Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1257

V Bruselu dne 28. srpna 2009

Evropská digitální knihovna zdvojnásobila své sbírky, otázka společného postupu ohledně internetových autorských práv v EU je však stále nevyřešena

V evropské mnohajazyčné digitální knihovně Europeana ( www.europeana.eu ) mohou nyní uživatelé internetu nalézt 4 600 000 digitalizovaných knih, map, fotografií, filmových šotů a novin. Sbírky knihovny Europeana se od zahájení projektu v listopadu 2008 ( IP/08/1747 ) více než zdvojnásobily. Evropská komise dnes v politickém dokumentu uvedla, že jejím cílem je zvýšit do roku 2010 počet digitalizovaných děl na 10 milionů. Komise rovněž zahájila veřejnou diskuzi o budoucích úkolech v oblasti digitalizace knih v Evropě, kterými jsou možnosti spolupráce veřejného a soukromého sektoru a potřeba provést reformu rámce autorských práv, který v Evropě není příliš jednotný.

„Digitalizace knih je sice herkulovským úkolem, zpřístupňuje však umělecká díla milionům občanů v Evropě i mimo ni. Proto vítám počáteční úsilí členských států a jejich kulturních institucí, které vynakládají při vytváření sbírek evropské digitální knihovny,“ uvedla Viviane Redingová, evropská komisařka pro informační společnost a média. „Je však znepokojující, že v knihovně Europeana je k dispozici pouze 5 % všech digitalizovaných knih v EU. Rovněž bych chtěla poukázat na to, že téměř polovina digitalizovaných děl v knihovně Europeana pochází z jediné země, zatímco všechny ostatní členské státy stále výrazně zaostávají. Z mého pohledu je především patrné, že členské státy se musí zbavit pocitu závisti vůči pokroku dosaženému na jiných kontinentech a musí konečně samy učinit nezbytné kroky. Rovněž se ukazuje, že samotná knihovna Europeana nebude postačovat k začlenění Evropy do digitální mapy světa. Musíme lépe spolupracovat a přizpůsobit rámec autorských práv v Evropě digitálnímu věku.“

Uživatelé mohou v současnosti nalézt v portálu Europeana 4 600 000 digitalizovaných děl, zatímco před devíti měsíci to byly pouze 2 miliony. K nově zařazeným položkám patří sbírka 70 prvotisků (knih vytištěných za použití nejstarších tiskařských technik) z katalánské knihovny, spis „Os Lusíadas“ (portugalská národní báseň) od Luíse de Camoẽs ve vydání z roku 1572 a filmový materiál zachycující ulici Fridrichstraße v Berlíně z roku 1913, který poskytlo Sdružení evropských filmových klubů (Association des Cinémathèques Européennes).

Výrazný pokrok, kterého bylo v projektu Europeana dosaženo, však rovněž staví do popředí úkoly a problémy spojené s procesem digitalizace. V současnosti obsahuje Europeana především digitalizované knihy, které jsou ve veřejném vlastnictví, a nejsou tudíž již chráněny zákonem o autorských právech (jež platí 70 let po smrti autora).

Do knihovny Europeana nejsou v tomto okamžiku z právních důvodů zahrnuta již nevydávaná díla (zhruba 90 % knih v evropských národních knihovnách) ani „osiřelá“ díla (jejichž podíl ve sbírkách děl chráněných autorskými právy se odhaduje na 10 až 20 %), která jsou sice stále chráněna autorskými právy, ale u  nichž nelze určit autora.

V případě knihovny Europeana je rovněž zřejmé, že k udělování licencí dílům chráněným autorskými právy v Evropě dochází ve značně nejednotném právním rámci. Počátkem tohoto roku musel francouzský sběratelský subjekt z portálu Europeana stáhnout fotografie, jelikož měl právo šířit materiál pouze na francouzském území.

Za účelem projednání těchto otázek dnes Komise zahájila veřejnou konzultaci o budoucnosti knihovny Europeana a digitalizaci knih, která potrvá až do 15. listopadu 2009 . Komise si mimo jiné klady tyto otázky: Jak zajistit zpřístupnění digitalizovaných děl spotřebitelům v rámci EU? Měla by v souvislosti s díly chráněnými autorskými právy existovat lepší spolupráce s vydavateli? Bylo by dobré vytvořit evropské rejstříky pro osiřelá a již nevydávaná díla? Jak by měla být Europeana financována v dlouhodobém výhledu?

Souvislosti

Europeana byla zřízena Evropskou komisí v listopadu 2008 ( IP/08/1747 ). V období 2009–2011 pokryje program EU eContent plus přibližně 80 % rozpočtu knihovny Europeana (2,5 milionu EUR ročně). Zbývající částku poskytnou členské státy a kulturní instituce. Až do roku 2013 může Evropská komise i nadále podporovat knihovnu Europeana finanční částkou ve výši 9 milionů EUR v rámci svého programu pro konkurenceschopnost a inovaci ( Competitiveness and Innovation Programme ). Kancelář knihovny Europeana sídlí v Národní knihovně Nizozemska v Haagu a jejím provozovatelem je Nadace evropské digitální knihovny.

Při zahájení projektu v listopadu 2008 byl nápor na internetovou stránku knihovny Europeana natolik silný, že se na stránku nebylo možné připojit ( MEMO/08/733 ). Dnes stránka funguje bez problémů.

Tiskový materiál o knihovně Europeana je k dispozici na:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5181

Europeana - evropská digitální knihovna http://www.europeana.eu/

Iniciativa Evropské unie v oblasti digitálních knihoven:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Annex

Overview of the contribution of EU Member States to Europeana

in % of the total number of objects (4.6 million)

– situation end July 2009 –

EU countries

France

47%

Germany

15.4%

Netherlands

8%

United Kingdom

7.9%

Sweden

5.2%

Finland

4%

Greece

1.6%

Italy

1.2%

Belgium

1.1%

Slovenia

0.7%

Spain

0.6%

Estonia

0.4%

Luxembourg

0.4%

Poland

0.3%

Romania

0.3%

Austria

0.2%

Portugal

0.2%

Hungary

0.1%

Latvia

<0.1%

Cyprus

<0.1%

Bulgaria

<0.1%

Czech Republic

<0.1%

Denmark

<0.1%

Ireland

<0.1%

Lithuania

<0.1%

Malta

<0.1%

Slovakia

<0.1%

Non EU countries

Norway

4.3%

Switzerland

0.4%


Side Bar