Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1241

Bruksela, dnia 19 sierpnia 2009 r.

Konkurencja: Komisja publikuje roczne sprawozdanie z realizacji polityki konkurencji za rok 2008

Sprawozdanie Komisji Europejskiej z realizacji polityki konkurencji za rok 2008 stanowi przegląd głównych osiągnięć w unijnej polityce konkurencji i najważniejszych działań wdrażających. Pokazano w nim, w jaki sposób wykorzystuje się narzędzia polityki konkurencji do walki z kryzysem finansowymi i gospodarczym oraz podkreślono korzyści, jakie polityka konkurencji przynosi konsumentom. Poza tym Komisja nadal zajmowała się zwalczaniem zachowań antykonkurencyjnych, kontrolą połączeń przedsiębiorstw oraz badaniem pomocy państwa.

Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji, stwierdziła, że „rok 2008 był rokiem niezwykłym i trudnym, w którym Europa stanęła przed niespotykanymi wyzwaniami gospodarczymi. Wierzę, że działania Komisji w dziedzinie konkurencji okażą się decydującym czynnikiem w utrzymaniu jednolitego rynku oraz korzyści przynoszonych przez konkurencję, a jednocześnie zapewnią stabilność systemu finansowego. Dzięki ścisłej współpracy partnerów na szczeblu europejskim i krajowym udało nam się zareagować na kryzys szybko i skutecznie. Nie było jednak przestojów we wdrażaniu pozostałych aspektów polityki konkurencji: przepisy dotyczące konkurencji w czasach kryzysu mają szczególne znaczenie dla gospodarki, a dokonania Komisji w zakresie ich wdrażania są bardzo znaczące ”.

Szybsze i lepsze decyzje dzięki reformie polityki

Rok 2008 był bardzo owocny dla polityki konkurencji, zarówno w obszarze przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, pomocy państwa jak i kontroli połączeń przedsiębiorstw.

W obszarze pomocy państwa Komisja, poprzez przyjęcie rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych i wprowadzenie testu bilansującego, przyjęła podejście oparte w większym stopniu na analizie środków wsparcia zgłoszonych przez państwa członkowskie pod względem skutków ekonomicznych.

Komisja przyjęła również białą księgę w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji. Jest ona istotnym krokiem w kierunku przezwyciężenia przeszkód uniemożliwiających obecnie skuteczne ubieganie się o odszkodowanie osobom poszkodowanym wskutek zakłócenia konkurencji.

Kontynuując zwalczanie karteli, Komisja wprowadziła mechanizm pozwalający rozstrzygać sprawy dotyczące karteli, za zgodą zainteresowanych stron, przy pomocy procedury uproszczonej, która pozwala na szybsze rozwiązywanie spraw i wykorzystanie dostępnych zasobów do prowadzenia innych spraw i wszczynania nowych dochodzeń w zakresie karteli.

Nacisk na korzyści, jakie polityka konkurencji przynosi konsumentom

W rocznym sprawozdaniu za rok 2008 po raz pierwszy zawarto specjalny rozdział poświęcony tematowi, który uznano za szczególnie istotny w obszarze polityki konkurencji. Wybrany temat to „Kartele i konsumenci”. W 2008 r. Komisja nałożyła grzywny na 34 przedsiębiorstwa w ramach siedmiu decyzji dotyczących karteli. W sprawach takich jak kartel bananowy konsumenci bezpośrednio ponosili konsekwencje wysokich cen, dopóki Komisja nie zlikwidowała kartelu ustalającego ceny (zob. IP/08/1509 ). Według szacunków służb Komisji szkody gospodarcze spowodowane przez kartele, na które Komisja nałożyła grzywny w latach 2005-2007, wynoszą przynajmniej 7,6 mld EUR.

Kontrola przedsiębiorstw dominujących

W ramach walki z nadużywaniem na rynku pozycji dominującej Komisja przyjęła w 2008 r. ważne decyzje w sektorach energii i IT. W następstwie ustaleń dokonanych podczas badania sektora energetycznego oraz po długotrwałym postępowaniu prowadzonym przez Komisję, niemieckie przedsiębiorstwo energetyczne E.ON dobrowolnie zaoferowało zbycie istotnych części swojej działalności w odpowiedzi na wątpliwości zgłoszone w trakcie postępowania (zob. IP/08/1774 ). Pozwoli to nowym konkurentom na wejście na niemiecki rynek energii i zaoferowanie większego wyboru konsumentom w Niemczech. Oddzielne zarządzanie infrastrukturą przesyłową również poprawi funkcjonowanie europejskiego rynku energii poprzez zapewnienie równego dostępu dla wszystkich uczestników rynku. Również w 2008 r. Komisja nałożyła na Microsoft drugą karę pieniężną w wysokości 899 mln EUR za niezastosowanie się do decyzji Komisji z 2004 r. nakazującej spółce dzielenie się ze swoimi konkurentami, na rozsądnych warunkach, informacjami dotyczącymi interoperacyjności (zob. IP/08/318 i MEMO/08/125 )

Informowanie obywateli o sukcesach

Jak wskazuje doświadczenie z 2008 r., zasady polityki konkurencji nie są ani statyczne ani sztywne, lecz zdolne do uwzględniania zmiennej sytuacji gospodarczej, a równocześnie zapewnienia wszystkim równych szans na jednolitym rynku. Dzięki połączeniu twardych zasad i elastycznych procedur polityka konkurencji odgrywa konstruktywną i stabilizującą rolę w systemie finansowym UE oraz generalnie w realnej gospodarce. Od początku kryzysu w październiku 2008 r. do końca roku 2008 Komisja przyjęła ok. 40 decyzji o wsparciu banków i realnej gospodarki oraz wydała trzy dokumenty zawierające wytyczne dla państw członkowskich na temat wykorzystywania zasad dotyczące pomocy państwa do wspierania sektora finansowego i gospodarki w czasie kryzysu.

Roczne sprawozdanie z realizacji polityki konkurencji na 2008 r. jest dostępne pod adresem:

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html


Side Bar