Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/O9/ 1272

Bruxelles, den 3. september 2009

Formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, foreslår Europa-Parlamentet et partnerskab for fremskridt og ambitioner

I dag har Kommissionens formand José Manuel Barroso sendt sine politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommissions mandatperiode til formanden for Europa-Parlamentet.

I dokumentet fremlægges de målsætninger og ideer, som José Manuel Barroso mener bør inspirere et politisk partnerskab mellem Kommissionen og Parlamentet i de næste fem år.

José Manuel Barroso udtalte: “Europa står over for svære valg i verden af i dag med så stor indbyrdes afhængighed. Enten arbejder vi sammen om at tage udfordringerne op. Eller også er vi dømt til at være ligegyldige. Jeg vil gøre mit yderste for at gøre et ambitiøst Europa til en realitet. Et Europa, der sætter mennesket i centrum for den politiske dagsorden og fremmer europæiske værdier og interesser i verden. Et Europa, der ophjælper nye kilder til vækst og fremdriver fornuftig regulering af sunde markeder, der er til for folket. Et Europa med frihed og solidaritet.

José Manuel Barroso tilføjede: "Jeg ønsker at arbejde tæt sammen med Parlamentet om at skabe et velstående, sikkert og bæredygtigt Europa, der bygger videre på den styrke, der ligger i EU’s indre marked, euroen og vores europæiske samfundsmodel.”

***

Uddrag fra dokumentet med de politiske retningslinjer

- Om det Europa, José Manuel Barroso tror på

" Tiderne er ikke, hvad de har været. Europa har brug for en forandringsdagsorden. Kun ved at arbejde sammen kan Europa få den kritiske masse, der er behov for. Vi står over for et valg: enten udformer vi sammen den nye orden, eller også vil Europa blive uvedkommende. "

- Om fremtidsperspektivet

"Min første embedsperiode handlede om at konsolidere et EU med 27 medlemsstater. Det udvidede EU giver os nu mulighed for at bruge vores indflydelse og styrke bedst muligt. Vi er nu i stand til beslutsomt at gå videre med et nyt ambitionsniveau."

- Om fastsættelse af langsigtede prioriteter: en vision for EU 2020

"Vi bliver nødt til at revidere den nuværende Lissabonstrategi, så den passer til tiden efter 2010, og gøre den til en strategi om konvergens og koordination, som kan virkeliggøre denne integrerede vision for EU 2020. Det vil kræve handling både straks og på længere sigt:

  • Vi må sikre en vellykket afslutning på krisen.

  • Vi må føre an på klimaforandringsområdet.

  • Vi må udvikle nye kilder til bæredygtig vækst og social samhørighed.

  • Vi må fremme et folkets Europa.

  • Vi må indlede en ny æra for et globalt Europa."

- Om en vellykket afslutning på krisen

"Førsteprioriteten er nu at fortsætte med at holde efterspørgslen oppe og standse stigningen i arbejdsløshed. Dette indebærer, at den europæiske økonomiske genopretningsplan skal gennemføres effektivt, rentesatserne skal holdes nede, og statsstøttereglerne skal bruges til at støtte regeringerne i deres indsats for at sætte gang i økonomien, uden at det får skadelige virkninger i andre medlemsstater. Det er for tidligt at trække disse stimulerende foranstaltninger og støtteforanstaltninger til økonomien og finanssektoren tilbage, men der må udarbejdes en strategi for at bringe dem til ophør."

"Under min ledelse vil Kommissionen bruge hele viften af muligheder, traktaten giver for i højere grad at tilnærme målsætningerne med den økonomiske politik og sammenhængen i dens virkninger, navnlig i euroområdet. En bedre koordination vil være afgørende for, at denne afslutningsstrategi bliver vellykket."

"Europa skal komme ud af den nuværende krise med en tillid til, at det har et mere etisk, robust og ansvarligt finanssystem."

- Om en førende stilling på klimaforandringsområdet

"Den økonomiske og finansielle krise og de videnskabelige beviser for klimaforandringer har vist os, at vi bliver nødt til at investere mere i bæredygtighed. Men det drejer sig ikke bare om at gøre det rigtige i forhold til vores planets fremtid - Europa vil kunne drage enorme fordele af at investere i ny teknologi med lavt CO 2 -udslip, hvad angår fremtidige arbejdspladser og vækst. Kampen mod klimaforandringer og udviklingen i retning af en økonomi med lavt CO 2 -udslip giver kæmpe muligheder og vil øge vores energisikkerhed."

"Fordelene ved at have et forspring på markedet kan opnås ved at udnytte de muligheder, der ligger i EU's miljøvenlige industri, tjenesteydelser og teknologi, ved at fremme brugen af dem i virksomhederne, særligt i de små og mellemstore virksomheder, og skabe de rigtige retlige rammer for det. Industrielle strukturer, der er moderniseret, så de kan anvende miljøvenlig teknologi, og som udnytter potentialet til energieffektivitet, er nøglen til bæredygtig vækst i Europa."

"Den næste Kommission bliver nødt til at opretholde bevægelsen mod en lavemissionsøkonomi og især mod at nedbringe CO 2 -udslippet fra vores elektricitetsforsyning og transportsektoren - al transport, herunder søtransport og luftfart - og sikre udvikling af rene og elektriske biler."

- Om fremme af nye kilder til vækst og social samhørighed

" Vi kan ikke blive ved med at sætte vores lid til kortsigtet stimulering. Nye kilder til vækst må tage over - kilder til vækst, som er bæredygtige."

" For at sikre, at EU udnytter sit potentiale til at skabe ændringer og også i 2020 er et attraktivt sted at placere industrier, har vi brug for en frisk tilgang til industripolitik, som støtter industrien, og lægger vægt på bæredygtighed, innovation og de menneskelige færdigheder, der er nødvendige, for at industrien i Europa kan blive ved med at være konkurrencedygtig på verdensmarkederne. Jeg går ind for en politik, hvor der fortsat fjernes unødvendige administrative byrder, og som giver den retssikkerhed, som virksomhederne har brug for til at kunne foretage langsigtede investeringer ."

" Den næste Kommission skal få EU's forskningspolitik op på et nyt niveau og gøre den til en af motorerne i vores bæredygtige udvikling. "

- Om en beskæftigelsesdagsorden for en arbejdsplads i forandring

" Vi er nødt til at sikre os, at vores værdier om inklusion, lighed og social retfærdighed føres videre i en ny strategi. Vi vil ikke tillade, at basale sociale rettigheder som foreningsret eller strejkeret bliver undermineret. De er grundlæggende for den europæiske samfundsmodel. Og hvis globaliseringen lægger pres på vores konkurrenceevne, bør vi aldrig reagere ved at sænke vores standarder. Vi skal snarere få andre partnere til at vedtage tilsvarende standarder af hensyn til deres eget vel og fortsætte med at tale for anstændige arbejds- og andre standarder i alle dele af verden."

- Om globale markeder

" Åbenhed er meget vigtig for Europas fremtidige konkurrenceevne. Det er ikke blot et spørgsmål om, hvad der foretrækkes politisk. Det er i vores egen interesse som verdens førende eksportør ."

" Vi bliver nødt til at blive meget bedre til at følge de forskellige strenge i vores eksterne politik, for på den måde at bruge vores "bløde" styrke til at opnå solide resultater for EU's erhvervsliv og for borgerne. De europæiske interesser må fremmes på en sammenhængende, beslutsom måde."

- Om fremtidens netværk

" Den næste Kommission vil udarbejde en europæisk digital dagsorden (der skal ledsages af et målrettet lovgivningsprogram) for at kunne takle de største forhindringer for et reelt digitalt indre marked, for at fremme investering i højhastighedsinternet og for at forhindre et uacceptabelt digitalt svælg. "

" Et af de næste store europæiske projekter er at give Europa et nyt europæisk supernet til elektricitet og gas."

- Om indledning af en ny æra for det globale Europa

"Hvis Lissabontraktaten bliver ratificeret, vil den give os værktøjerne til at indlede en ny æra til fremme af EU's interesser verden over."

"Jeg forpligter mig til at sikre, at Kommissionen som drivkraft bag så mange vigtige eksterne politikker spiller sin rolle fuldt ud og griber øjeblikket til at give EU den vægt, det fortjener på den globale scene. Vi må ikke i dag se de eksterne forbindelser som en særskilt "kasse", men som en del af og et led i opnåelsen af vores interne politiske mål."

- Om midler, der står mål med vores ambitioner

"Det vil kræve en gennemgribende reform af EU-budgettet."

" Vi bør have et tættere og nyskabende samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank og den private sektor. "

" Kommissionen vil også foreslå en ny ramme for offentligt-private partnerskaber for at hjælpe med at bringe forskellige finansieringskilder sammen for at maksimere investeringerne i de kommende år. "

Baggrund

José Manuel Barroso har været formand for Europa-Kommissionen siden 2004. Efter valget til Europa-Parlamentet fra den 4. til den 7. juni 2009 indstillede Rådet for Den Europæiske Union enstemmigt José Manuel Barroso til en ny femårsperiode.

José Manuel Barroso fremlægger sine politiske retningslinjer for den næste embedsperiode forud for møder med de forskellige politiske grupper i Parlamentet, der skal holdes mellem den 7. og 9. september 2009.

Møderne bliver holdt med henblik på forhandlingerne i plenarmøde og Parlamentets afstemning om udnævnelsen af formanden for den næste embedsperiode, som Parlamentet på nuværende tidspunkt planlægger at holde henholdsvis den 15. og den 16. september 2009.

De politiske retningslinjer kan ses på:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar