Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1272

V Bruseli 3. septembra 2009

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso navrhuje Európskemu parlamentu partnerstvo v záujme dosiahnutia pokroku a splnenia ambícií

Predseda Komisie Barroso zaslal dnes predsedovi Európskeho parlamentu svoje politické usmernenia týkajúce sa mandátu budúcej Európskej komisie.

V dokumente Barroso predstavil ciele a myšlienky, o ktoré by sa malo opierať partnerstvo medzi Komisiou a Parlamentom v nasledujúcich piatich rokoch.

Predseda Komisie uviedol: „Vzájomná závislosť súčasného sveta stavia Európu pred neúprosnú voľbu. Buď sa postavíme výzvam a budeme im čeliť spoločne, alebo sa o túto možnosť pripravíme a budeme strácať na význame. Zdvojnásobím svoje úsilie a urobím všetko pre to, aby sa ambiciózna Európa stala skutočnosťou. Európa, ktorá je zameraná predovšetkým na ľudí a ktorá obhajuje svoje hodnoty a záujmy vo svete. Európa, ktorá vytvára nové zdroje rastu a presadzuje lepšiu právnu reguláciu riadne fungujúcich trhov v prospech ľudí. Európa slobody a solidarity.“

Ďalej dodal: „Chcem úzko spolupracovať s Parlamentom v záujme prosperujúcej, bezpečnej a udržateľnej Európy, ktorej nosnými piliermi sú rozšírený vnútorný trh, jednotná mena a európsky model spoločnosti.“

Výňatky z politických usmernení

- Európa, v ktorú predseda Komisie Barroso verí

„Prežívame mimoriadne obdobie. To, čo Európa potrebuje, je program premien. Iba spolupráca môže Európe poskytnúť potrebný „kritický objem“ účasti. Stojíme pred voľbou: buď budeme spoločne pracovať na zmene, alebo Európa stratí na význame.“

- Budúca perspektíva

„Môj prvý mandát bol zameraný na konsolidáciu Európy pozostávajúcej z 27 členov. Rozšírená EÚ je teraz pre nás príležitosťou, aby sme čo možno najlepšie zúročili našu silu. V súčasnosti sa nachádzame v pozícii, z ktorej môžeme s presvedčením a odhodlaním vstúpiť do novej ambicióznej fázy.“

- Stanovenie priorít v dlhodobejšom výhľade: vízia EÚ v roku 2020

„Musíme pristúpiť k revízii súčasnej lisabonskej stratégie a prispôsobiť ju podmienkam po roku 2010, čím z nej vytvoríme stratégiu pre konvergenciu a koordináciu zameranú na realizáciu tejto integrovanej vízie EÚ v roku 2020. Tento krok si bude vyžadovať okamžité, ale aj dlhodobé opatrenia:

  • úspešne prekonať krízu,

  • zaujať vedúcu pozíciu v boji proti zmene klímy,

  • vytvárať nové zdroje trvalo udržateľného rastu a sociálnej súdržnosti,

  • rozvíjať Európu občanov,

  • odštartovať novú éru pre globálnu Európu.“

- Úspešné prekonanie krízy

„Prvoradou úlohou je teraz pokračovať v úsilí udržať dopyt a zastaviť rast nezamestnanosti. Znamená to dôsledne realizovať európsky plán na oživenie hospodárstva, zachovávať nízke úrokové sadzby a využívať naše pravidlá štátnej pomoci na podporu vlád v ich úsilí oživiť hospodárstvo bez negatívnych vplyvov na ostatné členské štáty. Je ešte príliš skoro na zrušenie týchto stimulov a opatrení na podporu hospodárstva a finančného sektora, ale treba už pripraviť aj stratégiu na prekonanie krízy.“

„Komisia pod mojím vedením využije celú škálu možností daných zmluvou na posilnenie zbližovania cieľov a zosúladenie účinkov hospodárskej politiky, najmä v rámci eurozóny. Posilnená koordinácia bude základným predpokladom úspešného prekonania krízy.“

„Európa musí vyjsť zo súčasnej krízy s presvedčením, že má etickejší, pevnejší a zodpovednejší finančný systém.“

- Zaujatie vedúcej pozície v boji proti zmene klímy

„Hospodárska a finančná kríza a vedecké dôkazy o zmene klímy nás presviedčajú, že musíme viac investovať do udržateľnosti. Napredovanie týmto smerom však nie je prospešné len pre budúcnosť našej planéty – v investíciách do nových nízkouhlíkových technológií vidí Európa enormný potenciál z hľadiska tvorby pracovných miest a hospodárskeho rastu. Boj proti zmene klímy a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo prinášajú občanom a podnikateľskej verejnosti obrovské možnosti a zároveň prispievajú k zvyšovaniu našej energetickej bezpečnosti.“

„Výhody prvého ponúkajúceho si možno zabezpečiť využitím potenciálu európskych ekologických priemyselných odvetví, služieb a technológií, a to prostredníctvom podpory podnikov, najmä MSP, pri ich zavádzaní, ako aj vytvorením primeraného regulačného prostredia. Modernizovaná priemyselná základňa, ktorá využíva a vyrába ekologické technológie a ktorá využíva potenciál energetickej účinnosti, je kľúčom k udržateľnému rastu v Európe.“

„Aj pre budúcu Komisiu zostáva prioritou hospodárstvo s nízkymi emisiami zamerané predovšetkým na znižovanie emisií uhlíka pri dodávkach elektrickej energie, ako aj v oblasti dopravy – a to vo všetkých jej druhoch vrátane námornej a leteckej prepravy, a vývoj ekologických a elektrických automobilov.“

- Rozvíjanie nových zdrojov rastu a sociálnej súdržnosti

„Nemôžeme sa naveky spoliehať na krátkodobé stimuly. Štafetu musia prevziať nové zdroje rastu – zdroje, ktoré sú trvalo udržateľné.“

„Aby sa zabezpečilo, že EÚ využije tento potenciál na zmeny a zostane príťažlivým miestom pre priemysel v roku 2020, potrebujeme nový prístup k priemyselnej politike, ktorý by podporil priemysel a kládol pritom dôraz na udržateľnosť, inovácie a odborné schopnosti ľudí, ktoré sú potrebné na to, aby udržali konkurencieschopnosť priemyslu EÚ na svetových trhoch. Zasadzujem sa za politiku, ktorá bude pokračovať v odstraňovaní zbytočnej administratívnej záťaže a poskytne právnu istotu, ktorú spoločnosti potrebujú pre dlhodobé investície.“

„Budúca Komisia musí povýšiť výskumnú politiku EÚ na novú úroveň a urobiť ju jednou z hybných síl nášho udržateľného rozvoja.“

- Program zamestnanosti pre meniace sa pracovisko

„Musíme zaručiť, aby sa naše hodnoty ako začleňovanie, rovnosť a sociálna spravodlivosť stali súčasťou nového prístupu. Nepripustíme ohrozenie základných sociálnych práv, ako je právo združovať sa alebo právo na štrajk, ktoré sú základnými prvkami európskeho modelu spoločnosti. Ak sa v dôsledku globalizácie zvýši tlak na našu konkurencieschopnosť, nikdy by sme sa nemali uchýliť k zníženiu našich noriem. Skôr by sme mali našich partnerov nabádať k prijatiu podobných noriem, a to v záujme ich vlastného blahobytu, a naďalej obhajovať dôstojné pracovné podmienky a ďalšie normy vo všetkých kútoch sveta.“

- Svetové trhy

„Otvorenosť má pre budúcu konkurencieschopnosť Európy kľúčový význam. Nie je to iba otázka prednostnej politickej voľby. Je to náš vlastný záujem, záujem vedúceho svetového vývozcu.“

„Potrebujeme integrovať rôzne smery našej vonkajšej politiky oveľa lepšie, aby sme využili náš nástroj „jemnej sily“ na dosiahnutie výrazných výsledkov pre podnikateľov a občanov EÚ. Európsky záujem treba podporovať jednotným a odhodlaným spôsobom.“

- Siete budúcnosti

„Budúca Komisia vypracuje Európsky digitálny program (sprevádzaný aj cieleným legislatívnym programom), aby sa odstránili hlavné prekážky fungovania skutočného digitálneho jednotného trhu, podporili investície do vysokorýchlostného internetu a predišlo neprijateľným medzerám v dostupnosti digitálnych technológií.“

„Jedným z najbližších veľkých európskych projektov je vybudovať v Európe novú európsku supersieť pre elektrickú energiu a plyn.“

- Odštartovanie novej éry pre globálnu Európu

„Lisabonská zmluva nám v prípade svojej ratifikácie poskytne nástroj na odštartovanie novej éry v prezentovaní európskych záujmov vo svete.“

„Zaväzujem sa zabezpečiť, že Komisia, ktorá je hnacou silou veľkého množstva kľúčových vonkajších politík, naplno využije príležitosť odovzdať Európe váhu, ktorú si na globálnej scéne zaslúži. Vonkajšie vzťahy nemôžeme v súčasnosti vnímať ako samostatnú sféru záujmu, ale ako nevyhnutnú súčasť procesu dosahovania našich cieľov v oblasti vnútornej politiky.“

- Prostriedky na splnenie našich ambícií

„Dôkladná reforma rozpočtu EÚ bude nevyhnutná.“

„Mali by sme užšie a nápaditejšie spolupracovať s Európskou investičnou bankou a súkromným sektorom.“

„Komisia navrhne aj nový rámec verejno-súkromných partnerstiev, aby pomohla spojiť viaceré zdroje financovania a zabezpečila tak maximálnu úroveň investícií v nasledujúcich rokoch.“

Súvislosti

José Manuel Barroso je predsedom Európskej komisie od roku 2004. Po voľbách do Európskeho parlamentu 4. – 7. júna 2009 ho Európska rada jednomyseľne nominovala na tento post na ďalších päť rokov.

Predseda Komisie José Manuel Barroso predstavuje svoje politické usmernenia týkajúce sa budúceho mandátu pred stretnutím s rozličnými politickými skupinami Parlamentu, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. – 9. septembra 2009.

Tieto stretnutia sa uskutočnia v súvislosti s plenárnym zasadnutím a hlasovaním parlamentu o nominácii predsedu na nasledujúce obdobie, ktoré Parlament naplánoval na 15. a 16. septembra 2009.

Politické usmernenia možno nájsť na:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/


Side Bar