Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1267

2009 m. rugsėjo 2 d., Briuselis

Aktyvesnės pabėgėlių perkėlimo pastangos

Šiandien Europos Komisija pasiūlė priimti „ES bendrąją pabėgėlių perkėlimo programą“. Šia programa siekiama užtikrinti, kad Europos Sąjungoje perkeliami pabėgėliai būtų veiksmingiau saugomi, ir plėtoti glaudesnį politinį ir praktinį ES valstybių narių bendradarbiavimą. Ši iniciatyva susijusi su pabėgėlių perkėlimu iš trečiųjų šalių į vieną iš ES valstybių narių. Pabėgėlių perkėlimas – tai pabėgėlių, kuriems suteikta laikina apsauga, perkėlimas iš pirmosios prieglobsčio šalies į kitą šalį, kurioje jie gali pradėti naują gyvenimą ir įgyti teisę į nuolatinę apsaugą. Didžioji dauguma viso pasaulio pabėgėlių atsiduria ne Europos Sąjungoje, o besivystančiose Azijos ir Afrikos šalyse. Dauguma iš jų nori grįžti į savo kilmės šalį. Tačiau kai kuriems iš pabėgėlių, visų pirma pažeidžiamiems, tai nepriimtina. Perkėlimas jiems – vienintelė priimtina išeitis.

Komisijos pirmininko pavaduotojas ir už laisvės, saugumo ir teisingumo politiką atsakingas Komisijos narys Jacques Barrot teigė: „Šiandien Komisija žengia svarbų žingsnį, kad konkrečiais veiksmais išreikštų solidarumą su trečiosiomis šalimis, priimančiomis daug pabėgėlių“.

Didžioji dauguma pasaulio pabėgėlių persikelia į šalis, esančias toli nuo Europos Sąjungos. Paprastai jie atsiduria su kilmės šalimi besiribojančiose arba kitose to paties regiono Afrikos, Azijos ir Artimųjų Rytų šalyse. Priimančiosios šalys – tai dažnai besivystančios šalys, kurių ištekliai riboti ir kurios negali apgyvendinti daug pabėgėlių. Dauguma pasaulio pabėgėlių nori grįžti į savo kilmės šalį. Perkėlimas yra vertinamas kaip paskutinė išeitis, kai pabėgėlis negali nei grįžti į savo šalį, nei saugiai likti gyventi trečiojoje šalyje. Daugelis iš šių pabėgėlių priklauso pažeidžiamiausiųjų grupei – tai vaikai, vienišos motinos su vaikais, sužaloti ar sunkiai sergantys asmenys.

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro skaičiavimu, vien 2010 m. iš apytiksliai 10 mln. viso pasaulio pabėgėlių būtina per kelti 203 000. 2008 m. įvairios pasaulio valstybės pasisiūlė apgyvendinti 65 000 pabėgėlių. Iš jų 4 378 pabėgėliai (6,7 %) apgyvendinti ES šalyse. Pabėgėlių, kuriuos būtina perkelti, vis daugėja, o apgyvendinimo vietų – ne. Jeigu tarptautinė bendruomenė nesiims bendrų veiksmų, šis atotrūkis ir toliau didės.

Todėl pabėgėlių perkėlimą iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą derėtų atskirti nuo ES valstybių solidarumo tikslais vykdomo pabėgėlių perkėlimo iš vienos ES valstybės narės į kitą; šioje srityje Komisija įgyvendina atskiras iniciatyvas, pvz., bandomąjį projektą, kurio tikslas – pabėgėlius, kuriems užtikrinama tarptautinė apsauga, perkelti iš Maltos į kitas valstybes nares.

ES bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos turinys

Atsižvelgiant į tai, „ES bendrąja pabėgėlių perkėlimo programa“ siekiama užtikrinti, kad pabėgėlių perkėlimas į Europos Sąjungą taptų veiksmingesne jų apsaugos priemone. Šiuo metu 10 valstybių narių kasmet vykdo pabėgėlių perkėlimą, o kai kurios kitos pabėgėlius perkelia kartkartėmis. Vykdydamos pabėgėlių perkėlimo veiklą ES valstybės narės mažai konsultuojasi ir veiklą koordinuoja menkai.

Komisijos siūlomoje programoje numatytas glaudesnis politinis ir praktinis valstybių narių bendradarbiavimas, kad būtų galima padidinti jų perkėlimo veiklos veiksmingumą ir ekonomiškumą, taip pat humanitarinį ir strateginį pabėgėlių perkėlimo veiklos poveikį. Joje numatyta sistema, sudaranti sąlygas nustatyti bendrus metinius pabėgėlių perkėlimo prioritetus ir efektyviau naudoti valstybėms narėms iš Europos pabėgėlių fondo teikiamą finansinę paramą.

Įvairią veiklą, susijusią su perkeltinų pabėgėlių nustatymu ir priėmimu, drauge vykdys valstybės narės, kurioms padės Europos prieglobsčio paramos biuras. Valstybės narės ir toliau galės spręsti, ar jos apskritai nori užsiimti pabėgėlių perkėlimu, o jei taip, tai kiek pabėgėlių jos pasirengusios apgyvendinti.

Daugiau apie Komisijos pirmininko pavaduotojo J. Barrot veiklą sužinosite svetainėje

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm


Side Bar