo proračuna EU.“

Tesneje in bolj ustvarjalno moramo sodelovati z Evropsko investicijsko banko in zasebnim sektorjem.“

Komisija bo predlagala tudi nov okvir za zasebno-javna partnerstva, da bo strnila različne vire financiranja, tako da bo vlaganje v prihodnjih letih čim učinkovitejše.“

Ozadje

Predsednik José Manuel Barroso je Evropski komisiji predsedoval od leta 2004. Po volitvah v Evropski parlament med 4. in 7. junijem 2009 je Evropski svet za ponovni petletni mandat soglasno imenoval predsednika Barrosa.

Predsednik José Manuel Barroso bo predstavil svoje politične smernice za naslednji mandat pred srečanjem z različnimi političnimi skupinami Parlamenta, ki bo potekalo med 7. in 9. septembrom 2009.

Namen teh srečanj je priprava plenarne razprave in parlamentarnih volitev glede imenovanja predsednika za naslednji mandat, ki se bodo v Parlamentu predvidoma odvijale 15. oziroma 16. septembra 2009.

Politične smernice so na voljo na naslovu:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/


Side Bar