Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1241

Bruselj, 19 . avgusta 2009

Konkurenca: Komisija objavila letno poročilo o konkurenčni politiki za leto 2008

V poročilu Evropske komisije o konkurenčni politiki za leto 2008 so nanizani glavni dosežki politike konkurence EU in večji ukrepi za uveljavljanje konkurenčnih predpisov. V njem je prikazano tudi, kako so se orodja konkurenčne politike uporabljala za reševanje finančne in gospodarske krize, in poudarjeno, kakšne prednosti prinaša konkurenčna politika potrošnikom. Drugi ukrepi uveljavljanja konkurenčnih predpisov, kot so preprečevanje protikonkurenčnega ravnanja, skrbno preverjanje združitev in pregledovanje dodeljevanja državnih pomoči, so se kljub temu nemoteno izvajali.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je dejala: „Leto 2008 je bilo nenavadno in zahtevno leto, ki je Evropo postavilo pred gospodarske izzive, s kakršnimi se še ni srečala. Verjamem, da je bilo ukrepanje Komisije na področju konkurence odločilen dejavnik pri ohranjanju enotnega trga in koristi, ki jih prinaša konkurenca, poleg tega pa je prispevalo k zagotavljanju stabilnosti finančnega sistema. S tesnim sodelovanjem med organi na evropski in nacionalni ravni smo se lahko s krizo spopadli učinkovito in pravočasno, toda ne na račun drugih ukrepov za uveljavljanje konkurenčnih predpisov. Pravila konkurence so v času krize še bistvenejša za gospodarstvo in Komisija je pri njihovem uveljavljanju še naprej izredno učinkovita.“

Preoblikovanje politike za sprejemanje hitrejših in boljših odločitev

Leto 2008 je bilo zelo plodno za konkurenčno politiko, in sicer na področjih preprečevanja monopolov ter nadzora nad državnimi pomočmi in združitvami.

Na področju državnih pomoči je Komisija s sprejetjem uredbe o splošnih skupinskih izjemah in z uvedbo testa tehtanja pri proučevanju ukrepov pomoči, ki jih priglasijo države članice, začela uporabljati analizo, ki se močneje opira na gospodarske učinke.

Komisija je sprejela tudi belo knjigo o odškodninskih tožbah za kršitve predpisov EU o preprečevanju monopolov. Bela knjiga je korak naprej pri premagovanju ovir, ki oškodovancem na področju konkurence trenutno preprečujejo, da bi prejemali učinkovito nadomestilo.

Komisija je v nadaljevanju boja proti kartelom uvedla mehanizem za reševanje kartelnih primerov po poenostavljenem postopku, ki vključuje dogovor med udeleženimi stranmi, na podlagi katerega je mogoče hitreje obravnavati primere ter sprostiti vire za obravnavo drugih kartelnih primerov in uvedbo novih preiskav.

Poudarek na koristih konkurenčne politike za potrošnike

Letno poročilo za leto 2008 prvič vsebuje posebno poglavje, namenjeno še zlasti pomembni tematiki na področju konkurenčne politike. Izbrana tema je „Karteli in potrošniki“. Komisija je v letu 2008 v sedmih odločbah o kartelih naložila globe 34 podjetjem. V primerih, kot je kartel trgovcev z bananami, so potrošnike neposredno prizadele višje cene, dokler Komisija ni razbila kartela za določanje cen (glej IP/08/1509 ). Po ocenah služb Komisije znaša gospodarska škoda, ki so jo povzročili karteli, ki jim je Komisija med letoma 2005 in 2007 naložila globe, najmanj 7,6 milijarde EUR.

Nadzor nad prevladujočimi podjetji

V boju proti zlorabi prevladujočega položaja je Komisija leta 2008 sprejela pomembne odločitve glede energetskega sektorja in sektorja informacijske tehnologije. V odzivu na preiskavo konkurence v energetskem sektorju in po nepretrganih preiskavah, ki jih je opravila Komisija, je nemško energetsko podjetje E.ON prostovoljno predlagalo, da odproda več delov svojega podjetja in tako odpravi pomisleke, ugotovljene med preiskavo (glej IP/08/1774 ). To bo novim konkurentom omogočilo vstop na nemški energetski trg in potrošnikom v Nemčiji zagotovilo večjo izbiro. Ločeno upravljanje energetske prenosne infrastrukture bo izboljšalo tudi delovanje evropskega energetskega trga, saj bo vsem akterjem tako omogočen enakovreden dostop. Komisija je prav tako leta 2008 podjetju Microsoft naložila drugo denarno kazen v višini 899 milijonov EUR, in sicer za neupoštevanje odločbe Komisije iz leta 2004, na podlagi katere mora podjetje svojim tekmecem pod razumnimi pogoji posredovati ključne informacije o interoperabilnosti (glej IP/08/318 in MEMO/08/125 ).

Doseganje vidnih rezultatov v korist državljanov

Kot so pokazale izkušnje iz leta 2008 konkurenčna politika ni niti statična niti toga, ampak se je zmožna prilagajati spreminjajočim se gospodarskim razmeram in hkrati zagotavljati enake konkurenčne pogoje na enotnem trgu. Zaradi te kombinacije trdnih načel in prožnih postopkov je konkurenčna politika konstruktiven in stabilizacijski dejavnik v finančnem sistemu EU ter širšem realnem gospodarstvu. Od izbruha krize v oktobru 2008 do konca leta je Komisija sprejela okoli 40 odločb o pomoči bankam in realnemu gospodarstvu ter izdala troje navodil o tem, kako naj države članice s pomočjo pravil o državni pomoči med krizo pomagajo finančnemu sektorju in gospodarstvu.

Letno poročilo o konkurenčni politiki za leto 2008 lahko najdete na:

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html


Side Bar