Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1272

Brussel, 3 september 2009

Commissievoorzitter Barroso stelt partnerschap voor vooruitgang en ambitie voor aan Europees Parlement

Voorzitter Barroso van de Europese Commissie heeft vandaag zijn politieke richtsnoeren voor het mandaat van de volgende Europese Commissie aan de voorzitter van het Europees Parlement toegezonden.

In het document zet voorzitter Barroso de doelstellingen en ideeën uiteen die naar zijn mening de basis zouden moeten vormen voor een politiek partnerschap tussen de Commissie en het Parlement gedurende de komende vijf jaar.

Barroso formuleert het als volgt: “Europa moet in de huidige wereld waarin we van elkaar afhankelijk zijn een harde keuze maken. Ofwel werken we samen om de uitdagingen het hoofd te bieden, ofwel veroordelen we onszelf tot een onbeduidende rol. Ik zal mijn inspanningen sterk opvoeren om een ambitieus Europa tot realiteit te maken. Een Europa waar de mensen bovenaan de beleidsagenda staan en dat de Europese waarden en belangen in de wereld uitdraagt. Een Europa dat nieuwe bronnen van groei koestert en slimme regelgeving stimuleert voor gezonde markten die voor de mensen werken. Een Europa van vrijheid en solidariteit.”

Hij voegt daaraan toe: “Ik wil nauw samenwerken met het Parlement om aan een welvarend, veilig en duurzaam Europa te bouwen, dat de troeven van de uitgebreide interne markt van de EU, de euro en het Europese samenlevingsmodel inzet.”

Passages uit de politieke richtsnoeren

– Het Europa waarin voorzitter Barroso gelooft

“Het zijn geen gewone tijden. Wat Europa nodig heeft, is een agenda voor hervorming. Alleen door samen te werken kan Europa de nodige kritische massa bereiken. Wij staan voor de keuze: ofwel geven we samen vorm aan de nieuwe wereldorde, ofwel opereert Europa in de marge.”

– Toekomstperspectief

“Tijdens mijn eerste mandaat ging het erom het Europa van 27 lidstaten te consolideren. De uitgebreide EU geeft ons nu een springplank om onze kracht zo goed mogelijk te gebruiken. We kunnen nu met overtuiging en vastberadenheid een nieuwe ambitie aan de dag leggen.”

– Prioriteiten op langere termijn: de EU in 2020

“De huidige Lissabonstrategie moet worden aangepast aan de periode na 2010 en een strategie voor convergentie en coördinatie worden waarmee deze geïntegreerde visie voor de EU in 2020 kan worden verwezenlijkt. Daartoe moeten we zowel op korte als langere termijn actie ondernemen:

  • Een succesvolle uitweg uit de crisis vinden

  • Het voortouw nemen tegen klimaatverandering

  • Nieuwe bronnen van duurzame groei en sociale cohesie ontwikkelen

  • Het Europa voor de mensen tot stand brengen

  • Een nieuw tijdperk voor Europa als wereldspeler.”

– Een succesvolle uitweg uit de crisis

“Nu moet voorrang worden gegeven aan het verder stimuleren van de vraag en het afremmen van de werkloosheid. Dit betekent dat het Europees economisch herstelplan krachtdadig moet worden uitgevoerd, waarbij de rente laag wordt gehouden en onze regels voor staatssteun worden gebruikt om regeringen te helpen bij hun inspanningen om de economie nieuw leven in te blazen zonder negatieve gevolgen te veroorzaken in andere lidstaten. Het is nog te vroeg om de maatregelen ter stimulering en ondersteuning van de economie en de financiële sector in te trekken, maar er moet wel een strategie worden voorbereid om deze maatregelen af te bouwen.”

“Onder mijn leiding zal de Commissie alle mogelijkheden van de verdragen benutten om de doelstellingen en de effecten van het economische beleid beter op elkaar af te stemmen, met name in de eurozone. Betere coördinatie is cruciaal voor een succesvolle strategie om uit de crisis te komen.”

“Europa moet uit de huidige crisis komen in de wetenschap dat het financiële systeem ethischer, robuust en solide is.”

– Klimaatverandering

“De economische en financiële crisis en het wetenschappelijke bewijs van de klimaatverandering hebben duidelijk gemaakt dat we meer moeten investeren in duurzaamheid. Niet alleen om de toekomst van onze planeet veilig te stellen, maar ook omdat Europa veel kan winnen bij investeringen in nieuwe koolstofarme technologieën voor groei en werkgelegenheid in de toekomst. Bestrijding van klimaatverandering en overschakeling op een koolstofarme economie bieden grote kansen voor bedrijven en mensen en leiden tot meer energiezekerheid.”

“Als eerste hierop inspringen biedt voordelen doordat het potentieel van Europese milieuvriendelijke industrieën, diensten en technologie kan worden benut door bedrijven, met name het midden- en kleinbedrijf, te stimuleren hiervan gebruik te maken en door passende regelgeving op te stellen. Een moderne industriële basis die milieuvriendelijke technologieën gebruikt en produceert en zo energiezuinig mogelijk opereert, is cruciaal voor duurzame groei in Europa.”

“De volgende Commissie moet hard blijven werken aan een economie met een lage CO 2 -uitstoot, en met name koolstofbeperking van de elektriciteitsvoorziening en de vervoerssector — alle vervoer, ook zee- en luchtverkeer, en de ontwikkeling van schone, elektrische auto’s.”

– Nieuwe bronnen van groei en sociale cohesie

“We kunnen niet eeuwig gebruik blijven maken van kortetermijnstimulansen. Nieuwe bronnen van groei zullen het stokje moeten overnemen: duurzame bronnen van groei.”

“Wil de EU dit potentieel voor verandering kunnen benutten en in 2020 nog een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor de industrie, dan hebben we een frisse aanpak van het industriebeleid nodig, dat de industrie ondersteunt en de nadruk legt op duurzaamheid, innovatie en de menselijke vaardigheden die de Europese industrie nodig heeft om op de wereldmarkt te kunnen blijven concurreren. Ik ben groot voorstander van een beleid dat onnodige administratieve lasten wegneemt en het bedrijfsleven de nodige rechtszekerheid biedt om langlopende investeringen te kunnen doen.”

“De volgende Commissie moet het onderzoeksbeleid van de EU radicaal versterken en het tot een van de gangmakers van de duurzame ontwikkeling van Europa maken.”

– Een werkgelegenheidsagenda voor een veranderende werkomgeving

“We moeten ervoor zorgen dat onze waarden inclusiviteit, gerechtigheid en sociale rechtvaardigheid in de nieuwe aanpak gehandhaafd blijven. Onze sociale grondrechten, zoals het recht van vereniging en het stakingsrecht, mogen niet worden aangetast. Deze rechten zijn fundamenteel voor het Europese samenlevingsmodel. Als de globalisering ons concurrentievermogen onder druk zet, mogen we als reactie daarop nooit onze normen verlagen. In plaats daarvan moeten we onze partners overhalen gelijkwaardige normen in te voeren, in het belang van hun eigen welzijn, en blijven pleiten voor fatsoenlijk werk en arbeidsnormen overal ter wereld.”

– Wereldmarkten

“Openheid is van kritiek belang voor het toekomstige concurrentievermogen van Europa. Dit is niet slechts een kwestie van politieke voorkeur: het is ook in ons eigen belang, omdat we de grootste exporteur ter wereld zijn.”

“We moeten de verschillende takken van ons externe beleid veel beter op elkaar afstemmen, zodat we onze invloed als “soft power” kunnen gebruiken om voor het Europese bedrijfsleven en de Europese burgers solide voordelen binnen te halen. Het Europese belang moet samenhangend en vastberaden worden verdedigd en bevorderd.”

– Netwerken van de toekomst

“De volgende Commissie zal een “Europese digitale agenda” opstellen (geflankeerd door een specifiek wetgevingsprogramma) om de belangrijkste obstakels voor een echte eengemaakte digitale markt aan te pakken, investeringen in snel internet te stimuleren en te voorkomen dat een onaanvaardbare digitale kloof ontstaat.”

“Een van de volgende grote Europese projecten is de totstandbrenging van een nieuw Europees supernetwerk voor elektriciteit en gas.”

– Een nieuw tijdperk voor Europa als wereldspeler

“Na de ratificatie van het Verdrag van Lissabon zullen de instrumenten voorhanden zijn voor een nieuw tijdperk in het uitdragen van de Europese belangen op wereldwijde schaal.”

“Ik zal alles doen om ervoor te zorgen dat de Commissie, als drijvende kracht achter zoveel belangrijke buitenlandse beleidsterreinen, een volwaardige speler is in het proces om Europa in de wereld de rol te geven die het verdient. Vandaag mogen we de buitenlandse betrekkingen niet langer als een vak apart zien, maar als een essentieel hulpmiddel om onze interne beleidsdoelstellingen te verwezenlijken.”

– Middelen om deze ambities te verwezenlijken

“Dit zal dan een radicale hervorming van de EU-begroting moeten zijn.”

“We moeten nauw en creatief samenwerken met de Europese Investeringsbank en de particuliere sector.”

“De Commissie zal ook een nieuw kader voor publiek-private samenwerkingsverbanden voorstellen, waardoor uit verschillende financieringsbronnen kan worden geput om de komende jaren de investeringen te verhogen.”

Achtergrond

José Manuel Barroso is sinds 2004 voorzitter van de Europese Commissie. Na de verkiezingen voor het Europees Parlement van 4–7 juni 2009 heeft de Europese Raad voorzitter Barroso unaniem voorgedragen voor een tweede ambtstermijn van vijf jaar.

Barroso presenteert zijn politieke richtsnoeren voor het mandaat van de volgende Commissie ter voorbereiding van bijeenkomsten met de verschillende fracties van het Europees Parlement, die van 7 tot 9 september 2009 zullen plaatsvinden.

Deze bijeenkomsten worden gehouden met het oog op het plenaire debat en de stemming in het Parlement over de benoeming van de voorzitter voor een nieuwe ambtstermijn. Deze zullen volgens de planning van het Parlement plaatsvinden op 15 respectievelijk 16 september 2009.

De politieke richtsnoeren zijn te vinden op het adres:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/


Side Bar