Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1241

Bryssel den 19  augusti 2009

Konkurrens: Kommissionen offentliggör 2008 års konkurrensrapport

I Europeiska kommissionens konkurrensrapport för 2008 beskrivs huvuddragen i den konkurrenspolitiska utvecklingen och de viktigaste ärendena under året. Av rapporten framgår hur konkurrenspolitiken utnyttjats i samband med finanskrisen och den ekonomiska krisen. I rapporten belyses också konkurrenspolitikens fördelar för konsumenterna. Den ekonomiska krisen har inte påverkat arbetet inom konkurrenspolitikens andra områden, vilket har pågått som vanligt både när det gäller åtgärder mot konkurrenshämmande beteende och granskning av koncentrationer och statligt stöd.

Kommissionsledamot Neelie Kroes med ansvar för konkurrensfrågor: ”2008 var ett ovanligt och svårt år, som ställde Europa inför hittills oöverträffade ekonomiska svårigheter. Jag tror att kommissionens åtgärder på konkurrensområdet var en avgörande faktor för att bevara den inre marknaden och fördelarna med konkurrens och samtidigt garantera stabilitet i det finansiella systemet. Tack vare ett nära samarbete mellan partner på EU-nivå och i medlemsstaterna har vi i god tid kunnat ta itu med krisen på ett effektivt sätt. Men det har inte blivit någon uppmjukning på andra områden inom konkurrenspolitiken: i kristider är konkurrensreglerna ännu viktigare för ekonomin och kommissionen fortsätter att visa oerhört goda resultat när det gäller genomförandet av konkurrenspolitiken.”

Politiska reformer för att fatta snabbare och bättre beslut

2008 var ett mycket fruktbart år för konkurrenspolitiken såväl i fråga om antitrust, statligt stöd som koncentrationskontroll.

På området statligt stöd började kommissionen i större utsträckning inrikta sina analyser på de ekonomiska effekterna av medlemsstaternas stödåtgärder. I samband med detta antog kommissionen en allmän gruppundantagsförordning och införde ett avvägningstest.

Kommissionen antog också en vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler. Denna vitbok är ett steg i utvecklingen mot att komma runt de hinder som för närvarande gör att ingen kompensation utgår till dem som drabbas av konkurrensproblem.

Som ett led i sin kamp mot karteller införde kommissionen ett förenklat förfarande för att nå uppgörelser i kartellärenden i samförstånd med de berörda parterna. Förfarandet gör det möjligt att handlägga ärenden snabbare och lösgöra resurser till att driva andra kartellärenden och inleda nya utredningar.

Konkurrenspolitikens fördelar för konsumenterna

2008 års rapport innehåller för första gången ett särskilt kapitel om ett ämne som anses vara särskilt viktigt för konkurrenspolitiken. Denna gång handlar det om karteller och konsumenter. Under 2008 bötfällde kommissionen 34 företag i sju kartellbeslut. Bland annat ledde en banankartell till att konsumenterna drabbades direkt av högre priser tills kommissionen avslöjade priskartellen (se IP/08/1509 ). Enligt kommissionens beräkningar uppgick de ekonomiska följderna av de karteller som kommissionen bötfällde mellan 2005 och 2007 till minst 7,6 miljarder euro.

Kontroll av företag med en dominerande ställning

Som ett led i kampen mot missbruk av en dominerande ställning på marknaden antog kommissionen under 2008 viktiga beslut inom energi- och informationstekniksektorn. Som uppföljning till kommissionens granskning av konkurrensen inom energisektorn och efter grundliga undersökningar erbjöd sig det tyska energiföretaget E.ON frivilligt att avyttra betydande delar av sin affärsverksamhet för att stilla de farhågor som väckts i samband med undersökningen (se IP/08/1774 ). Detta kommer att göra det möjligt för nya konkurrenter att gå in på den tyska energimarknaden och ge de tyska konsumenterna större valfrihet. Den separata förvaltningen av överföringsinfrastrukturen kommer också att förbättra den europeiska energimarknadens funktion genom att alla aktörer får tillträde till infrastrukturen på lika villkor. Under 2008 dömde kommissionen dessutom Microsoft till ytterligare böter på 899 miljoner euro för att företaget inte följt kommissionens beslut från 2004 om att förse konkurrenterna med väsentlig interoperabilitetsinformation (se IP/08/318 och MEMO/08/125 ).

Att föra vidare goda resultat till allmänheten

Som erfarenheterna från 2008 visar är konkurrenspolitiken smidig och flexibel och kan ta hänsyn till en ny ekonomisk verklighet och samtidigt garantera lika konkurrensvillkor på den inre marknaden. Denna kombination av fasta principer med flexibla processer har gjort att konkurrenspolitiken kan spela en konstruktiv och stabiliserande roll inom EU:s finanssystem och inom realekonomin i allmänhet. Detta framgår av att kommissionen från det att krisen bröt ut i oktober 2008 till slutet av året antog omkring 40 beslut om stöd till banker och realekonomin och utfärdade tre vägledande dokument om hur medlemsstaterna kan använda reglerna om statligt stöd för att stödja finansektorn och ekonomin under krisen.

2008 års konkurrensrapport finns på följande webbadress:

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html


Side Bar