Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1272

Bruksela, dnia 3 września 2009 r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso proponuje Parlamentowi Europejskiemu partnerstwo w imię postępu i realizacji ambitnych celów

W dniu dzisiejszym przewodniczący Barroso przesłał przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego swoje założenia dotyczące polityki Komisji Europejskiej w kolejnej kadencji.

W dokumencie tym określił cele i koncepcje, które jego zdaniem powinny stać się motywem przewodnim politycznego partnerstwa między Komisją a Parlamentem w najbliższych pięciu latach.

Przewodniczący Barroso stwierdził: „W dzisiejszym świecie, powiązanym siecią wzajemnych zależności, Europa stoi przed trudnym wyborem. Albo wspólnie stawimy czoła stojącym przed nami wyzwaniom, albo skażemy się na niebyt. Podwoję wysiłki, by zrealizować ambitny projekt europejski. Projekt Europy, w której ludzie stanowią centralny element programu politycznego oraz która promuje europejskie wartości i interesy na świecie, Europy eksplorującej nowe źródła wzrostu i zmierzającej do inteligentnego uregulowania stabilnych rynków służących ludziom. Europy wolności i solidarności."

Przewodniczący Barroso dodał: „Pragnę bliskiej współpracy z Parlamentem na rzecz Europy zasobnej, bezpiecznej i rozwijającej się w sposób zrównoważony, korzystającej z potencjału rynku wewnętrznego rozszerzonej UE, wspólnej waluty i naszego europejskiego modelu społecznego”.

Fragmenty tekstu założeń dotyczących polityki

– W kwestii Europy przewodniczący Barroso uważa, że:

„To nie są zwykłe czasy dla Eu ropy. Europa potrzebuje planu działania, umożliwiającego transformację. Tylko współdziałając, Europa może osiągnąć konieczną masę krytyczną. Stoimy przed wyborem: albo będziemy wspólnie kształtować nowy ład, albo Europa utraci znaczenie”.

– W kwestii przyszłych perspektyw

„Głównym celem mojego pierwszego mandatu było skonsolidowanie rozszerzonej Europy 27 państw. Poszerzona UE stanowi dla nas obecnie stabilny punkt wyjścia pozwalający wykorzystać jak najlepiej naszą wielkość i siłę. Jesteśmy obecnie w stanie kontynuować nasze działania z przekonaniem i determinacją, by przejść do nowego etapu naszego planu”.

– W kwestii określenia długofalowych priorytetów: wizja UE w 2020 r.

„Potrzebny będzie zatem przegląd strategii lizbońskiej w jej obecnym kształcie, tak aby odpowiadała ona sytuacji po 2010 r. i aby stała się strategią na rzecz spójności i koordynacji, umożliwiającą zrealizowanie wspólnej wizji UE w 2020 r. Będzie to wymagało zarówno natychmiastowych, jak i dalekosiężnych działań:

  • znalezienia właściwej drogi wyjścia z kryzysu,

  • przywództwa w kwestii zmiany klimatu,

  • tworzenia nowych źródeł trwałego wzrostu i spójności społecznej,

  • promowania Europy obywateli,

  • otwarcia nowej ery dla globalnej Europy”.

– W kwestii znalezienia właściwej drogi wyjścia z kryzysu

„W chwili obecnej priorytetem jest kontynuowanie starań o utrzymanie popytu i zahamowanie wzrostu bezrobocia. Oznacza to, że należy zdecydowanie realizować Europejski program naprawy gospodarczej, utrzymywać stopy procentowe na niskim poziomie i stosować europejskie przepisy dotyczące pomocy państwa w taki sposób, aby wesprzeć rządy w ich dążeniach do ożywienia gospodarki bez jednoczesnego wywoływania niekorzystnych skutków w pozostałych państwach członkowskich. Jest zbyt wcześnie, aby wycofać się ze stosowania tych bodźców i środków wspierających gospodarkę i sektor finansowy, należy jednak przygotować strategię wyjścia, która umożliwi zaprzestanie ich stosowania”.

„Pod moim przewodnictwem Komisja wykorzysta pełną gamę możliwości określonych w Traktacie, aby wzmocnić koordynację działań i poprawić spójność efektów polityki gospodarczej, przede wszystkim w strefie euro. Ściślejsza koordynacja będzie nieodzownym elementem skutecznej strategii wyjścia”.

„Europa musi wyjść z obecnego kryzysu w przeświadczeniu, że dysponuje bardziej etycznym, solidnym i odpowiedzialnym systemem finansowym”.

– W kwestii przywództwa w zakresie zmiany klimatu

„Kryzys gospodarczy i finansowy oraz dowody naukowe potwierdzające zachodzące zmiany klimatu pokazują nam, że musimy przeznaczyć więcej środków na inwestycje na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nie chodzi przy tym jednak tylko o podejmowanie działań właściwych z punktu widzenia przyszłości naszej planety – Europa odniesie bowiem również ogromne korzyści z inwestycji w nowe, niskoemisyjne technologie, w postaci przyszłego wzrostu gospodarczego i nowopowstałych miejsc pracy. Przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz przejście na gospodarkę o niskiej emisji związków węgla otwiera wielkie możliwości, a ponadto pozwoli zwiększyć nasze bezpieczeństwo energetyczne”.

„Korzyści wiążące się z wczesnym zastosowaniem tych technologii można uzyskać w drodze wykorzystania potencjału ekologicznych sektorów przemysłu, usług i technologii w UE poprzez wspieranie ich wdrażania przez przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza małe i średnie, oraz przygotowanie odpowiednich ram regulacyjnych. Baza przemysłowa, zmodernizowana tak, by produkować i stosować przyjazne dla środowiska technologie, a także wykorzystująca możliwości w zakresie efektywności energetycznej, stanowi klucz do trwałego wzrostu gospodarczego w Europie”.

