Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1272

Briuselis, 2009  m. rugsėjo 3 d.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuel is Barrosas Europos Parlamentui siūlo partnerystę, kuri padėtų užtikrinti pažangą ir įgyvendinti plačius užmojus

Šiandien Europos Komisijos Pirmininkas J. M. Barrosas Europos Parlamento Pirmininkui pateikė savo politines gaires kitos kadencijos Komisijai.

Dokumente išdėstyti tikslai ir idėjos, kuriomis, Pirmininko J. M. Barroso įsitikinimu, artimiausius penkerius metus turėtų būtų grindžiama Komisijos ir Europos Parlamento partnerystė.

J. M. Barrosas pažymėjo: „Šiandieniniame daugybės persipynusių ryšių pasaulyje Europa turi priimti sudėtingus sprendimus. Kad būtume pajėgūs spręsti įvairias problemas, turime bendradarbiauti. Priešingu atveju galime prarasti savo pozicijas. Dėsiu dvigubai daugiau pastangų, kad Europa įgyvendintų savo plačius užmojus. Europa, kurios politikos darbotvarkėje svarbiausia yra žmonės ir kuri siekia įtvirtinti savo vertybes ir interesus pasaulyje. Europa, kuri atranda vis naujų augimo šaltinių ir plėtoja patikimą žmonėms naudingų rinkų reguliavimą. Laisvės ir solidarumo Europa.“

J. M. Barrosas pridūrė: „Noriu glaudžiai bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir drauge kurti klestinčią, saugią ir tvarią Europą, kurios kertiniai akmenys turėtų būti išsiplėtusios ES bendroji rinka, euras ir mūsų europinis visuomenės modelis.“

Politi kos gairių ištraukos

- Europa, kuria tiki Pirmininkas J. M. Barrosas

„Dabar nelengvas metas. Europai reikia pertvarkos darbotvarkės. Tik dirbdama vieningai Europa gali sukaupti reikiamą kritinę masę. Turime rinktis: arba kartu kuriame naują tvarką, arba Europos svarba sumenks.“

- Perspektyva

„Per pirmąją kadenciją reikėjo sustiprinti 27 valstybių narių Europos Sąjungą. Išsiplėtusi ES dabar mums yra atspirties taškas siekiant kuo veiksmingiau pasinaudoti savo galimybėmis ir privalumais. Dabar galime drąsiai žengti į priekį, pasiryžę naujiems siekiams.“

- Ilgalaikių prioritetų nustatymas. 2020 m. Europos Sąjungos vizija

„Turime persvarstyti dabartinę Lisabonos strategiją, kad ji tiktų ir po 2010  m., ir paversti ją konvergencijos bei veiksmų derinimo strategija, kad įgyvendintume šią integruotą 2020 m. ES viziją. Todėl reikės imtis ir skubių, ir ilgalaikių veiksmų:

  • sėkmingai įveikti krizę;

  • vadovauti kovai su klimato kaita;

  • kurti naujus tvaraus ekonomikos augimo ir socialinės sanglaudos šaltinius;

  • kurti žmonių Europą;

  • pradėti naują globaliosios Europos erą.“

- Krizės įveikimas

„Dabar pirmiausia turėtume pasirūpinti toliau didinti paklausą ir sustabdyti nedarbo augimą. Taigi turime ryžtingai įgyvendinti Europos ekonomikos atkūrimo programą, išlaikyti mažas palūkanų normas ir naudotis savo valstybės pagalbos taisyklėmis, kad paremtume ekonomiką atgaivinti siekiančias vyriausybes, nesukeldami neigiamų padarinių kitoms valstybėms narėms. Atsisakyti šių ekonomikos ir finansų sektoriaus paskatų ir paramos priemonių per anksti, tačiau atitinkama jų atsisakymo strategija turi būti parengta.“

„Mano vadovaujama Komisija išnaudos visas Sutarties teikiamas galimybes ekonominės politikos tikslų konvergencijai ir poveikio darnumui, ypač euro zonoje, sustiprinti. Kad įveiktume krizę, reikės geriau derinti veiklą.“

„Pasibaigus dabartinei krizei, Europos finansų sistema turės būti etiškesnė, tvirtesnė ir atsakingesnė.“

- Vadovavimas kovai su klimato kaita

„Ekonomikos ir finansų krizė bei klimato kaitos moksliniai tyrimai įrodė, kad turime daugiau investuoti į tvarumą. Tačiau tai daroma ne tik todėl, kad siekiama gero savo planetai ateityje – Europai mažo išmetamųjų teršalų kiekio technologijos bus nepaprastai naudingos, nes padės sukurti naujų darbo vietų ir paskatins ekonomikos augimą. Dėl kovos su klimato kaita ir perėjimo prie mažo išmetamųjų teršalų kiekio technologijų ekonomikos atsiranda didžiulių galimybių, taip pat didėja mūsų energetinis saugumas.“

„Išnaudodama aplinką tausojančios pramonės, paslaugų ir technologijų potencialą, skatindama įmones, ypač mažąsias ir vidutines, diegti šias technologijas ir sukurdama tinkamą reguliavimo aplinką, ES gali įgyti pirmeivės pranašumą. Modernizuota pramonės bazė, kurioje naudojamos ir kuriamos aplinką tausojančios technologijos ir išnaudojamas energijos vartojimo efektyvumo potencialas, itin svarbi tvariam ekonomikos augimui Europoje užtikrinti.“

„Kitos kadencijos Komisija turi toliau tokiu pačiu te mpu kurti mažo išmetamųjų teršalų kiekio technologijų ekonomiką, pirmiausia – mažinti anglies dioksido taršą, kuri susidaro dėl mūsų elektros tiekimo ir transporto (įskaitant jūrų ir oro transportą) sektorių, ir kurti netaršius bei elektrinius automobilius.“

- Nauji tvaraus ekonomikos augimo ir socialinės sanglaudos šaltiniai

„Tačiau ne visuomet galėsime veiklą grįsti trumpalaikėmis paskatomis. Estafetę teks perduoti naujiems ir tvariems ekonomikos augimo šaltiniams.“

„Siekdami užtikrinti, kad ES visapusiškai išnaudotų pokyčių potencialą ir 2020 m. vis dar būtų pramonei patraukli erdvė, turime peržiūrėti pramonės rėmimo politiką. Kartu turime ypač daug dėmesio skirti tvarumui, inovacijoms ir žmogiškiesiems ištekliams, kurių reikia, kad ES pramonė išliktų konkurencinga pasaulyje. Esu pasiryžęs šalinti nereikalingas administracines kliūtis ir siekti teisinio tikrumo, kad įmonės nebijotų ilgalaikių investicijų.“

„Būsima Komisija privalo pradėti naują ES mokslinių tyrimų politikos etapą ir paversti ją viena iš darnaus vystymosi varomųjų jėgų.“

- Užimtumo darbotvarkė ir kintanti darbo aplinka

„Privalome užtikrinti, kad ir toliau būtų puoselėjamos mūsų vertybės – įtrauktis, lygybė ir socialinis teisingumas. Negalime leisti, kad būtų paminamos pagrindinės socialinės teisės, pavyzdžiui, teisė jungtis į asociacijas ar teisė streikuoti, nes tai – Europos visuomenės modelio pagrindas. Dėl globalizacijos kyla problemų mūsų konkurencingumui, tačiau reaguodami į ją neturėtume mažinti savo standartų. Priešingai, turime parodyti kitiems partneriams, kad panašių standartų, kaip antai tinkamo darbo, reikia jų pačių gerovei, ir toliau visame pasaulyje juos propaguoti.“

- Pasaulinės rinkos

„Atvirumas yra gyvybiškai svarbus užtikrinant Europos konkurencingumą ateityje. Ir tai ne vien politinių preferencijų klausimas. Jis Europos Sąjungai – vienai didžiausių pasaulio eksportuotojų – itin aktualus.“

„Turime kur kas geriau susieti įvairias išorės politikos kryptis, kad galėtume švelniomis priemonėmis pasiekti neabejotinų rezultatų ES verslui ir piliečiams. Europos interesus reikia ginti ir remti nuosekliai ir ryžtingai.“

- Ateities tinklai

„Kitos kadencijos Komisija parengs Europos skaitmeninę darbotvarkę (ir atitinkamą teisėkūros programą), padėsiančią įveikti didžiausias bendrosios skaitmeninės rinkos kliūtis, skatinti investicijas į spartųjį internetą ir šalinti nepriimtiną skaitmeninę atskirtį.“

„Vienas iš artimiausių Europos projektų – sukurti naują didžiulį Europos elektros ir dujų tinklą.“

- Naujas globaliosios Europos amžius

„Jeigu bus ratifikuota Lisabonos sutartis, mums bus suteikta priemonių pradėti naują Europos interesų įtvirtinimo pasaulyje etapą.“

„Įsipareigoju užtikrinti, kad Komisija, kuri įgyvendina tiek daug pagrindinių išorės politikos veiksmų, panaudotų visus savo įgaliojimus ir išnaudotų palankų momentą suteikti Europai tokį autoritetą pasaulinėje arenoje, kokio ji nusipelno. Šiandien išorės santykius turėtume vertinti ne kaip atskirą sritį, bet kaip neatsiejamą mūsų veiksmų siekiant vidaus politikos tikslų dalį.“

- Mūsų siekius atitinkančios lėšos

„Reikės esminės ES biudžeto reformos.“

„Turėtume glaudžiau ir lanksčiau bendradarbiauti su Europos investicijų banku (EIB) ir privačiuoju sektoriumi.“

„Komisija taip pat pasiūlys naują viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sistemą, kad padėtų sutelkti skirtingus finansavimo šaltinius ir taip artimiausiais metais kuo daugiau padidintų investicijas.“

Papildoma informacija

P irmininkas José Manuelis Barrosas Europos Komisijai vadovauja nuo 2004 m. Po 2009 m. birželio 4–7 d. Europos Parlamento rinkimų Europos Vadovų Taryba vieningai pasiūlė Pirmininko J. M. Barroso kandidatūrą kitai penkerių metų kadencijai.

Pirmininkas José Manuel is Barrosas pristato savo politikos gaires kitai kadencijai prieš 2009 m. rugsėjo 7–9 d. vyksiančius susitikimus su skirtingomis Europos Parlamento politinėmis grupėmis.

Susitikimai rengiami prieš Europos Parlamento plenarinį posėdį ir balsavimą dėl Pirmininko kandidatūros patvirtinimo kitai kadencijai, šiuo metu numatomų atitinkamai 2009  m. rugsėjo 15 ir 16 d.

Politikos gaires galima rasti

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/


Side Bar