Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1267

Bryssel 2. syyskuuta 2009

Pakolaisten uudelleensijoittamista vauhditetaan

K omissio on tänään ehdottanut EU:n yhteisen uudelleensijoittamisohjelman perustamista. Ohjelman tavoitteena on kehittää uudelleensijoittamista EU:ssa niin, että siitä tulee tehokas väline pakolaisten suojelussa. Tarkoituksena on myös tiivistää jäsenvaltioiden välistä poliittista ja käytännön yhteistyötä. Aloite koskee pakolaisten uudelleensijoittamista kolmansista maista EU:n jäsenvaltioihin. Uudelleensijoittamisella tarkoitetaan pakolaisten siirtoa ensimmäisestä vastaanottajamaasta toiseen maahan, jossa he voivat aloittaa uuden elämän ja saada pysyvää suojelua. Suurin osa maailman pakolaisista on EU:n ulkopuolella, Aasian ja Afrikan kehitysmaissa. Useimpien kohdalla paluu lähtömaahan on paras vaihtoehto. Eräille pakolaisille, varsinkin heikoimmassa asemassa oleville, tämä vaihtoehto ei ole kuitenkaan mahdollinen, vaan on turvauduttava uudelleensijoittamiseen.

Komission v arapuheenjohtaja Jacques Barrot, joka vastaa vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasioista, totesi, että komissio ottaa tänään merkittävän askeleen käytännön solidaarisuuden osoittamiseksi suuria pakolaismääriä asuttavia kolmansia maita kohtaan.

Suurin osa maailman pakolaisista asuu kaukana EU:sta. Heitä on lähtömaansa naapurimaissa tai samalla alueella kuin missä lähtömaa sijaitsee: Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Vastaanottajamaat ovat usein kehitysmaita, joilla on rajalliset resurssit ja jotka eivät voi integroida suuria pakolaismääriä. Paluu lähtömaahan on selvästikin paras vaihtoehto useimpien pakolaisten kohdalla. Uudelleensijoittaminen katsotaan viime käden ratkaisuksi silloin, kun pakolainen ei voi palata kotimaahansa tai jäädä turvallisesti kolmanteen maahan. Monet näistä pakolaisista ovat heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä, kuten lapsia, yksinhuoltajaäitejä lapsineen, traumatisoituneita tai vakavasti sairaita ihmisiä.

Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu (UNHCR) arvioi, että pelkästään vuonna 2010 maailman noin 10 miljoonasta pakolaisesta 203 000 tarvitsee uudelleensijoittamista. Vuonna 2008 maailman eri valtiot tarjoutuivat uudelleensijoittamaan noin 65 000 pakolaista. Näistä 4 378 eli 6,7 prosenttia sijoitettiin uudelleen johonkin EU-maahan. Uudelleensijoittamista tarvitsevien pakolaisten määrä kasvaa nopeammin kuin valtioiden tarjoama vastaanottopaikkojen määrä. Eron odotetaan kasvavan ellei kansainvälinen yhteisö ryhdy yhteistoimiin.

Pakolaisten uudelleensijoittaminen EU:hun kolmansista mais ta olisi erotettava EU:n sisäisen yhteisvastuun perusteella suoritettavasta pakolaisten uudelleensijoittamisesta EU-maiden välillä. Komissio toteuttaa erillisiä aloitteita tällaisen sisäisen uudelleensijoittamisen tiimoilta. Esimerkiksi Maltalla on käynnistetty pilottihanke, jonka puitteissa kansainvälistä suojelua saavia siirretään muihin jäsenvaltioihin.

EU:n yhtei sen uudelleensijoittamisohjelman sisältö

EU:n yhteisellä uudelleensijoittamisohjelmalla pyritään kehittämään uudelleensijoittamista EU:hun niin, että siitä muodostuu tehokkaampi väline pakolaisten suojelussa. Tällä hetkellä 10 jäsenvaltiota osallistuu vuosittain uudelleensijoittamiseen, kun taas eräät muut jäsenvaltiot sijoittavat pakolaisia uudelleen tapauskohtaisesti. EU:n jäsenvaltiot eivät juurikaan konsultoi tässä asiassa toisiaan tai koordinoi uudelleensijoittamistoimia keskenään.

Komission ehdottaman ohjelman mukaan jäsenvaltioiden poliittista ja käytännön yhteistyötä lisättäisiin, jotta niiden toteuttamien uudelleensijoittamistoimien vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta voitaisiin parantaa. Ohjelmassa otetaan huomioon myös uudelleensijoittamisen humanitaarinen ja strateginen vaikutus. Ohjelmaan sisältyy mekanismi, jonka puitteissa määritetään yhteiset uudelleensijoittamista koskevat vuotuiset painopistealueet. Lisäksi tavoitteena on tehostaa Euroopan pakolaisrahaston kautta jäsenvaltioille myönnettävän rahoitusavun käyttöä.

Tarkoituksena on, että jäsenvaltiot toteuttavat monia uudelleensijoitettavien pakolaisten kartoittamiseen liittyviä toimintoja yhdessä. Näitä toimintoja tukee tulevaisuudessa perustettava Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vapaasti päättää, haluavatko ne osallistua uudelleensijoittamiseen, ja jos haluavat, kuinka monta pakolaista ne haluavat vastaanottaa.

Lisätietoja komission varapuheenjohtaja Barrot’n toiminnasta on hänen internet-sivuillaan: http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm


Side Bar