Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1245

Брюксел, 21 август 2009 г.

Последен призив за доброволно въвеждане на бордовата система за безопасност в автомобилите

Днес Европейската комисия отправи последен призив към всички държави от ЕС да ускорят доброволното въвеждане на новата бордова комуникационна технология за спешни повиквания от превозните средства, eCall, която може да спаси 2 500 човешки живота годишно. В случай на тежко пътнотранспортно произшествие системата eCall автоматично избира единния европейски телефонен номер за спешна помощ 112 и изпраща информация за местоположението на автомобила до най-близката служба за спешна помощ. Това може да съкрати наполовина времето, необходимо за оказване на спешна помощ, да намали сериозността на нараняванията и да спаси живота на хора, които не знаят своето местоположение или не са в състояние да го съобщят. На този етап въвеждането на системата eCall от публичните органи, производителите на автомобили и мобилните оператори е доброволно. Системата все още не функционира в нито една държава от ЕС. В официален документ, приет днес, Комисията предупреждава, че ако не бъде постигнат значителен напредък по отношение на въвеждането на системата до края на 2009 г., тя би могла да предложи регулаторни мерки, за да осигури внедряването на тази животоспасяваща технология в цяла Европа възможно най-скоро. През 2008 г. в резултат на повече от 1,2 милиона пътнотранспортни произшествия по европейските пътища загиват около 39 000 души, а над 1,7 милиона са пострадали.

„Все още загиват прекалено много хора по европейските пътища. Всяка седмица чувам за пътнотранспортни произшествия, в които системата eCall би била от полза. Настъпи моментът държавите-членки и автомобилната индустрия да предприемат конкретни действия,“ заяви Вивиан Рединг, еврокомисар по въпросите на информационното общество и медиите. „На равнището на ЕС, по-специално благодарение на непрекъснатата подкрепа от страна на Европейския парламент, ние изпълнихме своята част от задачата: вече са налице всички основни стандарти, необходими за привеждане в действие на системата eCall. Европейците не бива да чакат повече за въвеждането на система, която би могла да спаси техните животи, само защото техните правителства не предприемат никакви действия. Искам да видя по нашите пътища първите автомобили, снабдени със системата eCall, през следващата година: ако въвеждането на системата eCall не бъде ускорено, Комисията е в готовност да установи ясни правила, които ще задължат правителствата, автомобилната индустрия и службите за спешна помощ да предприемат действия в тази насока.“

Днес Комисията представи официален документ, който включва стратегия за въвеждането на достъпна система за спешни повиквания от автомобили във всички нови превозни средства в Европа до 2014 г., като въвеждането започва от следващата година.

Системата eCall се задейства автоматично, ако пътниците в автомобила не са в състояние да направят това сами, и при пълното ѝ въвеждане може да спаси до 2 500 живота годишно в ЕС, както и да намали сериозността на нараняванията с 10—15 %. Предложените от Комисията мерки имат за цел да осигурят функционирането на системата eCall във всички държави от ЕС и във всички автомобили, независимо от производителя и държавата на произход.

За въвеждането на системата eCall е необходимо пълното съдействие на автомобилната и далекосъобщителната индустрии, както и на националните администрации във всички държави от ЕС, които трябва да осигурят необходимото оборудване на службите за спешна помощ за обслужването на повикванията от системата eCall.

Въпреки че технологията е готова и представителите на автомобилната индустрия са постигнали съгласие относно общоевропейските стандарти, шест държави от ЕС (Дания, Франция, Ирландия, Латвия, Малта и Обединеното кралство) все още не са готови да се присъединят към инициативата, тъй като се опасяват от високи разходи.

Подготвянето на телефонните мрежи и службите за спешна помощ за въвеждането на системата eCall се ползва с пълната подкрепа от страна на Европейския парламент, на 15 държави от ЕС, подписали меморандума за разбирателство за въвеждането на системата eCall (Австрия, Кипър, Чешката република, Естония, Финландия, Германия, Гърция, Италия, Литва, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Нидерландия и Швеция) и на други три европейски държави (Исландия, Норвегия и Швейцария). Други шест държави (Белгия, България, Унгария, Люксембург, Румъния и Полша) подкрепят системата eCall и са готови да подпишат споразумението в скоро време.

Преди системата eCall да започне да функционира пълноценно в целия ЕС, държавите трябва да се споразумеят относно общите стандарти и насоки за хармонизирано въвеждане на системата и да проведат експлоатационни изпитвания за нейното привеждане в действие (в някои държави от ЕС стартираха пилотни проекти, включително във Финландия, Чешката република, Германия, Австрия, Италия и Нидерландия). Комисията може чрез своята Програма за конкурентоспособност и иновации да подкрепи финансово такива пилотни проекти, както и кампании за повишаване на обществената осведоменост за начина на функциониране на технологията.

Пътнотранспортните произшествия носят загуби за икономиката на ЕС в размер на повече от 160 млрд. EUR годишно. Оборудването на всички автомобили в ЕС със системата eCall би могло да спести 26 млрд. EUR годишно, докато разходите, свързани със системата, възлизат на по-малко от 100 EUR на автомобил. От въвеждането на системата ще спечелят не само потребителите, но и предприятията, като това ще позволи на автомобилната и далекосъобщителната индустрии да предлагат за всички автомобили нови усъвършенствани приложения и услуги (като цифрови тахографи или системи за електронно събиране на таксите за изминато разстояние), които използват системата eCall и технология за спътниково позициониране.

История на досието

Първоначално Комисията призова за доброволно въвеждане на системата eCall в Европа до 2009 г. (IP/05/134, IP/06/1720), но въвеждането закъсня поради липса на подкрепа от една малка част от държавите от ЕС.

Комисията подкрепи работата по системата eCall чрез финансиране на изследователски проекти, с които се осигурява способността на технологията да функционира отвъд границите на отделните държави (E-MERGE и GST-Rescue), и чрез сътрудничество с автомобилната индустрия в рамките на инициативата eSafety. Системата eCall е един от приоритетите на инициативата „Интелигентен автомобил“ и Плана за действие за интелигентните транспортни системи, с които се насърчава използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за постигането на един по-интелигентен, по-безопасен и по-екологосъобразен автомобилен транспорт (IP/06/191).

През последните две години ЕС е осигурил близо 160 млн. EUR за научноизследователски дейности за приложението на ИКТ в областта на транспорта, като това обхваща системи за безопасност, интелигентни системи в превозните средства и услуги за мобилност.

Актуалната стратегия на Комисията за общоевропейска система eCall и общото споразумение, подписано от 15 държави-членки, са достъпни на:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Повече информация относно системата eCall, включително и видео клип, е достъпна на:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm?item_type=library&item_subtype=audiovisual&tpa_id=144

Анекс

Как функционира системата eCall

European Countries that have signed the eCall Memorandum of Understanding

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar