Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1272

V Bruselu 3. září 2009

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso navrhuje Evropskému parlamentu partnerství pro pokrok a naplnění ambicí

Předseda Bar roso dnes zaslal Předsedovi Evropského parlamentu své hlavní směry politiky pro mandát příští Evropské komise.

Tento dokument představuje cíle a myšlenky, o něž by se v následujících pěti letech mělo podle předsedy Ba rrosa opírat politické partnerství mezi Komisí a Parlamentem.

Předseda Bar roso uvedl: „Evropa musí v současném vzájemně závislém světě činit jasná rozhodnutí. Buď budeme čelit těmto výzvám společně, nebo se vydáme cestou k bezvýznamnosti. Zvýším své úsilí pro to, aby se Evropa ambicí stala skutečností. Evropa, kde je člověk na prvním místě politického programu a která prosazuje své hodnoty a zájmy v celém světě. Evropa, která podporuje nové zdroje růstu a která směřuje k inteligentním právním úpravám, které zajistí, aby lidé měli prospěch z dobře fungujících trhů. Evropa svobody a solidarity.“

Předseda Barroso dodal: „Chci úzce spolupracovat s Parlamentem v zájmu prosperující, bezpečné a udržitelné Evropy, která staví na silných stránkách rozšířeného vnitřního trhu EU, na euru a na našem evropském modelu společnosti.“

***

Citace z textu hlavních politických směrů

– Evropa, v niž předsed a Barroso věří

„Nežijeme v obyčejné době. Evropa potřebuje transformační agendu. Potřebnou váhu si může zajistit pouze spoluprací. Máme na výběr: buď budeme kolektivně utvářet nový řád, nebo se Evropa vydá cestou k bezvýznamnosti.“

– Výhledy do budoucna

„Můj první mandát spočíval v upevnění Evropy s 27 členskými státy. Rozšířená Evropská unie nám nyní dává možnost využít našich úspěchů a silných stránek k co nejlepšímu užitku. Právě jsme v období, kdy je potřeba jít s přesvědčením a odhodláním dál k nové ambiciózní fázi.“

– Stanovení priorit v delším horizontu: vize pro EU 2020

„Musíme upravit Lisabonskou strategii, aby odpovídala období po roce 2010 – aby se stala strategií pro konvergenci a koordinaci a umožnila uskutečnění této integrované vize EU 2020. K tomu budou zapotřebí okamžité i dlouhodobější kroky.

  • Úspěšné vykročení z krize,

  • Vedoucí postavení v boji proti změně klimatu,

  • Rozvoj nových zdrojů udržitelného růstu a sociální soudržnosti,

  • Pokrok v koncepci „Evropa občanů“,

  • Zahájení nové éry globální Evr opy.“

– Úspěšné vykročení z krize

„Prvořadým úkolem je nyní pokračovat v udržování poptávky a zastavit růst nezaměstnanosti. To znamená důsledně plnit plán evropské hospodářské obnovy, udržovat úrokové míry na nízké úrovni a uplatňovat pravidla státní podpory tak, abychom vlády podpořili v jejich úsilí o revitalizaci ekonomiky bez nepříznivých dopadů na ostatní členské státy. K odstranění těchto pobídek a podpůrných opatření pro ekonomiku a finanční sektor ještě nenastal vhodný okamžik, ale je nutné mít připravenu strategii pro ukončení intervencí.“

„Pod mým vedením využije Komise celou paletu možností, které Smlouva nabízí, aby posílila sbližování cílů a soulad mezi účinky hospodářské politiky, zejména v eurozóně. Předpokladem úspěšného ukončení krizových intervencí bude posílená koordinace.“

„Evropa musí ze současné krize vyjít s jistotou, že má etičtější, stabilnější a odpovědnější finanční systém.“

– Vedoucí postavení v boji proti změně klimatu

„Hospodářská a finanční krize spolu s vědeckými důkazy o změně klimatu nám ukázaly, že musíme více investovat do udržitelnosti. Nejde ale jen o to udělat dobrou věc pro budoucnost planety – investice do nových nízkouhlíkových technologií se Evropě mnohonásobně vrátí v podobě budoucích pracovních příležitostí a růstu. Boj proti změně klimatu a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku skýtá nezměrné příležitosti a posílí naši energetickou bezpečnost.“

„Značné výhody lze získat využitím průkopnického potenciálu evropských průmyslových odvětví, služeb a technologií šetrných k životnímu prostředí. V tomto směru je nutné podporovat, aby je podniky, zejména ty malé a střední, zaváděly, a vytvořit příznivé regulační prostředí. Klíčem k udržitelnému růstu v Evropě je modernizovaná průmyslová základna, která dokáže uplatňovat a produkovat ekologické technologie a která využívá potenciál energetické účinnosti.“

