Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1244

V Bruselu dne 20. srpna 2009

Komise stanoví nové úkoly pro informační společnost: dosažení gramotnosti v oblasti nových médií

Způsob, jakým používáme média, se mění a objem informací je obrovský a vyžaduje od nás více než pouhou schopnost číst, psát či používat počítač. Evropská komise dnes varovala, že mladí i starší lidé v EU by mohli propást výhody, které dnešní vyspělá informační společnost nabízí, pokud nebude podniknuto více opatření zaměřených na zvýšení jejich „mediální gramotnosti“ do té míry, aby mohli získat přístup k obrazovým a zvukovým záznamům a textům, analyzovat a vyhodnocovat je a používat tradiční i nová média ke komunikaci a vytváření mediálního obsahu. Komise uvedla, že země EU a odvětví médií musí zvýšit povědomí o řadě mediálních sdělení, se kterými se lidé setkávají, ať už se jedná o reklamu, filmy či on-line obsah.

„Interakce s médii nyní představuje mnohem více než písemný kontakt s novinami. Díky médiím, zejména novým digitálním technologiím, se mnohem více Evropanů podílí na sdílení, interakci a tvorbě. Spotřebitelé dnes mohou vytvářet svůj vlastní obsah a tvořit nová díla přeměnou obsahu třetí strany,“ uvedla komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová. „Avšak pro ty, kdo nejsou schopni využívat nová média, jako např. sociální sítě či digitální televizi, bude těžké podílet se na interakci s okolním světem a zapojit se do něj. Mediální gramotnost je třeba zajistit pro všechny tak, aby nikdo nepřišel zkrátka. K občanům se promlouvá neustále, jsou však občané schopni reagovat? Pokud by mohli využívat média kompetentním a tvořivým způsobem, mohli bychom přikročit k nové generaci demokratické účasti.“

Aby se lidé mohli zapojit do dnešní informační společnosti, musí pochopit, jak různá média – starší i nová – fungují. Proto dnes Evropská komise po výzvě Evropského parlamentu přijala politické pokyny vyzývající země EU i příslušné odvětví k propagaci mediální gramotnosti v Evropě prostřednictvím činností, které lidem napomohou získat přístup k médiím, jimž jsou vystaveni, jako např. televize a film, rozhlas, hudba, tištěná média, internet a digitální komunikační technologie, pochopit je a kriticky je vyhodnotit.

Zaškolení v mediální gramotnosti by mohlo zlepšit způsob, jakým občané využívají vyhledávače, dětem by mohlo ukázat, jak vzniká film či jak funguje reklama. V některých zemích (např. ve Švédsku, Irsku a Spojeném království) je mediální gramotnost již součástí školní výuky. Britská internetová stránka kidSMAR T učí mladé lidi, jak bezpečně využívat stránky se sociálními sítěmi. Vzdělávání spadá do vnitrostátních pravomocí, ale Komise dnes vyzvala země EU, aby zahájily diskuzi o tom, jak na školách zařadit mediální gramotnost do popředí zájmu.

Lidé využívající média si musí být vědomi rizik spojených s šířením jejich osobních údajů. Čím lépe umí tyto technologie využívat a čím více vědí o tom, jak funguje internetová reklama, tím lépe mohou chránit své soukromí. Lidé s vyšší mediální gramotností se také budou chtít dozvědět více o svém kulturním dědictví a nejnovějších dílech evropské kultury.

Ze zprávy Komise o „digitální Evropě“, zveřejněné počátkem tohoto měsíce (IP/09/1221) , vyplývá, že Evropané jsou čím dál zdatnějšími uživateli internetu a počítačů a 60 % z nich je „digitálně gramotných“, což je důležitý prvek mediální gramotnosti. Padesát šest procent Evropanů pracuje s internetem alespoň jednou týdně (ve srovnání se 43 % v roce 2005) a internet využívá rovněž více lidí ve znevýhodněných skupinách (viz příloha).

Internetu využívá i více osob s nižší úrovní vzdělání (53,5 % v roce 2005 ve srovnání s 62,5 % v roce 2008, přičemž 100 % je úroveň používání internetu v celkové populaci). Rovněž u nezaměstnaných se počet osob využívající internet zvýšil (ze 74,4 % v roce 2005 na 80,3 % v roce 2008) a míra využití internetu mezi ženami je nyní téměř na stejné úrovni jako v celkové populaci EU (nárůst z 88,4 % v roce 2005 na 94,6 % v roce 2008). Počítačové a internetové dovednosti žen, nezaměstnaných a osob nad 55 let od roku 2006 vzrostly nejméně o 3 % ve srovnání s celkovou populací.

Avšak i přesto, že internetové – zejména širokopásmové – připojení je stále dostupnější, 24 % Evropanů, kteří doma nemají internet, tvrdí, že nejsou připojení k internetu, jelikož jim chybí potřebné znalosti k jeho využívání.

Souvislosti

Mediální gramotnost je schopnost získávat přístup k médiím, chápat a kriticky vyhodnocovat různé aspekty médií a mediálních obsahů a komunikovat v různých kontextech. Týká se všech médií, včetně televize a filmu, rozhlasu a hudebních nahrávek, tištěných médií, internetu a všech ostatních digitálních technologií.

V roce 2007 vydala Komise sdělení o mediální gramotnosti ( IP/07/1970 ) jako součást svého celkového úsilí o vybudování jednotného trhu pro audiovizuální odvětví, které rovněž zahrnuje směrnici o audiovizuálních mediálních službách ( MEMO/08/803 ) , jež stanoví přeshraniční pravidla pro oblasti jako např. reklama, a podpůrný program pro evropská kina MEDIA 2007 ( IP/07/169 ). Komise rovněž propaguje mediální gramotnost prostřednictvím projektů filmové gramotnosti v rámci své přípravné akce Media International . Tato iniciativa podporuje opatření, jejichž cílem je vzdělávat a zvyšovat povědomí o kinematografických a audiovizuálních dílech třetích zemí a naopak, zejména u mladé generace.

Dnešní doporučení Komise k mediální gramotnosti lze nalézt na:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm

Zprávu o evropské digitální konkurenceschopnosti lze nalézt na:

http://ec.europa.eu/i2010

Annex

Europe's most active Internet users
live in Scandinavia

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

24% of the unconnected say they are not online because they do not know how to use the web

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Computer and internet skills development in the EU from 2005 to 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Commission study, Digital Literacy Review - Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy

Index composition: No skills = 0 of 6 skills performed, low level of skills = 1-2 of 6 skills performed, medium or high level of skills = 3-6 of 6 skills performed.

The 6 skills looked at are the following:

a) Copying or moving a file or folder

b) Using copy and paste tools to duplicate or move information within a document

c) Using basic arithmetic formulas in a spreadsheet

d) Compressing (or zipping) files

e) Connecting and installing new devices, e.g. a printer or a modem

f) Writing a computer program using a specialised programming language

Related to questions E3 for computer skills and E4 for internet skills in the Eurostat Community Survey on ICT usage in Households and by Individuals. See annex 1 and 2 for exact data and breakdowns. Note that index skill questions regarding computer skills differed in 2005 with the simple item related to the ability to use a mouse to open programs being substituted with the somewhat more demanding item related to the ability to connect and install new devices such as a printer or a modem. Percentages of all individuals aged 16-74.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals


Side Bar