Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1245

Bryssel den 21 augusti 2009

Medlemsstaterna uppmanas en sista gång att frivilligt införa ett nytt bilsäkerhetssystem

Europeiska kommissionen riktar idag en sista uppmaning till medlemsstaterna om att påskynda frivilligt införande av den nya kommunikationstekniken ”eCall” för bilar, som skulle kunna rädda 2 500 människoliv per år. Om en bil råkar ut för en allvarlig olycka slår eCall-systemet automatiskt det gemensamma europeiska larmnumret 112 och sänder uppgifter om var fordonet befinner sig till närmaste räddningstjänst. Detta kan halvera insatstiden, minska skadorna och rädda livet på människor som inte vet eller är i stånd att förklara var de befinner sig. För närvarande är införandet av eCall frivilligt för myndigheter, bilföretag och mobiltelefonoperatörer. Systemet är idag inte i drift i något EU-land. Kommissionen påpekar i ett strategidokument som antas idag att man kommer att bli tvungen att vidta lagstiftningsåtgärder om inga avsevärda framsteg görs fram till slutet av 2009 för att i hela Europa införa detta livräddande system. Under 2008 inträffade mer än 1,2 miljoner trafikolyckor som resulterade i cirka 39 000 dödsfall och mer än 1,7 miljoner skadade personer.

”Allt för många dör fortfarande på Europas vägar. Varje vecka hör jag talas om trafikolyckor i samband med vilka eCall skulle ha varit till hjälp. Det är hög tid att medlemsstaterna och industrin går från ord till handling”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för informationssamhället och medierna. ”EU har dragit sitt strå till stacken, framför allt tack vare Europaparlamentets oförtrutna stöd. Alla standarder som krävs för att inrätta eCall finns tillgängliga. EU-medborgarna ska inte längre behöva vänta på ett system som kan rädda liv bara för att regeringarna inte går till handling. Det är min förhoppning att de första bilarna med eCall-utrustning kommer att rulla på våra vägar nästa år. Om införandet av eCall inte kommer att snabbas upp är kommissionen beredd att införa klara regler som tvingar staterna, industrin och räddningstjänsterna att vidta åtgärder”.

Kommissionen lade idag fram ett strategidokument som syftar till att från och med nästa år och fram till 2014 ha infört ett nödanropssystem till överkomligt pris i alla nya fordon i Europa. eCall-systemet utlöses automatiskt om passagerarna inte själva kan göra ett nödanrop. När systemet är full ut installerat kan upp till 2 500 människoliv räddas per år i Europa samtidigt som skadorna kan minskas med 10–15 procent. De åtgärder som kommissionen föreslagit kommer att garantera att eCall-systemet fungerar i samtliga medlemsstater och i alla typer av bilmärken och i bilar från alla tillverkningsländer.

För att kunna tillämpa eCall-systemet är det nödvändigt att bil- och telekommunikationsindustrierna samarbetar och även medlemsstaternas förvaltningarna som måste se till att räddningstjänsterna har utrustning som kan ta emot nödanrop via eCall.

Trots att tekniken finns och EU-övergripande standarder antagits av industrin är sex EU-länder (Danmark, Frankrike, Irland, Lettland, Malta och Storbritannien) av kostnadsskäl ännu inte beredda att satsa på detta system.

Arbetet med att förbereda telefonnät och räddningstjänster inför införandet av eCall-systemet i bilar inom hela Europa stöds fullt ut av Europaparlamentet och av 15

medlemsstater (Cypern, Estland, Finland, Grekland, Italien, Litauen, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike), som har undertecknat samförståndsavtalet om eCall, samt av tre andra europeiska länder (Island, Norge och Schweiz).

Ytterligare sex länder (Belgien, Bulgarien, Luxemburg, Polen, Rumänien och Ungern) stödjer eCall och är villiga att inom snar framtid underteckna avtalet.

Innan eCall tas i fullt bruk inom hela EU måste medlemsstaterna komma överens om gemensamma standarder och riktlinjer för att harmonisera installationen av systemet och genomföra praktiska tester. Pilotprojekt har startats i en del EU-länder, däribland Finland, Italien, Nederländerna, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Kommissionen kan genom Programmet för konkurrenskraft och innovation stödja sådana pilotprojekt och informationskampanjer om hur denna teknik fungerar.

Trafikolyckor kostar EU:s ekonomi mer än 160 miljarder euro per år. Om alla bilar inom EU utrustas med eCall-system skulle det resultera i en årlig besparing på 26 miljarder euro. Själva systemet beräknas komma att kosta mindre än 100 euro per bil. Om denna utrustning installeras kommer det inte enbart att gagna konsumenterna utan även företag genom att bil- och telekommunikationsbranscherna kan erbjuda nya avancerade tillbehör och tjänster, som digitala färdskrivare eller elektroniska vägtullsystem som baserar sig på att eCall-systemet installeras i samtliga fordon samt användning av satellitbaserad positionsbestämningsteknik.

Bakgrund

Ursprungligen uppmanade kommissionen medlemsstaterna att på frivillig basis införa eCall-systemet i hela Europa innan utgången av 2009 (IP/05/134, IP/06/1720). Genomförandet har dock fördröjts på grund av bristande stöd från några medlemsstater.

Kommissionen har stött utvecklingen av eCall-systemet genom att stödja forskningsprojekt som säkerställer att denna teknik kommer att fungera över gränserna (E-MERGE and GST-Rescue) och genom samarbete med industrin inom ramen för initiativet eSafety. eCall-systemet utgör en av prioriteterna i initiativen ”Den intelligenta bilen” och Intelligent Transport Systems Action Plan (Handlingsplanen för intelligenta transportsystem), som främjar användningen av informations- och kommunikationsteknik för att åstadkomma smartare, säkrare och renare vägtransporter (IP/06/191).

Under de gångna två åren har EU bidragit med 160 miljoner euro till forskning i informations- och kommunikationsteknik för transporter, däribland säkerhetssystem, intelligenta fordonssystem och rörlighetstjänster.

Dagens strategidokument från kommissionen om ett EU-övergripande eCall-system och det gemensamma avtal som undertecknats av 15 medlemsstaterna finns tillgängliga via

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Mer information om eCall-systemet, bland annat videoklipp, finns även tillgängliga via denna länk.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm?item_type=library&item_subtype=audiovisual&tpa_id=144

Annex

Hur eCall-systemet fungerar

European Countries that have signed the eCall Memorandum of Understanding

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar