Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1267

Bryssel den 2 september 2009

Kraftigare insatser för vidarebosättning av flyktingar

I dag har kommissionen lagt fram ett förslag om inrättande av ett ”gemensamt vidarebosättningsprogram” för EU. Syftet med programmet är att utveckla vidarebosättningen inom EU till ett effektivare instrument för flyktingskydd som ska åstadkomma ett närmare politiskt och praktiskt samarbete mellan EU-medlemsländerna. Detta initiativ avser vidarebosättning av flyktingar från tredjeländer till ett EU-medlemsland. Vidarebosättning innebär att flyktingar slussas vidare från det första asyllandet till ett annat land, där de kan börja ett nytt liv och få permanent skydd. Det stora flertalet flyktingar i världen finns utanför EU, i utvecklingsländer i Asien och Afrika. De flesta flyktingar föredrar alternativet att återvända till sitt ursprungsland. Men för en del personer, särskilt de mest utsatta, finns inte detta alternativ. För dem är vidarebosättning den enda lösningen.

Vice ordförande Jacques Barrot, kommission sledamot med ansvar för frihet, säkerhet och rättvisa, konstaterade att ”i dag tar kommissionen ett viktigt steg mot att visa konkret solidaritet med tredjeländer som härbärgerar stora mängder flyktingar” .

Det stora flertalet av världens flyktingar befinner sig på platser långt borta från EU. De finns i grannländer till det egna ursprungslandet eller i länder inom samma region, i Afrika, Asien och Mellanöstern. Ofta är värdländerna utvecklingsländer med begränsade resurser som inte kan integrera stora mängder flyktingar. Det stora flertalet av världens flyktingar föredrar alldeles klart lösningen att återvända till sitt ursprungsland. Vidarebosättning ses som en sista utväg när flyktingen varken kan återvända till hemlandet eller stanna kvar i säkerhet i det berörda tredjelandet. Många av dessa flyktingar hör till de mest utsatta, t.ex. barn, ensamstående mödrar, traumatiserade personer eller allvarligt sjuka.

FN:s flyktingkommissariat uppskattar att 203 000 av de totalt tio miljonerna flyktingar i världen kommer att behöver vidarebosättas enbart under 2010. År 2008 erbjöd sig länder runtom i världen att låta omkring 65 000 flyktingar vidarebosätta sig. Av dessa flyktingar vidarebosatte sig 4 378 (6,7 %) i ett EU-land. Antalet flyktingar i behov av vidarebosättning ökar, utan motsvarande ökning av antalet platser som olika länder ställer till förfogande. Gapet väntas bli ännu större om inte samordnade åtgärder vidtas av det internationella samfundet.

Flytt av flyktingar från tredjeländer för vidarebosättning i EU bör därför åtskiljas från den flytt av flyktingar från ett EU-medlemsland till ett annat för vidarebosättning där som sker av omtanke om solidariteten inom EU. Den senare typen av vidarebosättning omfattas av särskilda kommissionsinitiativ, t.ex. ett särskilt pilotprojekt som innebär att flyktingar som omfattas av internationellt skydd överförs från Malta till andra medlems länder.

Innehållet i ”det gemensamma vidarebosättningsprogrammet för EU”

Det är mot denna bakgrund som ”det gemensamma vidarebosättningsprogrammet för EU” ska utveckla vidarebosättningen i EU till ett effektivt instrument som ska skydda flyktingar. För närvarande deltar tio medlemsländer i årlig vidarebosättning, medan vissa andra medlemsländer låter flyktingar vidarebosätta sig i specialfall. All denna vidarebosättning sker utan större samråd och samordning mellan EU-medlemsländerna.

Det program som kommissionen föreslår innebär att medlemsländerna ska bedriva ett närmare politiskt och praktiskt samarbete för att öka vidarebosättningens verkningsgrad och kostnadseffektivitet, och vidarebosättningens humanitära och strategiska verkan. Rutiner ska införas som gör det möjligt att fastställa gemensamma årliga prioriteringar och effektivare användning av det finansiella stöd som medlems länderna har tillgång till via Europeiska flyktingfonden.

Olika åtgärder för identifiering och mottagning av flyktingar som ska erbjudas vidarebosättning kommer att vidtas gemensamt av medlemsländerna och stödjas av den kommande europeiska byrån för samarbete i asylfrågor. Medlemsländerna får även i fortsättningen själva besluta om de vill delta i vidarebosättning överhuvudtaget, och i så fall hur många flyktingar de vill vidarebosätta.

Mer information om vice ordförande Barrots arbete finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm


Side Bar