Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1272

Брюксел, 3 септември 2009 г.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу предлага на Европейския парламент партньорство в името на стремежите и напредъка

Днес п редседателя т Барозу изпрати до Председателя на Европейския парламент своите политически насоки относно мандата на следващата Европейска комисия.

Документът излага целите и идеите, които по убеждението на председателя Барозу следва да вдъхновя ват изграждането на политическо партньорство между Комисията и Парламента през следващите пет години.

Председателят Барозу заяви: В днешния свят на взаимна зависимост Европа е изправена пред необходимостта да направи категоричен избор. Ние или ще работим заедно, за да отговорим на предизвикателствата, или се осъждаме да изгубим значението си. Ще удвоя усилията си за превръщането на една амбициозна визия за Европа в реалност. Това е Европа, която поставя хората в центъра на своята политическа програма и изразява и налага европейските ценности и интереси в света. Това е Европа, която подхранва нови източници на икономически растеж и е двигател на разумното регламентиране на стабилни пазари, които работят за хората. Това е Европа на свободата и солидарността.

Председателят Барозу добави: „Искам да работя в тясно сътрудничество с Европейския парламент в името на една благоденстваща, сигурна и устойчива Европа, която доразвива преимуществата на разширения вътрешен пазар на ЕС, на еврото и на нашия европейски обществен модел. "

***

Откъси от текста относно политическите насоки

- Относно Европа, в която председателят Барозу вярва

Живеем в необичайно време. Европа има нужда от програма за преобразувания. Само съвместната работа ще придаде на Европа нужната критична маса. Изправени сме пред избора или заедно да моделираме новия ред или Европа да изгуби значението си. "

- Относно перспективите за бъдещето

Моят първи мандат бе съсредоточен върху консолидирането на Европа, състояща се вече от 27 държави-членки. Разширеният ЕС сега е трамплин за оползотворяването на мащаба и силата ни в името на най-добри резултати. Сега сме в състояние да продължим с убеденост и решителност към нов етап в нашите стремежи. "

- Относно формулирането на приоритети в дългосрочна перспектива: визия за ЕС през 2020 г.

Трябва да ревизираме сегашната Лисабонска стратегия, за да вместим периода след 2010 г. и да я превърнем в стратегия за сближаване и координиране, с която може да се осъществи тази интегрирана визия за ЕС през 2020 г. Това налага както незабавни, така и по-дългосрочни действия:

  • - Успешен изход от кризата

  • - Ръководна роля в контекста на изменението на климата

  • - Разработване на нови източници на устойчив растеж и социално сближаване

  • - Тласък в развитието на гражданска Европа

  • - Нова епоха за глобална Европа "

- Относно намирането на успешен изход от кризата

Сега приоритетно трябва да продължи да се поддържа търсенето и да се овладее ръстът на безработицата. Това означава да се изпълнява енергично Европейската програма за икономическо възстановяване, като лихвените проценти се държат на ниски нива, а правилата ни за държавни помощи се използват в подкрепа на усилията на правителствата за съживяване на икономиката, без това да води до неблагоприятни ефекти в други държави-членки. Твърде рано е да се прекратяват тези стимули и мерки в подкрепа на икономиката и финансовия сектор, но трябва да се подготви стратегия за оттегляне. "

Под мое ръководство Комисията ще използва пълния набор от предвидените в Договора възможности за по-голямо сближаване на целите и повече съгласуваност в резултатите на икономическата политика, особено в евро зоната. Разширяването на координацията ще е основен момент в една успешна стратегия за изход. "

Европа трябва да излезе от сегашната криза с убедеността, че разполага с по-етична, солидна и отговорна финансова система. "

- Относно водещата роля в контекста на изменението на климата

Икономическата и финансова криза и научните данни за изменението на климата ни показаха, че трябва да инвестираме повече в устойчивото развитие. Не става въпрос обаче само за доброто на нашата планета и бъдещето ѝ – с оглед на създаването на работни места и растеж в бъдеще Европа ще има голяма полза от инвестирането в нови нисковъглеродни технологии. Борбата с изменението на климата и преходът към нисковъглеродна икономика създават огромни възможности и ще укрепят енергийната ни сигурност. "

Могат да бъдат спечелени стартови предимства, ако се оползотвори потенциалът на екологичните производства, услуги и технологии в ЕС, като се насърчава усвояването им от предприятията, особено МСП, и като се изгради съответната регулаторна среда. Ключът към устойчивия растеж в Европа е индустриална база, която е достатъчно модернизирана, за да използва и създава екологични технологии, и която използва възможностите за енергийна ефективност "

Следващата Комисия трябва да запази набраната положителна инерция в развитието на икономика с малки емисии, и по-конкретно към максималното освобождаване на електроснабдяването и транспортния ни сектор от въглерод – на всички видове транспорт, включително морския и самолетния. Трябва да продължи и разработването на екологично чисти и на електрически автомобили. "

- Относно насърчаването на новите източници на икономически растеж и социално сближаване

Не можем обаче завинаги да разчитаме на краткосрочни стимули. Нови източници на растеж трябва да поемат щафетата — източници, които да устоят на проверката на времето. "

За да сме сигурни, че Европа ще използва максимално потенциала си за промяна и през 2020 г. ще запази привлекателността си като индустриална зона, трябва да обновим подхода към индустриалната политика, като подкрепяме промишлеността и поставим акцент върху устойчивостта, иновациите и квалификациите на хората, необходими за запазването на конкурентоспособността на европейската промишленост на световните пазари. Аз съм ангажиран с политика, която продължава да премахва ненужните административни тежести и да дава правната сигурност, от която предприятията имат нужда за дългосрочни инвестиции. "

Следващата Комисия трябва да изведе европейската политика за научни изследвания на ново равнище и да я превърне в един от двигателите на устойчивото ни развитие. "

- Относно п рограма за заетостта за променящата се работна среда

Трябва да осигурим включването в нов подход на нашите ценности: социално приобщаване, равенство и социална справедливост. Няма да позволим наши основни социални права като правото на сдружаване или на стачка да бъдат подкопавани. Те са основополагащи за европейския обществен модел. И ако глобализацията оказва натиск върху нашата конкурентоспособност, с ответните си мерки никога не бива да занижаваме нашите стандарти. По-скоро трябва да призоваваме партньорите си да възприемат подобни стандарти в интерес на собственото им благополучие и да продължаваме да отстояваме навсякъде по света правото на достойна работа и други стандарти.”

- Относно глобалните пазари

Отвореността е от особена важност за бъдещата конкурентоспособност на Европа. Това е не само въпрос на политическо предпочитание. То е в наш собствен интерес, в ролята ни на най-големия световен износител. "

Трябва да съчетаем много по-добре различните направления на нашата външна политика и да използваме по-„гъвкавите“ си лостове на влияние, за да постигнем стабилни резултати за бизнеса и гражданите на ЕС. Европейският интерес трябва да се прокарва последователно и категорично. "

- Относно мрежите на бъдещето

Следващата Комисия ще развие Европейска дигитална програма (придружена от целенасочена законодателна програма) за справяне с основните пречки пред изграждането на истински единен дигитален пазар, за насърчаване на инвестициите във високоскоростен интернет и предотвратяване създаването на недопустима „дигитална пропаст.“

Един от следващите големи европейски проекти е снабдяването на Европа с нова свръхмащабна мрежа за електричество и газ. "

- Относно откриването на нова епоха за глобална Европа

Ако бъде ратифициран, Договорът от Лисабон ще ни даде средствата да открием нова епоха в заявяването на европейските интереси в света. "

Поемам ангажимента да гарантирам, че Комисията, двигател на толкова много ключови външни политики, ще играе пълноценно своята роля, за да придаде на Европа заслужената ѝ тежест на международната сцена. Днес не трябва да разглеждаме външните отношения като отделна област, а като неразделна част от постигането на нашите цели във вътрешната политика. "

- Относно средствата за постигане на тези амбиции

Това ще изисква основна реформа на бюджета на ЕС. "

Трябва да работим в по-тясно сътрудничество и по-изобретателно с Европейската инвестиционна банка и с частния сектор. "

Комисията ще предложи също така нова рамка за публично-частните партньорства, за да съвмести различните източници на финансиране с цел максималното увеличаване на инвестициите през следващите години. "

Контекст

Жозе Мануел Барозу е председател на Европейската комисия от 2004 г. След проведените между 4 и 7 юни 2009 г. избори за Европейски парламент Европейският съвет единодушно номинира Барозу за председател с нов петгодишен мандат.

Председателят Жозе Мануел Барозу представя политическите си насоки за следващия мандат преди срещите с различните политически групи на Парламента, които ще се състоят между 7 и 9 септември 2009 г.

Тези срещи се организират с оглед на предстоящ пленарен дебат и парламентарен вот по номинацията на председателя за следващ мандат, които за момента Парламентът планува да проведе съответно на 15 и 16 септември 2009 г.

Политическите насоки са публикувани на следния адрес в Интернет:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar