Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1244

V Bruseli 20. augusta 2009

Komisia vyhlásila novú výzvu pre informačnú spoločnosť: ako sa stať gramotným v oblasti nových médií

Spôsob, akým používame médiá, sa mení. Objem informácií je enormný a stále viac ľudí sa nezaobíde bez schopnosti vedieť čítať, písať a používať počítač. Európska komisia dnes varovala, že Európanom mladších i starších ročníkov by mohli ujsť výhody dnešnej informáciami prešpikovanej spoločnosti, pokiaľ sa nenadobudnú dostatočnú „gramotnosť v oblasti médií“, vďaka ktorej budú môcť získavať, analyzovať a vyhodnocovať obrazy, zvuky a texty a používať tradičné a nové médiá na komunikáciu a vytváranie mediálneho obsahu. Komisia uviedla, že krajiny EÚ a odvetvie médií musia zvýšiť mieru informovanosti ľudí o veľkom množstve mediálnych odkazov, na ktoré ľudia dennodenne narazia, či už ide o reklamy, filmy alebo obsah online.

„Interakcia s médiami v súčasnosti znamená viac, než len písomne zareagovať na článok v novinách. Médiá, a najmä nové digitálne technológie, zapájajú stále viac Európanov do sveta zdieľania, interakcie a vytvárania obsahu. Spotrebitelia môžu dnes vytvárať svoj vlastný obsah a tvoriť nové diela jednoduchou transformáciou obsahu iných strán,“ vraví Viviane Redingová, komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá. „Pre ľudí, ktorí nedokážu používať nové médiá, ako napr. sociálne siete alebo digitálnu televíziu, však bude interakcia s okolitým svetom a účasť na dianí v ňom náročná. Musíme zabezpečiť, aby bol každý v oblasti médií gramotný a aby nikto neostal bokom. K občanom sa prihovárame neustále, ale dokážu odpovedať? Ak by dokázali používať médiá kompetentným a tvorivým spôsobom, boli by sme o krok ďalej na ceste k novej generácii demokratickej angažovanosti.“

Aby sa ľudia mohli zúčastňovať na chode dnešnej informačnej spoločnosti, musia pochopiť spôsob, akým fungujú jednotlivé médiá (staré aj nové). To je dôvod, prečo Európska komisia dnes (po výzve Európskeho parlamentu) prijala politické usmernenia, v ktorých sa apeluje na krajiny EÚ a samotné odvetvie, aby podporovali mediálnu gramotnosť v celej Európe prostredníctvom aktivít, ktoré ľuďom pomáhajú vyhľadávať, chápať a kriticky vyhodnocovať všetky médiá, ktorým sú vystavení, ako napr. TV a film, rádio, hudba, tlačené médiá, internet a digitálne komunikačné technológie.

Školenia mediálnej gramotnosti by mohli občanom pomôcť optimálne používať vyhľadávacie služby, či ukázať školopovinným deťom, ako vznikajú filmy alebo ako funguje reklama. V niektorých krajinách (napr. vo Švédsku, Írsku, Spojenom kráľovstve) je mediálna gramotnosť už teraz súčasťou vyučovacích osnov. Webová stránka Spojeného kráľovstva kidSMART učí mladých ľudí, ako bezpečne používať webové stránky sociálnych sietí. Vzdelávanie je vnútroštátnou úlohou, avšak Komisia dnes vyzvala krajiny EÚ, aby otvorili diskusiu o tom, ako zabezpečiť, aby sa mediálna gramotnosť dostala na školách do popredia.

Ľudia, ktorí používajú médiá, si musia uvedomovať riziká spojené so šírením svojich osobných údajov. Čím zručnejší budú pri používaní týchto technológií a čím viac uvidia do fungovania reklamy online, tým lepšie dokážu ochrániť svoje súkromie. Ľudia, ktorí sú mediálne gramotnejší, sú zároveň zvedavejší a viac sa zaujímajú o svoje vlastné kultúrne dedičstvo a novodobé európske kultúrne dielo.

Zo správy Komisie o „digitálnej Európe“, vydanej začiatkom tohto mesiaca ( IP/09/1221 ), vyplýva, že Európania sa zlepšujú v používaní internetu a počítačov, pričom „digitálne gramotných“ – čo je nevyhnutná súčasť mediálnej gramotnosti – je 60 %. 56 % všetkých Európanov surfuje online aspoň raz týždenne (v porovnaní so 43 % z roku 2005) a internet používa viac ľudí v znevýhodnených skupinách (pozri prílohu).

Viac ľudí z nižšou úrovňou vzdelania surfuje online (62,5 % v roku 2008 v porovnaní s 53,5 % v roku 2005, kde 100 % je používanie internetu celkovej populácie). Internet používa i viac nezamestnaných ľudí (80,3 % v roku 2008 v porovnaní so 74,4 % v roku 2005), pričom používanie internetu medzi ženami je už skoro na rovnakej úrovni, ako u celkovej populácie (94,6 % v roku 2008 v porovnaní s 88,4 % v roku 2005). Počítačové a internetové zručnosti žien, nezamestnaných a občanov vo veku nad 55 rokov narástli od roku 2006 minimálne o 3 % v porovnaní s mierou u celkovej populácie.

Internetové, najmä širokopásmové, pripojenia sú cenovo stále dostupnejšie, no 24 % Európanov, ktorí v domácnosti stále nemajú internet, uviedlo, že dôvodom je nedostatok potrebnej zručnosti na jeho používanie.

Súvislosti

Mediálna gramotnosť je schopnosť vyhľadávať, chápať a kriticky vyhodnocovať rozličné aspekty médií a ich obsahu a komunikovať v rozličných súvislostiach. Týka sa všetkých médií vrátane televízie a filmu, rádia a hudobných nahrávok, tlačených médií, internetu a všetkých ostatných digitálnych technológií.

Komisia v roku 2007 vydala oznámenie o mediálnej gramotnosti ( IP/07/1970 ) v rámci svojho celkového úsilia vybudovať jednotný trh pre audiovizuálny sektor, ktoré takisto zahŕňa smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách ( MEMO/08/803 ), v ktorej sú poskytnuté cezhraničné pravidlá pre oblasti ako napr. reklama, a podporný program pre európsku kinematografiu MEDIA 2007 ( IP/07/169 ). Komisia zároveň podporuje mediálnu gramotnosť prostredníctvom projektov filmovej gramotnosti v rámci svojej prípravnej akcie MEDIA International . Touto iniciatívou sa povzbudzujú opatrenia smerujúce k výchove a zvyšovaniu informovanosti (najmä mladej generácie) o kinematografických a audiovizuálnych dielach tretích krajín a naopak.

Dnešné odporúčanie Komisie o mediálnej gramotnosti sa nachádza na adrese:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm

Správa o digitálnej konkurencieschopnosti Európy sa nachádza na adrese:

http://ec.europa.eu/i2010

Annex

Europe's most active Internet users
live in Scandinavia

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

24% of the unconnected say they are not online because they do not know how to use the web

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Computer and internet skills development in the EU from 2005 to 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Commission study, Digital Literacy Review - Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy

Index composition: No skills = 0 of 6 skills performed, low level of skills = 1-2 of 6 skills performed, medium or high level of skills = 3-6 of 6 skills performed.

The 6 skills looked at are the following:

a) Copying or moving a file or folder

b) Using copy and paste tools to duplicate or move information within a document

c) Using basic arithmetic formulas in a spreadsheet

d) Compressing (or zipping) files

e) Connecting and installing new devices, e.g. a printer or a modem

f) Writing a computer program using a specialised programming language

Related to questions E3 for computer skills and E4 for internet skills in the Eurostat Community Survey on ICT usage in Households and by Individuals. See annex 1 and 2 for exact data and breakdowns. Note that index skill questions regarding computer skills differed in 2005 with the simple item related to the ability to use a mouse to open programs being substituted with the somewhat more demanding item related to the ability to connect and install new devices such as a printer or a modem. Percentages of all individuals aged 16-74.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals


Side Bar