Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1272

Bryssel 3. syyskuuta 2009

Komission puheenjohtaja Barroso ehdottaa Euroopan parlamentille edistykseen tähtäävää kumppanuutta kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso on tänään toimittanut Euroopan parlamentin puhemiehelle seuraavaa komission toimikautta koskevat poliittiset linjauksensa.

Linjauksissa esitetään ne tavoitteet ja ajatukset, joiden Barroson mielestä tulisi ohjata komission ja parlamentin välistä poliittista kumppanuutta seuraavien viiden vuoden aikana.

Barroso toteaa Euroopan olevan tiukkojen valintojen edessä nykyisessä keskinäisen riippuvuuden leimaamassa maailmassa. “Joko me teemme yhteistyötä vastataksemme haasteisiin tai päädymme taka-alalle. Tulen entistäkin voimakkaammin pyrkimään siihen, että kunnianhimoinen Eurooppa toteutuu: Eurooppa, joka pitää kansalaisia kaiken toimintansa keskipisteenä, ja ajaa eurooppalaisia arvoja ja etuja maailmalla – Eurooppa, joka ruokkii uusia kasvun lähteitä ja ajaa eteenpäin kansalaisten hyväksi toimivien vakaiden markkinoiden järkevää sääntelyä – vapauden ja yhteisvastuun Eurooppa.”

”Haluan työskennellä yhdessä parlamentin kanssa hyvinvoivan, turvallisen ja kestävän Euroopan hyväksi, Euroopan, jonka perustana ovat laajentuneiden EU:n sisämarkkinoiden, euron ja eurooppalaisen yhteiskuntamallin vahvuudet”, Barroso sanoo.

Otteita poliittisista linjauksista

- Barroson näkemys Euroopasta

”Elämme poikkeuksellisia aikoja, ja siksi Eurooppa tarvitsee muutosvetoista toimintaohjelmaa. Vain yhdessä toimimalla Eurooppa voi saavuttaa tarvittavan kriittisen massan. Olemme valinnan edessä: joko ryhdymme yhdessä muokkaamaan uutta järjestystä tai Eurooppa jää taka-alalle.”

- Tulevaisuuden lähtökohdat

”Ensimmäisessä toimikaudessani oli kyse 27 valtion EU:n yhteennivomisesta. Laajentunut EU toimii nyt voimanlähteenä, jonka avulla voimme hyödyntää kokoamme ja vahvuuksiamme mahdollisimman tehokkaasti. Olemme nyt päässeet asemaan, jossa voimme päättäväisin ja luottavaisin mielin astua uudelle tavoitetasolle.”

- Prioriteettien asettaminen pidemmällä aikavälillä: visio EU:sta vuonna 2020

”Meidän on tarkistettava nykyistä Lissabonin strategiaa vuoden 2010 jälkeistä aikaa varten ja tehtävä siitä lähentymisen ja koordinoinnin strategia, joka tuottaa tarvittavat tulokset, jotta tämä kokonaisvaltainen visio EU:sta vuonna 2020 toteutuisi. Tämä edellyttää sekä välittömiä että pidemmän aikavälin toimia

  • Onnistunut nousu kriisistä

  • Ilmastonmuutoksen torjunnan johtaminen

  • Uusien kasvun ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lähteiden kehittäminen

  • Ihmisten Euroopan kehittäminen

  • Uuden globaalin Euroopan aikakauden käynnistäminen.”

- Onnistunut nousu kriisistä

”Nyt on tärkeintä edelleen ylläpitää kysyntää ja ehkäistä työttömyyden kasvua. Se tarkoittaa, että Euroopan talouden elvytysohjelma on toteutettava määrätietoisesti. Korot on pidettävä alhaalla ja EU:n valtiontukisääntöjä on sovellettava niin, että ne tukevat hallitusten elvytyspyrkimyksiä vaikuttamatta haitallisesti muihin jäsenvaltioihin. Talouden ja rahoitusalan kannustin- ja tukitoimenpiteiden poistaminen on vielä liian aikaista, mutta strategiaa niistä irtautumiseksi on valmisteltava.”

”Minun johdollani komissio tulee käyttämään kaikki perustamissopimuksen tarjoamat mahdollisuudet talouspolitiikan tavoitteiden yhteneväisyyden ja vaikutusten johdonmukaisuuden lisäämiseksi erityisesti euroalueella. Koordinoinnin parantaminen on keskeisessä asemassa, jotta tukitoimista irtautuminen tapahtuu onnistuneesti.”

”Euroopan on jätettävä tämänhetkinen kriisi taakseen varmana siitä, että sillä on eettisempi, vankempi ja vastuullisempi rahoitusjärjestelmä.”

- Ilmastonmuutoksen torjunnan johtaminen

”Talous- ja finanssikriisi sekä ilmastonmuutosta koskeva tieteellinen näyttö ovat osoittaneet, että meidän on lisättävä panostusta kestävään kehitykseen. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään siitä, että teemme planeettamme tulevaisuuden kannalta oikeita ratkaisuja; Eurooppa tulee uusien työpaikkojen ja kasvun muodossa myös hyötymään valtavasti investoinneista uuteen vähähiiliseen teknologiaan. Ilmastonmuutoksen torjunta ja siirtyminen vähähiiliseen talouteen tarjoavat yrityksille ja ihmisille valtavasti mahdollisuuksia ja parantavat energiavarmuuttamme.”

”Edelläkävijän asemasta voidaan saada etua hyödyntämällä EU:n ympäristöystävällisen teollisuuden, palvelujen ja teknologian potentiaalia. Tähän päästään edistämällä niiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä, etenkin pk-yrityksissä, ja luomalla asianmukainen sääntely-ympäristö. Teollisuus, jota on uudistettu siten, että se pystyy käyttämään ja tuottamaan ympäristöystävällistä teknologiaa, ja joka hyödyntää mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöä, on avain Euroopan kestävään kasvuun.”

”Seuraavan komission on ylläpidettävä kehitystä kohti vähäpäästöistä taloutta ja etenkin kohti vähähiilisempää sähköntuotantoa ja liikennesektoria. Tämä koskee kaikenlaista liikennettä, myös meri- ja lentoliikennettä. Yhtä lailla on jatkettava vähäpäästöisempien autojen ja sähköautojen kehittämistä.”

- Uusien kasvun ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lähteiden kehittäminen

”Emme kuitenkaan voi loputtomiin tukeutua lyhytaikaiseen elvytykseen. Viestikapula on siirrettävä uusille – kestäville – kasvun lähteille.”

”Varmistaaksemme, että EU käyttää tämän muutospotentiaalin hyväkseen ja säilyy teollisuudelle houkuttelevana vielä vuonna 2020, tarvitsemme teollisuuspolitiikkaamme tuoretta ajattelua, joka tukee teollisuutta ja painottaa kestävyyttä, innovointia ja ihmisten osaamista. Niitä tarvitaan, jotta EU:n teollisuus säilyisi maailmanmarkkinoilla kilpailukykyisenä. Olen sitoutunut politiikkaan, jossa jatketaan tarpeettomien hallinnollisten rasitteiden poistamista ja tarjotaan yrityksille oikeusvarmuus, jota ne tarvitsevat voidakseen tehdä pitkäaikaisia investointeja.”

”Seuraavan komission on nostettava EU:n tutkimuspolitiikka uudelle tasolle ja tehtävä siitä yksi kestävän kehityksen vetureista.”

- Muuttuvan työelämän periaateohjelma

”Meidän on huolehdittava siitä, että osallisuus, yhdenvertaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus, jotka ovat yhteisiä arvojamme, näkyvät uudessa lähestymistavassa. Emme tule sallimaan sosiaalisten perusoikeuksiemme, kuten järjestäytymisoikeuden tai lakko-oikeuden, murentamista. Ne kuuluvat eurooppalaisen yhteiskuntamallin perusteisiin. Jos globalisaatio asettaakin paineita kilpailukyvyllemme, tämän ei koskaan pitäisi johtaa siihen, että heikennämme normejamme. Pikemminkin meidän on saatava kumppanimme ottamaan käyttöön samankaltaisia normeja oman hyvinvointinsa edistämiseksi ja jatkettava edelleen asianmukaisten työolojen ja muiden normien puolesta puhumista kaikkialla maailmassa.”

- Globaalit markkinat

”Markkinoiden avoimuus on keskeisessä asemassa Euroopan tulevan kilpailukyvyn kannalta. Kyse ei ole pelkästään poliittisesta arvovalinnasta. Avoimuus on oman etumme mukaista; olemmehan maailman suurin viejä.”

”Meidän on yhdistettävä ulkoisen politiikkamme eri toimintalinjat paljon nykyistä paremmin, jotta ”pehmeä vaikutusvaltamme” johtaa konkreettisiin hyötyihin EU:n yrityksille ja kansalaisille. Euroopan etua on ajettava johdonmukaisesti ja määrätietoisesti.”

- Tulevaisuuden verkot

”Seuraava komissio tulee laatimaan eurooppalaisen digitaalistrategian (ja kohdennetun lainsäädäntöohjelman), jolla pyritään poistamaan toimivien digitaalisten sisämarkkinoiden suurimmat esteet, edistämään investointeja nopeaan internetiin ja poistamaan digitaalinen kahtiajako.”

”Yksi seuraavista suurista eurooppalaisista projekteista tulee olemaan uuden eurooppalaisen superverkon luominen sähkö- ja kaasuhuoltoa varten.”

- Uusi globaalin Euroopan aikakausi

”Jos Lissabonin sopimus ratifioidaan, se antaa meille keinot avata uusi aikakausi Euroopan etujen edistämisessä maailmalla.”

”Olen sitoutunut varmistamaan, että komissio, joka toimii niin monien keskeisten ulkopolitiikan osa-alueiden veturina, tekee kaiken voitavansa, jotta Eurooppa saa sille kuuluvan painoarvon kansainvälisellä näyttämöllä. Meidän ei tule nähdä nykypäivän ulkosuhteita erillisenä umpiona, vaan kiinteänä osana kokonaisuutta, jolla pyrimme sisäpoliittisiin päämääriimme.”

- Voimavarat tavoitteisiin pääsemiseksi

”Tämä edellyttää budjetin perinpohjaista uudistusta.”

”Meidän olisi päästävä tiiviimpään ja luovempaan yhteistyöhön Euroopan investointipankin EIP:n ja yksityisen sektorin kanssa.”

”Komissio tulee myös ehdottamaan uusia puitteita julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksille, jotta eri rahoituslähteitä voidaan helpommin koota yhteen ja maksimoida tulevien vuosien investoinnit.”

Taustaa

José Manuel Barroso on toiminut Euroopan komission puheenjohtajana vuodesta 2004. Eurooppa-neuvosto nimitti 4.–7. kesäkuuta 2009 pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien jälkeen puheenjohtaja Barroson yksimielisesti toiselle viiden vuoden toimikaudelle.

Puheenjohtaja Barroso esittää tulevaa toimikautta koskevat poliittiset linjauksensa parlamentin eri puolueryhmien kanssa 7.–9. syyskuuta 2009 pidettävien kokousten edellä.

Kokoukset pohjustavat parlamentin täysistunnossa käytävää keskustelua ja parlamentin äänestystä puheenjohtajan nimittämisestä uudelle toimikaudelle. Parlamentin tämänhetkisten suunnitelmien mukaan näiden aika on 15. ja 16. syyskuuta 2009.

Poliittiset linjaukset ovat osoitteessa

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/


Side Bar