Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1241

Bryssel 19 . elokuuta 2009

Komissio julkaisee vuoden 2008 kilpailukertomuksen

Euroopan komission vuoden 2008 kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa luodaan katsaus EU:n kilpailupolitiikan tärkeimpiin tapahtumiin ja täytäntöönpanotoimiin. Siinä osoitetaan, kuinka kilpailupolitiikan välineitä käytettiin finanssi- ja talouskriisin ratkaisemiseksi ja esitellään kilpailupolitiikasta kuluttajille aiheutuvia hyötyjä. Nämä toimet eivät kuitenkaan vieneet huomiota muusta kilpailuun liittyvästä täytäntöönpanosta, vaan kilpailunvastaisen toiminnan torjunta, yrityskeskittymien tutkinta ja valtiontukien tarkastelu jatkuivat kuten ennenkin .

Kilpailukomissaari Neelie Kroes sanoo, että vuosi 2008 oli epätavallinen ja vaikea ja Eurooppaa kohtasivat ennennäkemättömät taloudelliset haasteet. ”Uskon, että komission toimet kilpailun alalla olivat keskeinen tekijä, jonka avulla säilytettiin yhtenäismarkkinat ja kilpailun tarjoamat edut. Samalla varmistettiin rahoitusjärjestelmän vakaus. Eurooppalaisella ja kansallisella tasolla tehdyn tiiviin yhteistyön ansiosta olemme voineet pureutua kriisiin tehokkaasti ja nopeasti. Muu kilpailuun liittyvä täytäntöönpano ei ole kuitenkaan joutunut sivuosaan. Kriisiaikoina kilpailusäännöt ovat entistä tärkeämpiä taloudelle, ja komissio onkin toteuttanut entiseen tapaan monia täytäntöönpanotoimia”, hän jatkaa.

Toimintapolitiikan uudistaminen päätösten nopeuttamiseksi ja parantamiseksi

Vuosi 2008 oli erittäin tuloksellinen kilpailupolitiikan kannalta niin kilpailunrajoitusten, valtiontukien kuin yrityskeskittymien valvonnan alalla.

Valtiontukien alalla komissio on siirtynyt vaikutuksiin perustuvaan analyysiin arvioidessaan jäsenvaltioiden ilmoittamia tukitoimenpiteitä, sillä se on antanut yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen ja ottanut käyttöön tasapainotestin.

Komissio antoi myös valkoisen kirjan yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvista vahingonkorvauskanteista. Valkoinen kirja on askel eteenpäin, jotta saataisiin raivattua esteet, jotka vaikeuttavat kilpailuongelmista vahinkoa kärsineiden mahdollisuutta saada korvausta.

Komissio on jatkanut kartellien torjuntaa ja ottanut käyttöön uuden järjestelyn, jonka puitteissa kartelliasiat voidaan sopia osapuolten kanssa yksinkertaistetun sovittelun kautta. Näin komissio voi käsitellä kartelliasiat nopeammin ja samalla vapautuu resursseja muiden kartelliasioiden tutkimiseen ja uusien tutkimusten aloittamiseen.

Keskittyminen hyötyihin, joita kilpailupolitiikka tuo kuluttajille

Ensimmäisen kerran vuoden 2008 kilpailukertomukseen sisältyy erillinen luku aiheesta, joka on kilpailupolitiikan alalla erityisen tärkeä. Tässä kertomuksessa aiheeksi on valittu kartellit ja kuluttajat. Vuonna 2008 komissio määräsi sakkoja 34 yritykselle seitsemässä kartellipäätöksessä. Banaanikartellin tapaisissa asioissa kuluttajat kärsivät korkeista hinnoista, kunnes komissio lopetti hintakartellin (ks. IP/08/1509 ). Komission yksiköt arvioivat, että komission vuosina 2005–2007 sakottamista kartelleista taloudelle aiheutuneiden vahinkojen määrä on vähintään 7,6 miljardia euroa.

Määräävässä asemassa olevia yrityksiä koskeva toimintapolitiikka

Määräävän markkina-aseman väärinkäytön torjumiseksi komissio teki vuonna 2008 tärkeitä päätöksiä, jotka koskivat energia- ja tietotekniikka-aloja. Energia-alan tutkinnan jatkona ja komission pitkäaikaisten tutkimusten jälkeen saksalainen energiayhtiö E.ON tarjoutui luopumaan vapaaehtoisesti merkittävistä liiketoiminnan osista ratkaistakseen tutkimuksen aikana havaitut ongelmat (ks. IP/08/1774 ). Tämän ansiosta uudet kilpailijat voivat tulla Saksan energiamarkkinoille ja tarjota kuluttajille enemmän valinnanvaraa. Myös siirtoinfrastruktuurin eriytetty hallinnointi parantaa Euroopan energiamarkkinoiden toimintaa antamalla kaikille toimijoille tasavertaisen pääsyn verkkoon. Komissio määräsi vuonna 2008 toisen uhkasakon (899 miljoonaa euroa) Microsoftille. Yritys ei ollut noudattanut komission vuonna 2004 tekemää päätöstä, jonka mukaan Microsoftin oli annettava yhteentoimivuuden kannalta olennaisia tietoja kilpailijoilleen kohtuullisin ehdoin (ks. IP/08/318 ja MEMO/08/125 ).

Hyviä tuloksia kansalaisten hyödyksi

Kuten vuoden 2008 tapahtumat osoittavat, kilpailupolitiikka ei ole staattista eikä jäykkää, vaan siinä pystytään ottamaan huomioon muuttuva taloudellinen todellisuus ja varmistamaan tasavertaiset toimintaedellytykset yhtenäismarkkinoilla. Vakaiden periaatteiden ja joustavien menettelyjen yhdistelmän ansiosta kilpailupolitiikka on rakentava ja vakauttava tekijä EU:n rahoitusjärjestelmässä ja yleisesti reaalitaloudessa. Finanssi- ja talouskriisin puhjettua lokakuussa 2008 komissio teki kyseisen vuoden loppuun mennessä nelisenkymmentä päätöstä pankeille ja reaalitaloudelle myönnettävästä tuesta ja antoi kolme ohjeasiakirjaa siitä, kuinka jäsenvaltiot voivat soveltaa valtiontukisääntöjä tukeakseen rahoitusalaa ja taloutta kriisin aikana.

Vuoden 2008 kilpailukertomus on saatavilla internetosoitteessa

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html


Side Bar