„Příští Komise musí pokračovat v nastaveném kurzu k nízkouhlíkové ekonomice, především k ekologizaci dodávek elektřiny a odvětví dopravy – a to veškeré dopravy, tedy včetně té námořní a letecké, a také k vývoji čistých a elektrických aut.“

Stimulace nových zdrojů růstu a sociální soudržnosti

„Na krátkodobé stimuly však nemůžeme spoléhat donekonečna. Štafetu budou muset převzít nové zdroje růstu – takové, které jsou udržitelné.“

„Aby Evropská unie mohla tento potenciál změny zhodnotit a aby i v roce 2020 byla atraktivní průmyslovou lokalitou, potřebujeme nový přístup k průmyslové politice. Při tom je třeba podpořit průmysl a zaměřit se na udržitelnost, inovace a dovednosti potřebné k zachování konkurenceschopnosti evropského průmyslu na světových trzích. Hlásím se k politice, která pokračuje v odstraňování zbytečných administrativních překážek a dává společnostem právní jistotu potřebnou pro dlouhodobé investice.“

„Příští Komise musí pozdvihnout evropskou politiku výzkumu na novou úroveň a učinit z ní motor udržitelného rozvoje.“

Agenda zaměstnanosti pro měnící se pracovní prostředí

„Musíme zajistit, aby naše hodnoty týkající se začleňování, rovnosti a sociální spravedlnosti byly promítnuty do nového přístupu. Nesmíme připustit podrývání základních sociálních práv, jako je právo sdružovat se nebo právo na stávku, jež jsou základními prvky evropského modelu společnosti. Jestliže globalizace vyvíjí tlak na naši konkurenceschopnost, naší odpovědí by nemělo být snižování standardů. Spíše bychom měli přesvědčit naše partnery, aby převzali podobné standardy v zájmu vlastního blahobytu, a měli bychom nadále hájit slušnou práci a další standardy po celém světě.“

Globální trhy

Pro budoucí konkurenceschopnost Evropy je nezbytná její otevřenost. Není to jen otázka politické preference. Je to v našem vlastním zájmu, jelikož jsme předním světovým vývozcem .“

Musíme mnohem lépe propojit jednotlivé linie naší vnější politiky, abychom využili účinku „jemné síly“ s cílem zajistit pro podniky EU a pro občany hmatatelné výsledky. Evropské zájmy je třeba soustavně a rozhodně prosazovat.“

Sítě budoucnosti

Příští Komise vypracuje evropskou digitální strategii (doprovázenou cíleným legislativním programem) s cílem odstranit hlavní překážky opravdového jednotného digitálního trhu, prosadit investice do vysokorychlostního internetu a odvrátit vznik nepřijatelné ‚digitální propasti‘.“

Jedním z budoucích velkých evropských projektů je vytvořit novou evropskou supersíť pro rozvod elektřiny a plynu .“

Zahájení nové éry globální Evropy

Lisabonská smlouva nám v případě své ratifikace poskytne nástroje k tomu, abychom zahájili novou éru v šíření evropských zájmů ve světě .“

Jsem připraven zajistit, aby se Komise jakožto iniciátor řady klíčových vnějších politik plně podílela na využití příležitosti dát Evropě význam, který si na mezinárodní scéně zaslouží. Vnější vztahy dnes nesmíme vnímat jako zcela oddělené pole působnosti, ale jako nedílnou součást způsobu, jakým dosahujeme cílů naší vnitřní politiky .“

Prostředky ke splnění těchto ambicí

„Budeme muset provést hloubkovou reformu rozpočtu EU.“

„Měli bychom blíže a s větší představivostí spolupracovat s Evropskou investiční bankou a soukromým sektorem.“

„Komise rovněž navrhne nový rámec pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, aby se v následujících letech spojily různé zdroje financování a maximalizovaly se investice.“

Průvodní informace

José Manuel Barroso zastává funkci předsedy Evropské komise od roku 2004. Po volbách do Evropského parlamentu ve dnech 4.–7. června 2009 designovala Evropská rada předsedu Komise Barrosa jednomyslně do této funkce na další pětileté období.

Předseda Komise José Manuel Barroso předkládá hlavní směry své politiky pro nadcházející funkční období před zahájením jednání s politickými skupinami v Evropském parlamentu, jež proběhnou ve dnech 7.–9. září 2009.

Tyto schůzky proběhnou v rámci příprav na rozpravu plenárního zasedání a hlasování Evropského parlamentu o designaci předsedy na příští funkční období, jež jsou plánovány na 15., resp. 16. září 2009.

Text hlavních politických směrů je zveřejněn na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar