Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1241

Briuselis, 2009 m. rugpjūčio 19  d.

Konkurencija. Komisija skelbia 2008 m. metinę konkurencijos politikos ataskaitą

Europos Komisijos 2008 m. konkurencijos politikos ataskaitoje apžvelgiami ES konkurencijos politikos pagrindiniai pokyčiai ir svarbiausi priemonių vykdymo veiksmai. Joje nurodoma, kaip per finansų ir ekonomikos krizę naudotasi konkurencijos politikos priemonėmis, ir pabrėžiama konkurencijos politikos nauda vartotojams. Tačiau šis darbas neatitraukė dėmesio nuo kitų konkurencijos teisės įgyvendinimo veiksmų: tęsta kova su antikonkurenciniu elgesiu, tikrintas bendrovių susijungimas ir peržiūrėtos valstybės pagalbos taisyklės.

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „2008-ieji buvo neįprasti ir sunkūs metai – Europai kilo beprecedenčių ekonominių uždavinių. Tikiu, kad Komisijos veiksmai konkurencijos srityje buvo lemiamas veiksnys išsaugant bendrąją rinką ir konkurencijos teikiamą naudą, kartu užtikrinant finansų sistemos stabilumą. Tvirtas Europos ir nacionalinių partnerių bendradarbiavimas sudarė galimybes veiksmingai ir greitai įveikti krizę. Tačiau dėl to konkurencijos teisės įgyvendinimas nesusilpnėjo: sunkmečiu konkurencijos taisyklės yra dar svarbesnės ekonomikai, o Komisijos priemonių vykdymo rezultatai yra puikūs.“

Politikos reformavimas siekiant priimti spartesnius ir geresnius sprendimus

2008 m. daug nuveikta įvairiose konkurencijos politikos srityse – antimonopolinių taisyklių, valstybės pagalbos, susijungimo kontrolės ir kt.

Valstybės pagalbos srityje Komisija ėmėsi labiau ekonominiais rezultatais grindžiamo paramos priemonių, apie kurias praneša valstybės narės, vertinimo metodo, t. y. priėmė bendrą bendrosios išimties reglamentą ir pradėjo taikyti pusiausvyros tyrimą.

Komisija taip pat priėmė Baltąją knygą dėl ieškinių dėl žalos, patirtos dėl ES antimonopolinių taisyklių nesilaikymo, atlyginimo. Ši baltoji knyga – svarbus žingsnis siekiant įveikti kliūtis, dėl kurių šiuo metu neįmanoma veiksmingai kompensuoti žalos nukentėjusiesiems dėl konkurencijos teisės pažeidimų.

Tęsdama kovą su karteliais, Komisija sukūrė kartelių bylų sprendimo visų suinteresuotų šalių susitarimu mechanizmą taikant supaprastintą procedūrą, todėl bylas galima spręsti sparčiau, sutaupyti išteklių kitoms kartelių byloms nagrinėti ir pradėti naujus tyrimus.

Konkurencijos politikos vartotojams teikiama nauda

Į 2008 m. metinę ataskaitą pirmą kartą įtrauktas skyrius, skirtas ypač svarbia konkurencijos politikos srityje laikomai temai „Karteliai ir vartotojai“. 2008 m. Komisija skyrė baudų 34 įmonėms septyniose kartelių bylose. Dėl kartelių, pavyzdžiui, dėl bananų kartelio, vartotojai patyrė tiesioginę žalą, t. y. mokėjo didesnes kainas, tol, kol Komisija išardė kainas nustatantį kartelį (žr. IP/08/1509 ). Komisijos tarnybų skaičiavimu, kartelių, kuriems Komisija skyrė baudas, ūkiui padaryta žala 2005–2007 m. yra ne mažiau kaip 7,6 mlrd. eurų.

Dominuojančių įmonių kontroliavimas

Kovodama su įmonių piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi rinkoje, 2008 m. Komisija priėmė svarbių sprendimų energetikos ir informacinių technologijų sektoriuose. Dėl tolesnių veiksmų, susijusių su Komisijos atlikto konkurencijos energetikos sektoriuje tyrimu, ir dėl nuolatinių Komisijos tyrimų Vokietijos energijos įmonė E.ON savanoriškai pasisiūlė atsisakyti didelės savo verslo dalies, kad būtų išspręsti tyrimo metu kilę klausimai (žr. IP/08/1774 ). Dėl to Vokietijos energetikos rinkoje atsiras naujų konkurentų, o vartotojai turės daugiau galimybių rinktis. Atskiru perdavimo infrastruktūros valdymu taip pat bus patobulintas Europos energetikos rinkos veikimas ir visiems dalyviams užtikrintos vienodos prieigos sąlygos. 2008 m. Komisija skyrė antrą 899 mln. eurų baudą įmonei Microsoft dėl to, kad ji nevykdė 2004 m. Komisijos sprendimo priimtinomis sąlygomis su konkurentais dalytis pagrindine informacija apie sąveiką (žr. IP/08/318 ir MEMO/08/125 ).

Įtikinamų rezultatų piliečiams perdavimas

Kaip rodo 2008 m. patirtis, konkurencijos politika yra ne statiška ar stingi, o pajėgi atsižvelgti į kintančias ekonomines sąlygas ir užtikrinti visiems dalyviams vienodas sąlygas bendrojoje rinkoje. Dėl tvirtų principų ir lanksčių procedūrų derinimo konkurencijos politika tapo konstruktyviu ir stabilizuojamu ES finansų sistemos ir realiosios ekonomikos veiksniu. Iš tiesų nuo krizės pradžios 2008 m. spalio mėn. iki tų pačių metų pabaigos Komisija priėmė apie 40 sprendimų paremti bankus ir ekonomiką, parengė valstybėms narėms skirtas trejas gaires dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo finansų sektoriui ir ūkiui remti sunkmečiu.

2008 m. metinę konkurencijos politikos ataskaitą galima rasti adresu :

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html


Side Bar