Następna Komisja będzie musiała utrzymać tempo tworzenia gospodarki niskoemisyjnej, a szczególnie tempo ograniczania emisji CO 2 w produkcji energii elektrycznej i sektorze transportowym, w tym również w transporcie morskim i lotniczym, między innymi poprzez prace rozwojowe nad samochodami bezemisyjnymi oraz elektrycznymi”.

– W kwestii promowania nowych źródeł wzrostu i spójności społecznej

„Nie możemy wiecznie polegać na impulsach, które z założenia mają charakter krótkoterminowy. Konieczne jest wykorzystanie nowych czynników wzrostu, które zapewnią trwały wzrost”.

„Aby zapewnić wykorzystanie przez Unię potencjału tkwiącego w zmianach i utrzymanie atrakcyjności Europy dla produkcji przemysłowej do roku 2020, potrzebujemy nowatorskiego podejścia do polityki przemysłowej, która wspierałaby przemysł, kładąc przy tym nacisk na kwestie zrównoważonego rozwoju, innowacji i kwalifikacji pracowników, które mają kluczowy charakter dla zachowania konkurencyjności unijnego przemysłu na światowych rynkach. Jestem zdeklarowanym zwolennikiem polityki kontynuacji usuwania zbędnych biurokratycznych obciążeń i oferowania przedsiębiorcom pewności prawnej niezbędnej przy angażowaniu się w długoterminowe inwestycje”.

„Następna Komisja musi nadać polityce UE w zakresie badań nowy wymiar i uczynić ją jednym z motorów naszego zrównoważonego rozwoju”.

– W kwestii programu na rzecz zatrudnienia w zmieniającym się środowisku pracy

„Musimy dopilnować, by nasze zasady integracji, równości i sprawiedliwości społecznej zostały włączone do nowego podejścia”. Nie dopuścimy, aby proces ten podważył nasze podstawowe prawa socjalne, takie jak prawo do zrzeszania się lub prawo do strajku”. Mają one bowiem fundamentalne znaczenie dla europejskiego modelu społeczeństwa. Jeżeli globalizacja zmusza nas do zwiększania konkurencyjności, nie możemy reagować na to obniżeniem standardów. Powinniśmy raczej zachęcać naszych partnerów, aby w interesie własnego dobrobytu przyjęli podobne standardy i kontynuować promowanie godnej pracy oraz innych standardów w pozostałych rejonach świata”.

– W kwestii rynków światowych

„Otwartość jest kluczowa dla przyszłej konkurencyjności Europy. To nie jest jedynie kwestia poglądów politycznych. Leży ona w naszym własnym interesie jako wiodącego światowego eksportera”.

„Musimy jeszcze efektywniej połączyć różne aspekty naszej polityki zewnętrznej, co umożliwi nam wykorzystywanie naszej „miękkiej siły” do osiągnięcia konkretnych rezultatów dla przedsiębiorstw w UE i naszych obywateli. Europejskie interesy wymagają spójnego i zdecydowanego wsparcia”.

– W kwestii sieci przyszłości

„Następna Komisja opracuje Europejską agendę cyfrową (której towarzyszyć będzie ukierunkowany program legislacyjny) w celu zwalczania głównych przeszkód w prawdziwym jednolitym rynku cyfrowym, wspierania inwestycji w szerokopasmowy Internet oraz zapobiegania niemożliwej do zaakceptowania przepaści cyfrowej”.

„Z powodu rosnącej zależności naszych gospodarek i społeczeństw od Internetu zaproponowana zostanie również ważna inicjatywa mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa sieci”.

– W kwestii otwarcia nowej ery dla globalnej Europy

„Traktat lizboński, jeżeli zostanie ratyfikowany, da nam możliwości otwarcia nowej ery w propagowaniu europejskich interesów na całym świecie”.

„Moim zadaniem będzie zagwarantowanie Komisji, jako organowi wykonawczemu polityki zewnętrznej w tak wielu kluczowych obszarach, pełnych możliwości, które pozwolą uchwycić odpowiedni moment, by nadać Europie znaczenie, na jakie zasługuje na arenie międzynarodowej. Obecnie nie możemy postrzegać stosunków zewnętrznych jako odrębnej dziedziny, ale jako część składową i pakiet tego, w jaki sposób realizujemy cele naszej polityki wewnętrznej”.

– W kwestii środków odpowiadających ambicjom

„Wymagać to będzie gruntownej reformy budżetu UE”.

„Powinniśmy ściślej i bardziej pomysłowo współpracować z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i sektorem prywatnym”.

„Komisja zaproponuje również stworzenie nowych warunków zawierania partnerstw publiczno-prywatnych, aby pomóc w łączeniu różnych źródeł finansowania w celu zmaksymalizowania inwestycji w nadchodzących latach”.

Kontekst

Przewodniczący José Manuel Barroso pełni funkcję przewodniczącego Komisji Europejskiej od 2004 r. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniach 4–7 czerwca 2009 r. Rada Europejska jednogłośnie nominowała przewodniczącego na kolejną pięcioletnią kadencję.

Przewodniczący José Manuel Barroso przedstawia swoje założenia dotyczące polityki Komisji w kolejnej kadencji przed spotkaniami z poszczególnymi grupami politycznymi Parlamentu, które odbędą się w dniach 7–9 września 2009 r.

Spotkania te odbywają się w perspektywie plenarnej debaty oraz głosowania parlamentarzystów w sprawie powołania przewodniczącego Komisji na kolejną kadencję, które Parlament zamierza przeprowadzić odpowiednio w dniach 15 i 16 września 2009 r.

Założenia dotyczące polityki dostępne są na stronie:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/


Side Bar