Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1272

Brüssel, 3. september 2009

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso teeb ettepaneku luua edasiminekuks ambitsioonikas partnerlus Euroopa Parlamendiga

Täna saatis president Barroso Euroopa Parlamendile oma poliitilised suunised Euroopa Komisjoni järgmiseks ametiajaks.

Suunistes on toodud esile eesmärgid ja ideed, millele võiks komisjoni ja parlamendi poliitiline partnerlus president Barroso arvates järgmisel viiel aastal tugineda.

President Barroso sõnul tuleb Euroopal teha tänapäevases maailmas, kus riigid on üksteisest sõltuvus, raske valik. „Me kas võtame väljakutse üheskoos vastu või muutume rahvusvahelisel areenil kõrvaliseks tegijaks. Luban teha veelgi enam tööd selle nimel, et ambitsioonikast Euroopast saaks reaalsus. Ambitsioonika Euroopa all pean ma silmas sellist Euroopat, mis asetab inimesed oma tegevuskava keskmesse ning seisab oma väärtuste ja huvide eest ülejäänud maailmas. Ambitsioonikas Euroopa toetab majanduskasvu uusi allikaid ja edendab arukat reguleerimist, et turud oleksid elujõulised ja teeniksid rahva huve. Ambitsioonikas Euroopa põhineb vabadusel ja solidaarsusel.”

Lisaks rõhutas president Barroso oma soovi teha parlamendiga tihedat koostööd jõuka, turvalise ja jätkusuutliku Euroopa Liidu nimel, mis ammutab jõudu laienenud ELi siseturu, euro ja Euroopa ühiskonnamudeli tugevatest külgedest.

Väljavõtted poliitilistest suunistest

- Euroopa, millesse president Barroso usub

„Praegu on erakordne aeg, mil Euroopa vajab muutusi toetavat tegevuskava. Muudatusi saab Euroopa teha ainult koostöö kaudu. Meie ees on valik: kas kujundame üheskoos uut maailmakorda või kaotab Euroopa oma kaalu.”

- Tulevikuväljavaated

„Minu esimesel ametiajal oli eesmärgiks kindlustada 27 liikmesriigist koosnevat Euroopat. Laienenud Euroopa Liit on hüppelauaks, mis võimaldab meil oma suurust ja tugevust kõige paremini ära kasutada. Praegu saame veendunult ja otsusekindlalt liikuda edasi uute auahnete sihtide suunas.“

- Prioriteetide seadmine pikemaks perspektiiviks: visioon EList aastal 2020

„Praegune Lissaboni strateegia tuleb meil üle vaadata, et ta sobiks 2010. aastale järgnevasse perioodi; ühtlasi tuleb see muuta lähenemis- ja koordineerimis-strateegiaks, mis aitaks viia ellu meie integreeritud visiooni EList aastal 2020. Selleks on vaja nii koheseid kui ka pikemas perspektiivis astutavaid samme:

  • edukalt kriisist väljuda

  • võtta juhtroll kliimamuutuste küsimustes

  • arendada välja uued jätkusuutliku kasvu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse arengumootorid

  • arendada edasi inimestekeskset Euroopat

  • juhatada sisse uus globaalse Euroopa ajastu.“

- Edukas kriisist väljumine

„Nüüd on esmatähtis nõudlust jätkuvalt säilitada ja töötuse kasvu pidurdada. Selleks tuleb jõuliselt rakendada Euroopa majanduse elavdamise kava, hoida intressimäärad madalad ja kasutada meie riigiabieeskirju, et toetada valitsuste püüet majandust turgutada, ilma et see avaldaks teistes liikmesriikides kahjustavat mõju. Veel on liiga vara neid stiimuleid ning majanduse ja finantssektori toetusmeetmeid lõpetada, aga nende lõpetamise strateegia tuleb juba ette valmistada.“

„Minu juhatusel kasutab komisjon kõiki asutamislepingus olevaid võimalusi, et tugevdada majanduspoliitiliste eesmärkide lähendamist ja tulemuste järjepidevust, eriti euroalas. Edukas kriisist väljumise strateegia nõuab tõhusamat koordineerimist.“

„Euroopa peab praegusest kriisist väljuma veendumuses, et tal on eetilisem, vastupidavam ja vastutustundlikum finantssüsteem“.

- Juhtroll kliimamuutuste küsimustes

„Majandus- ja finantskriis ning teaduslikud tõendid kliimamuutustest on näidanud, et rohkem tuleb investeerida jätkusuutlikkusse. Aga küsimus ei ole üksnes planeedi tulevikus: investeerimine uutesse, vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiatesse võib tuua mõõtmatut kasu ka Euroopa tulevasele töökohtade loomisele ja majanduskasvule. Võitlus kliimamuutuste vastu ja liikumine vähese süsinikdioksiidiheitega majanduse suunas pakub tohutuid võimalusi nii ettevõtetele kui ka inimestele ja suurendab meie energiajulgeolekut.“

„Kui kasutada ära ELi keskkonnasõbralike tootmisharude, teenuste ja tehnoloogia võimalusi, soodustades nende kasutuselevõttu ettevõtetes, eriti VKEdes, ning töötada välja selleks sobiv õiguskeskkond, siis võime saada esimese turuletulija eelise. Tööstusbaas, mis on piisavalt moderniseeritud, et kasutada ja toota keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid, ning mis kasutab ära energiatõhususe potentsiaali, on Euroopa jätkusuutliku kasvu võti.“

„Järgmine komisjon peab jätkuvalt asetama rõhku vähese süsinikdioksiidiheitega majandusele ning eelkõige meie elektrivarustuse ja transpordisektori süsinikdioksiidiheite vähendamisele – see puudutab kogu transporti, kaasa arvatud mere- ja õhutransporti, samuti ökopuhaste ja elektriautode väljatöötamist.“

- Majanduskasvu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse uute arengumootorite hoogustamine

„Lühiajalistele stiimulitele ei saa me igaveseks lootma jääda. Teatepulga peavad üle võtma uued, jätkusuutlikud kasvu allikad.“

„Et EL selle muutustepotentsiaali ära kasutaks ja jääks samas aastal 2020 atraktiivseks tööstuspiirkonnaks, on meil vaja uut tööstuspoliitika kontseptsiooni, mis toetab tööstust, asetades rõhu jätkusuutlikkusele, innovatsioonile ja inimoskustele, mis aitavad ELi tööstusel maailmaturul konkurentsis püsida. Mul on kindel kavatsus ajada poliitikat, mis ka edaspidi kõrvaldab tarbetud halduskohustused ja annab ettevõtetele pikaajaliste investeeringute tegemiseks vajaliku õiguskindluse.“

„Järgmine komisjon peab viima ELi teaduspoliitika uuele tasemele ja muutma selle meie jätkusuutliku arengu üheks käivitajaks.“

- Tööhõivealane tegevuskava muutuvate töökohtade jaoks

„Me peame tagama, et kõik see, mida me väärtustame – kaasatus, võrdsed võimalused ja sotsiaalne õiglus – võetaks üle ka uude lähenemisviisi. Me ei tohi lubada, et ohtu satuksid sotsiaalsed põhiõigused, nagu ühinemis- või streigiõigus. Need on Euroopa ühiskonnamudeli alustalad. Ning kui globaliseerumine avaldab survet meie konkurentsivõimele, ei tohiks me sellele vastuseks kunagi oma latti allapoole lasta. Pigem peaksime partnereid üles kutsuma, et nad kehtestaksid omaenda heaolu huvides samasugused nõuded, ning jätkama kogu maailmas inimväärse töö ja muude standardite propageerimist.“

- Globaalsed turud

„Avatus on Euroopa tulevase konkurentsivõime seisukohast äärmiselt oluline. Tegemist ei ole pelgalt poliitilise eelistusega. Maailma juhtiva eksportijana on see meie endi huvides.“

„Me peame palju paremini ühendama oma välispoliitika eri harud, et saaksime võidelda „pehme jõu” toel ELi ettevõtluse ja kodanike jaoks välja käegakatsutavad tulemused. Üleeuroopalisi huve tuleb kaitsta ja edendada ühtselt ja kindlameelselt.“

- Tulevikuvõrgud

„Järgmine komisjon töötab välja Euroopa digitaalse tegevuskava (koos teemakohase õigusloomekavaga), et kõrvaldada takistused tõelise digitaalse ühtse turu eest, edendada investeeringuid kiiresse Interneti-ühendusse ja hoida ära lubamatu digitaalne lõhe.“

„Üks Euroopa järgmisi suurprojekte on luua Euroopale uus Euroopa elektri- ja gaasivõrke ühendav supervõrk."

- Uue globaalse Euroopa ajastu sissejuhatamine

„Lissaboni lepingu ratifitseerimisega antakse meile vahendid, et juhatada sisse uus ajastu Euroopa huvide edendamisel ülejäänud maailmas.“

„Teen kõik selleks, et tagada, et komisjon kui nii mitme olulise välispoliitikavaldkonna edasiviiv jõud täidab täies ulatuses oma ülesannet, et anda Euroopale maailmaareenil vääriline kaalukus. Me ei saa välissuhteid vaadelda eraldiseisva valdkonnana, vaid osana meie sisepoliitika eesmärkide saavutamisest.“

- Vahendid, mis sobiksid kokku meie ambitsioonidega

„ELi eelarvet tuleb põhjalikult reformida.“

„Meie koostöö Euroopa Investeerimispanga ja erasektoriga peab olema tihedam ja loomingulisem.“

„Komisjon teeb ka ettepaneku uue avaliku ja erasektori koostööraamistiku kohta, mis ühendab erinevate rahastamisallikate vahendid, et suurendada investeeringuid lähiaastatel nii palju kui võimalik.“

Taustaks

José Manuel Barroso on olnud Euroopa Komisjoni president alates 2004. aastast. Pärast 4.–7. juunil 2009 toimunud Euroopa Parlamendi valimisi esitas Euroopa Ülemkogu ühehäälselt president Barroso kandidatuuri ka järgmiseks viieaastaseks ametiajaks.

President Barroso poliitilised suunised järgmiseks ametiajaks loovad viljaka pinnase kohtumistele parlamendi fraktsioonidega, mis leiavad aset 7.–9. septembril 2009.

Nende kohtumiste eesmärk on valmistuda parlamendi täiskogu istungiks, millel arutatakse komisjoni presidendi ametissenimetamist järgmiseks ametiajaks ja korraldatakse selles küsimuses hääletus. Parlamendi praeguste kavade kohaselt peaksid arutelu ja hääletus toimuma vastavalt 15. ja 16. septembril 2009.

Poliitilised suunised on kättesaadavad järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/


Side Bar