Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1241

V Bruseli 19 . augusta 2009

Hospodárska súťaž: Komisia uverejnila výročnú správu o politike v oblasti hospodárskej súťaže za rok 2008

Výročná správa Európskej komisie o politike v oblasti hospodárskej súťaže za rok 2008 ponúka prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa v EÚ v tejto oblasti udialo a zároveň informuje o najvýznamnejších krokoch, ktoré boli prijaté s cieľom presadiť právne predpisy na ochranu hospodárskej súťaže. Ukazuje, ako boli nástroje, ktoré sú v rámci politiky hospodárskej súťaže k dispozícii, použité v boji proti finančnej a hospodárskej kríze a podáva prehľad výsledkov, ktoré sa touto politikou podarilo dosiahnuť pre európskych spotrebiteľov. V dôsledku protikrízového zamerania tejto politiky však nedošlo k poľaveniu na iných úsekoch presadzovania predpisov na ochranu hospodárskej súťaže: v právnych krokoch proti konaniu porušujúcemu hospodársku súťaž, v zamietaní zlučovania podnikov a v preskúmavaní štátnej pomoci sa pokračovalo ako predtým.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „rok 2008 bol nezvyčajným a ťažkým rokom a Európa počas neho čelila nevídaným výzvam v hospodárskej oblasti. Som presvedčená, že opatrenia, ktoré Komisia prijala v oblasti hospodárskej súťaže, mali určujúci vplyv v rámci snáh o zachovanie jednotného trhu a výhod vyplývajúcich z hospodárskej súťaže pri súčasnom zabezpečení stability finančného systému. Vďaka intenzívnej spolupráci partnerov na európskej a vnútroštátnej úrovni sme boli schopní prikročiť k riešeniu krízy efektívne a včas. V presadzovaní predpisov na ochranu hospodárskej súťaže sa však nijako nepoľavilo: tieto predpisy majú v časoch krízy pre hospodárstvo ešte väčší význam a Komisia odviedla pri ich uplatňovaní veľmi dobrú prácu.“

Reforma politiky v oblasti hospodárskej súťaže zameraná na zrýchlenie a skvalitnenie rozhodnutí prijímaných v tejto oblasti

Či už sa pozrieme na antitrustové opatrenia, oblasť štátnej pomoci alebo na kontrolu fúzií podnikov, možno povedať, že rok 2008 bol pre politiku v oblasti hospodárskej súťaže mi moriadne prínosným rokom.

V oblasti štátnej pomoci Komisia prešla k hospodárnejšiemu spôsobu analýzy, ktorá vychádza zo skúmania účinkov podporných opatrení oznámených členskými štátmi. Toto bolo umožnené prijatím všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách a zavedením tzv. testu vyváženosti.

Komisia okrem toho prijala aj bielu knihu, ktorej predmetom sú žaloby o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel. Tento dokument je ďalším krokom v úsilí zameranom na prekonanie prekážok, ktorým v súčasnosti musia čeliť tí, ktorí utrpeli v dôsledku problémov súvisiacich s hospodárskou súťažou škody a domáhajú sa účinnej náhrady.

Komisia v rámci boja proti kartelom zaviedla mechanizmus ukončenia protikartelových konaní dohodou so zúčastnenými stranami. Ide o zjednodušený postup, ktorý umožňuje rýchlejšie riešiť niektoré prípady, uvoľniť zdroje na riešenie ostatných protikartelových káuz a začať nové vyšetrovania.

Zameranie sa na výsledky, ktoré politika na ochranu hospodárskej súťaže prináša spotrebiteľom

Výročná správa za rok 2008 po prvýkrát obsahuje aj osobitnú kapitolu venovanú problematike, ktorá je v oblasti politiky na ochranu hospodárskej súťaže považovaná za mimoriadne dôležitú. Ide o problematiku „kartely a spotrebitelia“. V roku 2008 Komisia v rámci siedmich rozhodnutí v kartelových veciach udelila pokuty 34 podnikom. Napríklad v dôsledku tzv. banánového kartelu boli spotrebitelia nútení platiť vysoké ceny, až kým Komisia nezakročila a nerozbila dohodu podnikov o spoločnom postupe pri stanovovaní cien tejto komodity (viac sa dočítate tu: IP/08/1509 ). Podľa odhadov útvarov Komisie spôsobili kartely, ktoré Komisia potrestala pokutou, v období rokov 2005 až 2007 hospodárstvu škody vo výške minimálne 7,6 miliardy EUR.

Dohľad nad firmami s dominantným postavením

V rámci boja proti zneužívaniu dominantného postavenia na trhu Komisia v priebehu roka 2008 prijala dôležité rozhodnutia, ktorými upravila pomery v odvetví energetiky a informačných technológií. V nadväznosti na prieskum, ktorý Komisia vykonala v súvislosti s hospodárskou súťažou v energetickom odvetví a v reakcii na Komisiou uskutočnené vyšetrovanie v tejto veci nemecký energetický podnik E.ON dobrovoľne súhlasil s tým, že sa v záujme rozptýlenia obáv, ktoré vznikli počas vyšetrovania, zbaví významnej časti svojich podnikateľských aktivít (viac sa dočítate tu: IP/08/1774 ). To umožní vstup nových podnikateľských subjektov na nemecký trh s energiou, posilní hospodársku súťaž a ponúkne tamojším spotrebiteľom väčší výber. Tým, že sa prenosová infraštruktúra bude spravovať osobitne a že zabezpečí sa rovnaký prístup do systému pre všetkých, dôjde k zlepšeniu fungovania trhu s energiou v rámci celej EÚ. V roku 2008 Komisia okrem toho udelila druhú peňažnú sankciu spoločnosti Microsoft vo výške 899 miliónov EUR, za to, že táto spoločnosť nesplnila podmienky vyplývajúce z rozhodnutia, v ktorom je Komisia uložila povinnosť poskytnúť konkurencii za primeraných podmienok informácie nevyhnutné pre zabezpečenie interoperability softvéru (viac sa dočítate tu: IP/08/318 MEMO/08/125 ).

Presvedčivé výsledky pre občanov

Zo skúseností nadobudnutých počas roka 2008 vyplýva, že politika na ochranu hospodárskej súťaže nie je vecou statickou ani nemennou, ale že sa v nej dajú zohľadniť meniace sa hospodárske podmienky, pri súčasnom zabezpečení toho, aby na jednotnom trhu platili rovnaké pravidlá pre všetkých konkurentov. V dôsledku kombinácie nemennosti zásad a pružnosti procesov sa politika na ochranu hospodárskej súťaže stala konštruktívnym a stabilizačným prvkom v rámci finančného systému EÚ a reálnej ekonomiky vo všeobecnosti. Osobitne možno spomenúť, že od prepuknutia krízy v októbri 2008 až do konca roka Komisia prijala okolo 40 rozhodnutí, ktoré sa týkali štátnej podpory bankám, ale aj reálnej ekonomike, a takisto aj tri dokumenty, v ktorých poskytla členským štátom usmernenia o tom, ako sa pravidlá upravujúce štátnu pomoc dajú v čase krízy využiť na podporu finančného sektora a hospodárstva.

Výročná správa o politike v oblasti hospodárskej súťaže za rok 2008 je k dispozícii tu:

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html


Side Bar