Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1267

Брюксел, 2 септември 2009 г.

Увеличаване на усилията за презаселването на бежанци

Днес Комисията предложи изготвянето на „Съвместна програма на ЕС за презаселване“. Тази програма цели превръщане на презаселването в рамките на ЕС в по-ефективен инструмент за закрила на бежанците, като се осигури по-тясно политическо и практическо сътрудничество сред държавите-членки на ЕС. Настоящата инициатива се отнася до презаселването на бежанци от трети държави в държава-членка на ЕС. Презаселването е прехвърляне на бежанци от първата страна на убежище в друга страна, в която могат да започнат нов живот и да намерят постоянна закрила. Голямата част от бежанците по света са извън ЕС, в развиващите се страни на Азия и Африка. Връщането им в тяхната страна на произход е предпочитаният вариант за повечето от тях. Но за някои от тези бежанци, и по-специално за онези, които са уязвими, това не е вариант. Презаселването е единственото решение за тях.

Заместник-председателят на Комисията и комисар по въпросите на свободата, сигурността и правосъдието, Жак Баро, заяви: „Днес Комисията прави важна стъпка към засвидетелстване на конкретна солидарност с трети държави, които приемат голям брой бежанци .

Голямата част от бежанците по света се намират на места, които са далеч от ЕС. Те са в съседни на тяхната страна на произход държави или в същия регион в Африка, Азия и Близкия изток. Приемащите ги страни често са развиващи се страни с ограничени ресурси, които не могат да интегрират голям брой бежанци. Ясно е, че връщането им в страната на произход е предпочитаното решение за голямата част от бежанците по света. Презаселването се счита за последно средство, когато бежанецът не може нито да се върне в родината си, нито да остане в безопасност в третата държава. Много от тези бежанци са най-уязвимите лица, като деца, сами жени с деца, травмирани или сериозно болни лица.

Преценката на Върховния комисариат за бежанците към Организацията на обединените нации (ВКБООН) е, че само за 2010 г. от приблизително 10 млн. бежанци по света 203 000 бежанци се нуждаят от презаселване. През 2008 г. някои от държавите по света предложиха да презаселят около 65 000 бежанци. От тях 4 378 бежанци или 6,7 % са презаселени в някоя от държавите-членки на ЕС. Броят на бежанците, които се нуждаят от презаселване нараства, без да е налице съответно увеличаване на броя места, осигурени от държавите. Очаква се, че тази разлика ще продължи да нараства, освен ако бъдат положени съвместни усилията от страна на международната общност.

Презаселването на бежанци в ЕС от трети държави следва да се разграничава от презаселването на бежанци от една държава-членка на ЕС в друга с цел солидарност в рамките на ЕС, по отношение на което Комисията прокарва отделни инициативи, като конкретен пилотен проект за получателите на международна закрила от Малта в други държави-членки.

Съдържание на „Съвместната програма на ЕС за презаселване“

В този контекст „Съвместната програма на ЕС за презаселване“ цели превръщане на презаселването в ЕС в по-ефективен инструмент за закрила на бежанците. Понастоящем 10 държави-членки осъществяват презаселване на годишна основа, докато някои други държави-членки презаселват бежанци на ad-hoc основа. Всички тези дейности по презаселване се осъществяват без значително съгласуване и координация между държавите-членки на ЕС.

В предложената от Комисията програма се предвижда по-тясно политическо и практическо сътрудничество между държавите-членки, така че да се повиши ефективността и икономическата целесъобразност на техните дейности по презаселване, както и хуманитарното и стратегическото въздействие на презаселването. То се състои от механизъм, който позволява определяне на общи годишни приоритети относно презаселването и по-ефективно използване на финансовата помощ, предоставяна на държавите-членки чрез Европейския фонд за бежанците.

Различните дейности, свързани с определянето на бежанците, които трябва да бъдат презаселени, и тяхното приемане ще се осъществяват съвместно от държавите-членки и ще бъдат подкрепяни от бъдещата Европейска служба за подпомагане на предоставянето на убежище. Държавите-членки ще продължат да се ползват със свобода относно вземането на решение дали изобщо да презаселват, и ако е така, колко бежанци желаят да презаселят.

За да научите повече за работата на заместник-председателя на Комисията Баро, моля посетете неговия уебсайт:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm


Side Bar